Novas

Bolsas e axudas ao alumnado de niveis postobligatorios

O prazo para solicitar bolsas no curso 2022-2023 para estudantes que cursen estudos postobligatorios é do 30 de marzo ao 12 de maio. A solicitude deberase cumptimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

 

Aspectos IMPORTANTES a ter en conta:

  • Todo o mundo deberá solicitar a bolsa neste periodo, independientemente de que non saiba aínda o que vai estudar. Fóra deste periodo non haberá posibilidade de pedir beca.
  • Nesta primeira fase, só se cubrirán os datos persoais e económicos (só estarán habilitados estes apartados).
  • Moi importante: utilizar un correo electrónico que estea activo e saibades a contraseña, xa que  todos os avisos e notificacións referidos á bolsa se vos enviarán a el.
  • No mes de agosto abrirase un novo periodo (uns 10 días) nos que cubriredes os datos académicos e tamén teredes a posibilidade de modificar algúns datos cubertos no periodo anterior.

Toda a información:

 

 PROCEDEMENTO

 

1. Rexistrarse como usuario na SEDE ELECTRÓNICA: 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1707


2
. Encher o FORMULARIO e ENVIAR.

 

 

Podedes atopar máis información na seguinte ligazón: Extracto da Resolución de 10 de marzo de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o  curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudos postobligatorios.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO - Curso 2020-2021

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO – Curso 2020-2021

 

Consellería de cultura, educacIón e unIversIdade 

EXTRACTO da Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A).BDNS (Identif.): 558055. 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primeiro. Persoas beneficiarias

Alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, fose proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Segundo. Obxecto

Convocar na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato (código de procedemento ED311A) para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia e cumpra os requisitos establecidos nesta orde.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde ECD/482/2018, do 4 de maio, pola que se regulan os premios nacionais de bacharelato establecidos pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE núm. 115, do 11 de maio).

Cuarto. Importe

Vinte premios extraordinarios cunha dotación global de 20.000 €. Cada premio estará dotado con 1.000 €.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 27 de abril de 2021 e remataráo día 26 de maio de 2021

RESERVA DE PRAZA Curso 2021/2022

 

 

O alumnado dos centros adscritos (A Maía, Agro do Muíño e Barouta), que presentou en prazo unha solicitude de reserva de praza para o IESP de Ames, para o curso 2021/2022, resultou admitido na súa totalidade.

 

 

Fondo Solidario de Libros de Texto curso 2020/21.

Educación abre o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar e acceso ao fondo solidario da Xunta.

Prazo: o prazo de presentación de soliocitudes remata o 19 de xuño de  2020

Resumo convocatoria <PDF>

Preferentemente recoméndase presentar a solicitude por vía electrónica:

As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Para a presentación presencial a secretaría do Centro estará aberta de 9 a 14 horas.

Impreso de solicitude <PDF>

Instrucións para cubrir a solicitude <PDF>

Manual Cidadán Fondo Libros <PDF>

RESERVA DE PRAZA - Curso 2020/21

 

O alumnado dos centros adscritos (CEIP A Maía, CEIP Agro do Muíño e CEIP de Barouta), que presentou en prazo unha solicitude de reserva de praza para este IES, para o curso 2020/21, resultou admitido na súa totalidade.

Para calquera dúbida ou aclaración poden pasar pola Secretaría do Centro.

 

 

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2020

CONVOCADAS 1600 PRAZAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2020

Prazo de solicitude: do 27 de febreiro ao 26 de marzo de 2020

Destinatarios: Alumnado da ESO e de Bacharelato

A solicitude realizarase a partir da aplicación dispoñible na páxina web do programa: http://www.edu.xunta.es/axudasle

Máis información na secretaría do centro.

Calendario de exames de setembro 2019

Ver/Descargar calendario de exames de setembro 2019 <PDF>

Fondo solidario libros de texto e material 2019/2020

Publicada Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020 <Enlace>

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2019

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS- Curso 2018/19

 

 

 PODEDES PASAR POLA SECRETARÍA DO CENTRO PARA CONSULTAR AS  LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNADO SELECCIONADO E SUPLENTE

  

- Ábrese un prazo de dez días naturais, do 14 ao 23 de maio, para formular reclamacións ou remitir a documentación requirida.

 

- Estas listaxes poderán ser consultadas na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

 

- Para dúbidas ou aclaracións pasar pola Secretaría do Centro.

Distribuir contido