Inicio curso

Inicio do Curso 2020/2021

Horario habitual de 08:50 ata as 14:25

O transporte escolar funcionará cos horarios habituais.

A entrada do alumnado será escalonada:

Mércores 23: 1º e 2º de ESO

Xoves 24 : 1º, 2º e 3º de ESO

Venres 25: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS.

 

Estimadas familias,

En breve comeza un curso atípico e comprendemos que son moitas as dúbidas que tedes en relación a como se vai desenvolver. Dende o mes xullo, estamos traballando e preparando o centro para convertelo nun entorno o máis seguro posible para todos. Como sabedes, a situación e as instrucións da Consellería son cambiantes, o cal non facilita a organización deste curso escolar. A previsión  do mes de xullo viuse completamente alterada polas instrucións recibidas a comezos do mes de setembro. O adiamento do comezo das clases é unha decisión completamente allea a nós.

A dirección do IES Illa de Ons quere deixar claro que estamos traballando para que o alumnado poida ter as súas clases presenciais nas mellores condicións. A parte da organización de aulas e espazos, solicitamos un profesor a maiores, aínda pendente de confirmación. Sen esta confirmación é imposible elaborar un horario e polo tanto, comezar as clases.

As medidas preventivas que deseñamos son as seguintes:

    • Distancia de seguridade: os pupitres están separados por unha distancia de 1,5 metros ( tal e como se indica nas instrucións recibidas  en setembro, distintas as que viñan ditaminadas anteriormente). Esta distancia deberá manterse en todas as instalacións do centro. Para garantir que todos os grupos se axusten a esta medida, tivemos que reconverter aulas específicas en aulas de clase normal (aula de plástica, salón de actos etc...).


    • Extremar a hixiene de mans: o alumnado lavará as mans con frecuencia. Na entrada do instituto hai dúas “torres” con dispensador de hidroxel. Ademais, todas as aulas contan con dispensadores de hidroxel e panos de papel.  

• Respectar aforos: en todas as dependencias do centro están sinalados os aforos permitidos. O alumnado deberá respectar estes aforos e esperar quenda.   

  • Hixiene e desinfección das instalacións: intensificouse o servizo de limpeza, incorporando persoal no servizo da mañá.


    • Toma de temperatura: o alumnado deberá tomarse a temperatura antes de acudir ó centro.En caso de presentar febre (≥37,5ºC) ou outros síntomas compatibles coa Covid19, o alumnado non poderá acudir e a familia deberá informar por teléfono da súa ausencia (poremos á disposición das familias unha “enquisa de autoavaliación clínica do Covid” para poder indentificar os síntomas).


    • Uso obrigatorio da máscara: todo o alumnado e persoal do centro deberá utilizar unha máscara cirúrxica desbotable, re-utilizable ou hixiénica e tela colocada de forma correcta durante toda a xornada escolar e en cualquer dependencia do centro (interior ou exterior). O alumnado debe traer unha máscara de reposto.

Outras medidas organizativas:

 -Unidades de convivencia: o alumnado permanecerá nas aulas de referencia en todas as materias comúns ó grupo. Evitarase na medida do posible os desprazamentos e cambios de aula. Ademais, explicarase ó alumnado qué zonas poden utilizar dacordo á unidade de convivencia á que pertencen. Todos os corredores e dependencias estarán debidamente sinalizados para facilitar os desprazamentos e accesos.


    -Accesos ó centro e horarios: cada unidade de convivencia utilizará portas de acceso diferentes para evitar aglomeracións. O alumnado de 1 e 2º ESO accederá pola porta principal, o alumnado de 3º e 4º ESO accederá o recinto pero serán desviados a un corredor lateral que conduce á porta traseira. O día da presentación explicaráselles todas as instrucións con respecto ó protocolo.


    -Recreos: habilitáronse dous espazos para o recreo. Transformouse o aparcamento do profesorado para poder crear un segundo patio. O alumnado poderá utilizar exclusivamente a zona de patio acoutada para a súa unidade de convivencia e os aseos correspondentes.


    -Titorías: mentres dure esta situación epidemiolóxica as reunións e entrevistas co profesorado realizaránse con carácter xeral a través de comunicación telefónica ou videochamada. Agás, a primeira reunión dos titores coas familias que consideramos esencial e que polo tanto faremos de forma presencial.


    -Trámites coa administración ou entrevista cos membros do equipo directivo: será necesario ter cita previa para realizar calquer trámite de forma presencial.

Datas de inicio de curso.
Segundo a consellería os días de comezo son:
    -mércores 23 de setembro: 1º e 2º ESO
    -xoves 24 de setembro: 3º ESO
    -venres 25 de setembro: 4º ESO
O horario de estes tres días está sen determinar. En canto teñamos esa información, publicarémola na páxina web do noso instituto.

O equipo directivo do IES Illa de Ons é consciente de que estes cambios de última hora poden xerar problemas ás familias.Cómpre destacar que son decisións alleas ó centro e determinadas por cambios continuos dende a Consellería.

Atentamente,

A dirección.

III Olimpíada Galega de Historia

Queremos render unha homenaxe á nosa representación na III Olimpíada Galega de Historia.

Antía Novas Arribas, Carla Moital Fernández, Paula Fernández Cruz e Sara Soliño Iglesias formaron o equipo que se denominou Wollstonecraft.

Estas campioas de 4º de ESO obtiveron un espectacular cuarto posto a nivel galego no certame organizado pola Universidade de Vigo.

Á gala de entrega de premios que se celebrou na Facultade de Historia do Campus de Ourense, acudiron acompañadas pola súa titora/adestradora Diana Vilas Meis.

Os nosos parabéns a estas esforzadas deportistas do coñecemento!

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2020/07/11/pandemia-historia/0003_202007O11C12991.htm

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2020/07/11/premio-olimpico-alumnos-galicia-historia/2312575.html

https://www.laregion.es/articulo/ourense/mas-saben-pasado-suben-podio/20200710225309959278.html

 

Libros de texto e material didáctico curso 2020/2021

Publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán durante o vindeiro curso 2020/2021.

Acceda ao ficheiro anexo para coñecer o detalle por niveis e materias de cada recurso:

 

Decálogos para unha alimentación saudábel

Bueu, 5 de xuño de 2020. Texto prescritivo ou como elaborar un decálogo...

Eis vos presentamos dous modelos de cartaces e mais un vídeo elaborados por alumnas de 4º de ESO (Antía, Diana e Marta), en que nos recomendan como levar a cabo unha alimentación saudábel. De seguro que se seguimos as súas recomendacións recuperaremos a figura previa ao confinamento. Ánimo!!!

 

 

 

 

 

Lista de admitidos para o curso 2020/2021

Desde o día 01 de xuño xa está publicada no taboleiro do centro a lista de alumnado admitido para o vindeiro curso 2020/2021.

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG nº 96 do 19 de maio de 2020).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

Prazo de presentación:

20/05/2020 - 19/06/2020

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS COVID.

As adaptacións das  programacións de cada Departamento a causa do COVID, poden visualizarse na columna da dereita da páxina WEB do IES premendo en cada Departamento.

Distribuir contido