CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

 

 

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN  ADMINISTRACIÓN E FINANZAS  

 

 

Competencia xeral:

 A competencia xeraldeste título consiste en organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada,  asegurando a satisfacción da clientela e/ou das persoas usuarias.

 

 1.  Ocupacións e postos de traballo máis relevantes:

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, nomeadamente no sector de servizos, así como nas Administracións públicas, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas e xestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos

 As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Administrativo/a de oficina.

 • Administrativo/a comercial.

 • Administrativo/a financeiro/a.

 • Administrativo/a contable

 • Administrativo/a de loxística.

 • Administrativo/a de banca e de seguros.

 • Administrativo/a de recursos humanos.

 • Administrativo/a da Administración pública.

 • Administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais.

 • Técnico/a en xestión de cobramentos.

 • Responsable de atención á clientela

 

Duración:

 2000 horas (dous cursos académicos)

 Acceso a outros estudos:
 •   O título de técnico superior de Administración e Finanzas permite o acceso     directo  as ensinanza de grao universitario.
 •   Calquera outro ciclo de grao superior.

Módulos e distribución horaria: 

 

CURSO

MÓDULO

SESIÓN SEMANAIS

HORA

MP 0179 Inglés

6

160

MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial

3

80

MP 0651 Comunicación e atención a cliantela

6

160

MP0648  Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

3

80

MP0649 Ofimática e proceso da información

9

240

MP0650 Proceso integral da actividade comercial

5

133

MP0658 Formación e orientación laboral

4

107

MP0652 Xestión de recursos humanos

6

105

MP065 Xestión financeira

7

123

MP0654 Contabilidade e fiscalidade

9

157

MP0655 Xestión loxística e comercial

6

105

MP0656Simulación empresarial

8

140

MP0657  Proxecto de administración e finanzas

 

26

MP0660 Formación en centros de traballo

 

384

AdxuntoTamaño
00voltar.jpg2.52 KB
20131121_164450.jpg45.82 KB