ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-2022

Publicadas as listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso académico 2021-2022.

Fondo Solidario de Libros de Texto e axudas para material escolar curso 2021/22

Educación abre o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar e acceso ao fondo solidario da Xunta.

Prazo: o prazo de presentación de soliocitudes remata o 22 de xuño de  2021

AVISO ALUMNADO 1º de ESO:
Como o IESP de Ames foi admitido no proxecto EDIXGAL para o curso 2021/22 en 1º da ESO, segundo o artigo 1.2 da Orde do 20 de maio de 2021, este alumnado está excluído da participación no Fondo Solidario de Libros de texto, pero poderá solicitar a axuda para material escolar.

Resumo convocatoria <PDF>

Preferentemente recoméndase presentar a solicitude por vía electrónica:

As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Para a presentación presencial a secretaría do Centro estará aberta de 9 a 14 horas.

Impreso de solicitude <PDF>

Instrucións para cubrir a solicitude <PDF>

14 de maio. Día non lectivo

Lémbrase á Comunidade Educativa que o 14 de maio é día non lectivo

Campionato de bádminton 1º ESO

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º BACHARELATO E PENDENTES 1º

Reclamacións ás cualificacións de 2º de Bacharelato e/ou  ás cualificacións das materias pendentes de 1º de Bacharelato (convocatoria ordinaria)

 

De acordo coa Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021, as reclamacións ás cualificacións de 2º de bacharelato e/ou ás cualificacións das materias pendentes de 1º de bacharelato, presentaranse de acordo co seguinte procedemento e nas seguintes datas:

è --> 

Día 18 de maio ás 14:00 horas

Entrega dos boletíns coas cualificacións finais de segundo de bacharelato por parte dos titores/as na aula de referencia do grupo.

è -->

Días 19 e 20 de maio, en horario de 9:00 a 14:00 horas

Presentación de reclamacións ante o departamento correspondente para a revisión da cualificación outorgada; farase mediante unha instancia dirixida á Dirección do centro. (Antes de presentar unha reclamación por escrito, recoméndase ao alumnado que non estea conforme coa cualificación recibida que fale co/a profesor/a da materia correspondente para recibir as aclaracións oportunas).

è -->

Día 21 de maio de 11:30 a 14:00  horas

Resolución da reclamación presentada. O alumnado recollerá a resolución na secretaría do centro.

è -->

Días 24 e 25 de maio, en horario de 9:00 a 14:00 horas

De non estar de acordo coa resolución do departamento, o alumnado poderá solicitar que a dirección remita o expediente de reclamación á Xefatura Territorial, presentando unha nova instancia na oficina do centro.

AS RECLAMACIÓNS BASEARANSE NOS CRITERIOS ESTABLECIDOS NA CIRCULAR 2/2021 (mencionada ao inicio deste oficio) – (modelo orientativo na secretaría do centro).

 *As reclamacións serán formuladas polo alumnado no caso de ser maiores de idade e polas súas persoas proxenitoras ou persoas que ostenten a representación legal, no caso de ser menores de idade.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO - Curso 2020-2021

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO – Curso 2020-2021

 

Consellería de cultura, educacIón e unIversIdade 

EXTRACTO da Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A).BDNS (Identif.): 558055. 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primeiro. Persoas beneficiarias

Alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, fose proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Segundo. Obxecto

Convocar na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato (código de procedemento ED311A) para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia e cumpra os requisitos establecidos nesta orde.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde ECD/482/2018, do 4 de maio, pola que se regulan os premios nacionais de bacharelato establecidos pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE núm. 115, do 11 de maio).

Cuarto. Importe

Vinte premios extraordinarios cunha dotación global de 20.000 €. Cada premio estará dotado con 1.000 €.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 27 de abril de 2021 e remataráo día 26 de maio de 2021

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-2022

Publicadas as listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso académico 2021-2022.

De forma non presencial poderán consultarse só a través da aplicación  admisionalumnado  empregando a chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. De forma presencial poderán consultarse no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, NON  poderán consultarse por ningún outro medio físico ou electrónico de publicación.

O IES Plurilingüe de Ames gaña o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021

O IES Plurilingüe de Ames e o CEIP de Porto Cabeiro de Redondela gañaron o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 convocado pola Xunta de Galicia.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33575

 

 

"Encontros Virtuais na Zona USC" dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

O 23 de marzo, darán comezo os "Encontros Virtuais na Zona USC" dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

Os/as estudantes poden entrar a través da URL:

https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais

A través desa páxina poden informarse, a través de videoconferencias cos responsables e alumnado das titulacións da USC, da oferta de graos para o curso 2021-22.

O Acto de Inauguración consistirá nunha conferencia do catedrático de Medicina Legal da USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica(SERGAS) e do Centro Nacional de Genotipado, Angel Carracedo que falará dos seus Proxectos e ilusións

Iria Pérez gañadora do Premio Literario Minerva

Iria Pérez Álvarez, alumna de 2º de Bacharelato no IES Plurilingüe de Ames, gañou o 1ºpremio do Premio Literario Minerva organizado polo Colexio "Manuel Peleteiro", na modalidade de poesía, polo seu traballo "Triloxía utópico cuarentenaica".

O xurado destacou a calidade das obras poéticas e dos relatos.

Distribuir contido