CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

ANPA A MORAIMA

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Calquera pai/nai/titor legal dun alumno/a do centro, poderá realizar peticións nas asembleas, expoñer calquera queixa, suxestión, etc. En calquera caso, os non asociados asistirán a asemblea con voz pero sen voto.


Data: Venres 22 de xaneiro de 2021.
Hora: 18:00 h en primeira e única convocatoria.
Lugar: Vídeo conferencia mediante a aplicación Google Meet.

As persoas interesadas deberán enviar unha mensaxe de Whatsapp ao teléfono da ANPA (655 76 04 69)

ORDE DO DÍA:


1) Presentación das novas incorporacións á Xunta Directiva
2) Distribución de funcións da nova Xunta Directiva
3) Quenda de intervencións.

Animámosvos a participar e agradecemos de antemán a vosa colaboración para difundir esta convocatoria entre os vosos coñecidos.

IV Gala dos Premios á Xuventude - Deputación de Pontevedra

O sábado día 19 celebrouse a IV Gala dos Premios á Xuventude no Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra. Os Premios á Xuventude premian os traballos presentados en oito categorías distintas por mozos e mozas da provincia de entre 16 e 35 anos, aínda que no caso do apartado de Educación en Valores están dirixidos especificamente aos centros educativos. Nesta edición o noso centro obtivo o segundo premio neste apartado.

Queremos felicitar ás alumnas e alumnos de 4º de ESO do pasado curso 2019/2020 e ao profesorado que coordinou o proxecto Podcast: "Unha historia digna de contar".

Nomeadamente queremos destacar o entusiasmo e a organización de Diana e Quique e a colaboración das familias na elaboración destes contidos que podedes volver a experimentar no seguinte enlace:

Proxecto Podcast: Unha historia digna de escoitar

Distribución de máscaras entre o alumnado

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar no DOG Núm. 230, do venres 13 de novembro de 2020, a ORDE do 6 de novembro de 2020 onde se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria:

 

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna os requisitos.

 

As solicitudes serán proporcionadas na secretaría do centro así como a información sobre documentación necesaria para tramitar o procedemento. A data límite para presentar as solicitude debidamente cumprimentadas e asinadas será o vindeiro venres 27 de novembro.

 

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 (cheque de material). ESTE ALUMNADO ENTRA AUTOMATICAMENTE NO REPARTO SEN NECESIDADE DE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE ADICIONAL.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

 

Pódese consultar o contido completo da Orde que regula o reparto no seguinte enlace:

ORDE do 6 de novembro de 2020

Plan de continxencia

Tal e como se establece nas “ Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema nacional de saúde pública (D.O.G No 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da Covid19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020 / 2021”, os centros deben dispoñer dun plan de continxencia para as circunstancias que poidan darse como consecuencia da COVID-19.

Xuntamos unha copia do PLAN DE CONTINXENCIA para achegalo a toda a comunidade.

PROTOCOLO COVID-19 - CURSO 2020-2021

Xuntamos unha copia do PROTOCOLO COVID-19, de aplicación no noso centro educativo, para achegalo a toda a comunidade.

 

Nota informativa - COVID-19

Comunícolles que se confirmou un caso de COVID-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou filla. 

Detectouse o caso positivo, mediante unha proba PCR, o 15 de outubro (data na que o centro activou o protocolo e informou á comunidade educativa).

Dende o Servizo de Alertas Epidemiolóxicas da Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra, notificóusenos que non é preciso facer corentena nin de alumnado nin de profesorado, xa que o último día de asistencia as aulas da persoa contaxiada foi o pasado 9 de outubro. Por un erro do sistema informático, os rastrexadores puxéronse en contacto con familias e profesorado, dando instrucións contraditorias e con datas erróneas.

As autoridades sanitarias consideran que non houbo posibilidades de contaxio e, polo tanto, a partir do vindeiro luns, día 19, todo o alumnado e o profesorado deberán acudir ao centro no seu horario habitual.

O  SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao  tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata 10 días despois de estar en contacto co caso. A infección  pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto, do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma  asintomática.

A comunidade educativa pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas  de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para o COVID-19, pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

Recordamos a toda a comunidade educativa que as instrucións sobre as medidas a tomar nestes casos veñen ditaminadas polas autoridades sanitarias, xa que os centros educativos non teñen potestade para tomar este tipo de decisións. En todo caso, sentimos as molestias causadas ás familias e ó profesorado.

 

A dirección do IES Illa de Ons

Inicio curso

Inicio do Curso 2020/2021

Horario habitual de 08:50 ata as 14:25

O transporte escolar funcionará cos horarios habituais.

A entrada do alumnado será escalonada:

Mércores 23: 1º e 2º de ESO

Xoves 24 : 1º, 2º e 3º de ESO

Venres 25: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS.

 

Estimadas familias,

En breve comeza un curso atípico e comprendemos que son moitas as dúbidas que tedes en relación a como se vai desenvolver. Dende o mes xullo, estamos traballando e preparando o centro para convertelo nun entorno o máis seguro posible para todos. Como sabedes, a situación e as instrucións da Consellería son cambiantes, o cal non facilita a organización deste curso escolar. A previsión  do mes de xullo viuse completamente alterada polas instrucións recibidas a comezos do mes de setembro. O adiamento do comezo das clases é unha decisión completamente allea a nós.

A dirección do IES Illa de Ons quere deixar claro que estamos traballando para que o alumnado poida ter as súas clases presenciais nas mellores condicións. A parte da organización de aulas e espazos, solicitamos un profesor a maiores, aínda pendente de confirmación. Sen esta confirmación é imposible elaborar un horario e polo tanto, comezar as clases.

As medidas preventivas que deseñamos son as seguintes:

    • Distancia de seguridade: os pupitres están separados por unha distancia de 1,5 metros ( tal e como se indica nas instrucións recibidas  en setembro, distintas as que viñan ditaminadas anteriormente). Esta distancia deberá manterse en todas as instalacións do centro. Para garantir que todos os grupos se axusten a esta medida, tivemos que reconverter aulas específicas en aulas de clase normal (aula de plástica, salón de actos etc...).


    • Extremar a hixiene de mans: o alumnado lavará as mans con frecuencia. Na entrada do instituto hai dúas “torres” con dispensador de hidroxel. Ademais, todas as aulas contan con dispensadores de hidroxel e panos de papel.  

• Respectar aforos: en todas as dependencias do centro están sinalados os aforos permitidos. O alumnado deberá respectar estes aforos e esperar quenda.   

  • Hixiene e desinfección das instalacións: intensificouse o servizo de limpeza, incorporando persoal no servizo da mañá.


    • Toma de temperatura: o alumnado deberá tomarse a temperatura antes de acudir ó centro.En caso de presentar febre (≥37,5ºC) ou outros síntomas compatibles coa Covid19, o alumnado non poderá acudir e a familia deberá informar por teléfono da súa ausencia (poremos á disposición das familias unha “enquisa de autoavaliación clínica do Covid” para poder indentificar os síntomas).


    • Uso obrigatorio da máscara: todo o alumnado e persoal do centro deberá utilizar unha máscara cirúrxica desbotable, re-utilizable ou hixiénica e tela colocada de forma correcta durante toda a xornada escolar e en cualquer dependencia do centro (interior ou exterior). O alumnado debe traer unha máscara de reposto.

Outras medidas organizativas:

 -Unidades de convivencia: o alumnado permanecerá nas aulas de referencia en todas as materias comúns ó grupo. Evitarase na medida do posible os desprazamentos e cambios de aula. Ademais, explicarase ó alumnado qué zonas poden utilizar dacordo á unidade de convivencia á que pertencen. Todos os corredores e dependencias estarán debidamente sinalizados para facilitar os desprazamentos e accesos.


    -Accesos ó centro e horarios: cada unidade de convivencia utilizará portas de acceso diferentes para evitar aglomeracións. O alumnado de 1 e 2º ESO accederá pola porta principal, o alumnado de 3º e 4º ESO accederá o recinto pero serán desviados a un corredor lateral que conduce á porta traseira. O día da presentación explicaráselles todas as instrucións con respecto ó protocolo.


    -Recreos: habilitáronse dous espazos para o recreo. Transformouse o aparcamento do profesorado para poder crear un segundo patio. O alumnado poderá utilizar exclusivamente a zona de patio acoutada para a súa unidade de convivencia e os aseos correspondentes.


    -Titorías: mentres dure esta situación epidemiolóxica as reunións e entrevistas co profesorado realizaránse con carácter xeral a través de comunicación telefónica ou videochamada. Agás, a primeira reunión dos titores coas familias que consideramos esencial e que polo tanto faremos de forma presencial.


    -Trámites coa administración ou entrevista cos membros do equipo directivo: será necesario ter cita previa para realizar calquer trámite de forma presencial.

Datas de inicio de curso.
Segundo a consellería os días de comezo son:
    -mércores 23 de setembro: 1º e 2º ESO
    -xoves 24 de setembro: 3º ESO
    -venres 25 de setembro: 4º ESO
O horario de estes tres días está sen determinar. En canto teñamos esa información, publicarémola na páxina web do noso instituto.

O equipo directivo do IES Illa de Ons é consciente de que estes cambios de última hora poden xerar problemas ás familias.Cómpre destacar que son decisións alleas ó centro e determinadas por cambios continuos dende a Consellería.

Atentamente,

A dirección.

Distribuir contido