Saltar navegación.
Inicio

Francés

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Ana Mª Formoso Remesar (xefa de departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

 Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programación Francés 2022-2023

Xúntase programacións do departamento de Francés para o curso 2022-23

Programación Francés Segunda Lingua Estranxeira - ESO e 1ºBAC - curso 2020/2021

Programación Francés Segunda Lingua Estranxeira - ESO e 1ºBAC - curso 2020/2021

Anexo adaptación da programación de francés á educación non presencial - 2020/2021

Anexo adaptación da programación de francés á educación non presencial curso 2020/2021

Documentos: Modificación da programación didáctica de francés de 1º, 2º, 3º, 4º da ESO, e de 1º e 2º Bacharelato

Rógase a consulta de dúbidas a través do correo gmail de contacto da profesora:

anaprofrances@gmail.com

Aclaración para o alumnado en xeral:

as cualificacións das tarefas de repaso, reforzo, recuperación e ampliación durante o período de confinamento, farase no caderno de notas da profesora, na aula virtual só se farán correccións oportunas.

 

Adaptación da Programación Didáctica do Departamento de Francés (curso académico 2019-2020)

Modificación da programación anual da materia de Francés Segunda Lingua Estranxeira.

Esta modificación afecta a tódolos cursos da ESO e de BACHARELATO e realízase polos seguintes motivos :

Programación Didáctica: Francés Segunda Lingua Estranxeira (cursoacadémico 2019-2020)

Programación anual do departamento de francés (2019-2020)

Distribuir contido