Secretaría

ED330B - Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2022/23

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (código de procedemento ED330B). (DOG nº 95 do 180 de maio de 2022).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (Anexos I e II) dispoñible na aplicación informática Fondolibros, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes  nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365.

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

Prazo de presentación:

19/05/2022 - 22/06/2022

Normativa de avaliación e promoción para o curso 2021/2022

Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, publícanse os criterios de promoción e os criterios de titulación que resultarán de aplicación no curso 2021-2022.

De acordo coa disposición transitoria cuarta da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG Núm. 29 do 11 de febreiro de 2022).

Consulte o arquivo anexo.

Alumnado admitido para o curso 2022/2023

Comunicamos que foi admitido todo o alumnado que presentou a solicitude de admisión para a ESO para o vindeiro curso 2022/2023.

A listaxe provisional de admitidos pode consultarse no taboleiro de anuncios da Secretaría do centro ou a través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado empregando, neste caso, a Chave365 ou certificado dixital.

Contra esta listaxe pode interpoñerse reclamación na secretaría do centro do 25 de abril ata o 29 de abril incluído.

 De non haber reclamacións, esta listaxe pasará a ser definitiva. A impugnaión desta lista definitiva poderase realizar mediante recurso de alzada ante a Xefatura Territorial de Pontevedea da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Libros de texto e material didáctico curso 2021/2022

Publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán durante o vindeiro curso 2021/2022.

Acceda ao ficheiro anexo para coñecer o detalle por niveis e materias de cada recurso:

 

Distribución de máscaras entre o alumnado

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar no DOG Núm. 230, do venres 13 de novembro de 2020, a ORDE do 6 de novembro de 2020 onde se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria:

 

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna os requisitos.

 

As solicitudes serán proporcionadas na secretaría do centro así como a información sobre documentación necesaria para tramitar o procedemento. A data límite para presentar as solicitude debidamente cumprimentadas e asinadas será o vindeiro venres 27 de novembro.

 

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 (cheque de material). ESTE ALUMNADO ENTRA AUTOMATICAMENTE NO REPARTO SEN NECESIDADE DE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE ADICIONAL.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

 

Pódese consultar o contido completo da Orde que regula o reparto no seguinte enlace:

ORDE do 6 de novembro de 2020

Plan de continxencia

Tal e como se establece nas “ Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema nacional de saúde pública (D.O.G No 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da Covid19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020 / 2021”, os centros deben dispoñer dun plan de continxencia para as circunstancias que poidan darse como consecuencia da COVID-19.

Xuntamos unha copia do PLAN DE CONTINXENCIA para achegalo a toda a comunidade.

Nota informativa - COVID-19

Comunícolles que se confirmou un caso de COVID-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou filla. 

Detectouse o caso positivo, mediante unha proba PCR, o 15 de outubro (data na que o centro activou o protocolo e informou á comunidade educativa).

Dende o Servizo de Alertas Epidemiolóxicas da Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra, notificóusenos que non é preciso facer corentena nin de alumnado nin de profesorado, xa que o último día de asistencia as aulas da persoa contaxiada foi o pasado 9 de outubro. Por un erro do sistema informático, os rastrexadores puxéronse en contacto con familias e profesorado, dando instrucións contraditorias e con datas erróneas.

As autoridades sanitarias consideran que non houbo posibilidades de contaxio e, polo tanto, a partir do vindeiro luns, día 19, todo o alumnado e o profesorado deberán acudir ao centro no seu horario habitual.

O  SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao  tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata 10 días despois de estar en contacto co caso. A infección  pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto, do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma  asintomática.

A comunidade educativa pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas  de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para o COVID-19, pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

Recordamos a toda a comunidade educativa que as instrucións sobre as medidas a tomar nestes casos veñen ditaminadas polas autoridades sanitarias, xa que os centros educativos non teñen potestade para tomar este tipo de decisións. En todo caso, sentimos as molestias causadas ás familias e ó profesorado.

 

A dirección do IES Illa de Ons

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

INSTRUCIÓNS E MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN Á SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS NO IES ILLA DE ONS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Admisión de alumnado para o curso 2022/2023

a) Aplicación oficial en liña, normativa reguladora e manuais de axuda.

 

b) Postos escolares ofertados:

O CEIP Plurilingüe Montemogos e o CEIP Plurilingüe Torre – Cela están adscritos ao noso Instituto de Ensino Secundario.

Todas as súas reservas de praza foron admitidas e xa están asignadas para o vindeiro curso.

As prazas vacantes para a admisión de alumnado son as detalladas a continuación:

 

Curso
Grupos
Prazas
Vacantes
1º ESO
2
54 + 6 NEAE
28 
2º ESO
2
60
18
3º ESO
2
60
14
4º ESO
2
60
13

 

c) Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de marzo ao 21 de marzo de 2022

Documentación para a presentación

- Solicitude segundo o Anexo II.

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.

- Certificado oficial do expediente académico.

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

d) Información complementaria:

- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

- O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

Distribuir contido