Taboleiro

IV Gala dos Premios á Xuventude - Deputación de Pontevedra

O sábado día 19 celebrouse a IV Gala dos Premios á Xuventude no Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra. Os Premios á Xuventude premian os traballos presentados en oito categorías distintas por mozos e mozas da provincia de entre 16 e 35 anos, aínda que no caso do apartado de Educación en Valores están dirixidos especificamente aos centros educativos. Nesta edición o noso centro obtivo o segundo premio neste apartado.

Queremos felicitar ás alumnas e alumnos de 4º de ESO do pasado curso 2019/2020 e ao profesorado que coordinou o proxecto Podcast: "Unha historia digna de contar".

Nomeadamente queremos destacar o entusiasmo e a organización de Diana e Quique e a colaboración das familias na elaboración destes contidos que podedes volver a experimentar no seguinte enlace:

Proxecto Podcast: Unha historia digna de escoitar

Distribución de máscaras entre o alumnado

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar no DOG Núm. 230, do venres 13 de novembro de 2020, a ORDE do 6 de novembro de 2020 onde se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria:

 

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna os requisitos.

 

As solicitudes serán proporcionadas na secretaría do centro así como a información sobre documentación necesaria para tramitar o procedemento. A data límite para presentar as solicitude debidamente cumprimentadas e asinadas será o vindeiro venres 27 de novembro.

 

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 (cheque de material). ESTE ALUMNADO ENTRA AUTOMATICAMENTE NO REPARTO SEN NECESIDADE DE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE ADICIONAL.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

 

Pódese consultar o contido completo da Orde que regula o reparto no seguinte enlace:

ORDE do 6 de novembro de 2020

Nota informativa - COVID-19

Comunícolles que se confirmou un caso de COVID-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou filla. 

Detectouse o caso positivo, mediante unha proba PCR, o 15 de outubro (data na que o centro activou o protocolo e informou á comunidade educativa).

Dende o Servizo de Alertas Epidemiolóxicas da Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra, notificóusenos que non é preciso facer corentena nin de alumnado nin de profesorado, xa que o último día de asistencia as aulas da persoa contaxiada foi o pasado 9 de outubro. Por un erro do sistema informático, os rastrexadores puxéronse en contacto con familias e profesorado, dando instrucións contraditorias e con datas erróneas.

As autoridades sanitarias consideran que non houbo posibilidades de contaxio e, polo tanto, a partir do vindeiro luns, día 19, todo o alumnado e o profesorado deberán acudir ao centro no seu horario habitual.

O  SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao  tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata 10 días despois de estar en contacto co caso. A infección  pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto, do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma  asintomática.

A comunidade educativa pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas  de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para o COVID-19, pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

Recordamos a toda a comunidade educativa que as instrucións sobre as medidas a tomar nestes casos veñen ditaminadas polas autoridades sanitarias, xa que os centros educativos non teñen potestade para tomar este tipo de decisións. En todo caso, sentimos as molestias causadas ás familias e ó profesorado.

 

A dirección do IES Illa de Ons

Inicio curso

Inicio do Curso 2020/2021

Horario habitual de 08:50 ata as 14:25

O transporte escolar funcionará cos horarios habituais.

A entrada do alumnado será escalonada:

Mércores 23: 1º e 2º de ESO

Xoves 24 : 1º, 2º e 3º de ESO

Venres 25: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Libros de texto e material didáctico curso 2020/2021

Publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán durante o vindeiro curso 2020/2021.

Acceda ao ficheiro anexo para coñecer o detalle por niveis e materias de cada recurso:

 

Lista de admitidos para o curso 2020/2021

Desde o día 01 de xuño xa está publicada no taboleiro do centro a lista de alumnado admitido para o vindeiro curso 2020/2021.

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG nº 96 do 19 de maio de 2020).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

Prazo de presentación:

20/05/2020 - 19/06/2020

INFORMACIÓN PROVISIONAL ÁS FAMILIAS 3ª AVALIACIÓN

 

 

INSTRUCIÓNS PROVISIONAIS E MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

    1. Sobre a 3º avaliación

        1.1. Durante o terceiro trimestre o IES Illa de Ons continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender.

        1.2. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir. As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria.

        1.3. Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado emocional e co fin de favorecer a  axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, modificaran se os horarios e o modelo de titoría para adaptarse a estas novas circunstancias de atención o alumnado. Este novo horario se trasladara o alumnado e as familias a través dos canles de comunicación establecidos; Abalar e correo @iesillaons.com.

        1.4.  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo. Para elo establécense os seguintes criterios para os contidos a traballar durante a 3ª avaliación:    
            ▪ Selección de contidos mínimos da terceira avaliación e tarefas ou traballos de consolidación dos contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliación susceptibles de ser obxecto de exame presencial a finais de maio ou xuño.
            ▪ Cambio metodolóxico cara á unha dinámica de aula telemática.
            ▪ Adaptación de criterios e instrumentos de avaliación dos contidos mínimos seleccionados e a metodoloxía telemática proposta (tarefas ou proxectos avaliables).
            ▪ Proporcionalidade e equilibrio na achega de tarefas ao alumnado. Incentivar o contacto telemático co alumnado. 

        1.5.  O profesorado do IES Illa de Ons achegará os contidos e tarefas propostas ao alumnado a través das plataformas virtuais educativas das que dispón o centro (EDIXGAL, CLASSROOM, MAIL @iesillaons.com, e ferramentas de teledocencia). Enviaráselle un horario  por correo electrónico ás familias é ó alumnado.
        1.6.  Desde a Consellería de Educación infórmannos de que tentará, sempre que a situación sanitaria o permita, que o noso alumnado poida volver ás aulas antes de que o curso 2019-20 se dea por rematado. Uns días que lles dean a oportunidade de volver a atoparse cos seus compañeiros e os seus docentes e recoñecer o labor destes na súa aprendizaxe.

        1.7. A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.

        1.8.  Ate o día de hoxe non se ten aínda norma algunha que regule os criterios de promoción e titulación do alumnado nas actuais circunstancias.   

    2. Comunicación cuestións académicas e dificultades clases telemáticas. 

        2.1. Recordade que o principal medio de comunicación coas familias e entre a comunidade educativa é o mail do centro: @iesillaons.com. e a aplicación ABALAR MOBIL. A través de ambas ferramentas contactarase cos titores/as dos distintos grupos. Outros contactos:
CONTACTOS
 CUESTIÓNS ACADÉMICAS
 Correos titores/as
 xefaturadeestudos@iesillaons.com

CUESTIÓNS TÉCNICAS PLATAFORMAS
 iesillaons@iesillaons.com

OUTRAS CUESTIÓNS
 dirección@iesillaons.com  

 2.2. Achégase nos seguintes enlaces información deste servizo ABALAR MÓVIL:
            ▪ Guía uso familias: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia_familias_-_novo_espazoabalar_galegov2.2.pdf
         

   ▪ Acceso ao servizo: https://www.edu.xunta.es/abalar/PaxinaMensaxe.do?mensaxe=comun.mensaxe.logout

HORARIO

Distribuir contido