Skip to Content

Oferta educativa | Educación Secundaria Semipresencial | Formas de Acceso, Validacions e Equivalencias e Proba inicial

Validacións e Equivalencias

  1. Por validación con estudos anteriores, segundo as equivalencias fixadas no Anexo III da orde de 26 de xuño de 2008 (DOG do 23 de xullo) e que figuran na Táboa 1.
  2. Por superar o módulo anterior: valídanse ámbitos de coñecimento aprobados no módulo anterior. Só se pode matricular dun máximo de 3 ámbitos e será requisito indispensábel, dentro de cada módulo, obter avaliación positiva do módulo anterior para poder ser avaliado do seguinte.
  3. Para o alumnado que non poda acreditar estudos previos, antes de formalizar a matrícula poderá realizar unha proba de avaliación inicial (ver Características a continuación), na que se valorarán os coñecimentos e experiencias do alumno e que permitirá aconsellar en que nível ou módulo se deberá matricular para seguir con aproveitamento estes estudos.
  4. Para o alumnado procedente da ESO aplicaranse as equivalencias entre as materias da secundaria ordinaria e os ámbitos da secundaria de  adultos, establecidas nos anexos IV e V da orde do 24 de xuño de 2008 (DOG do 23 de xullo) e que figuran na Táboa 2.

Características da Proba Inicial

Para o alumnado que non poda acreditar estudos previos realizaranse nos meses de setembro e xaneiro as probas de avaliación inicial. Esta proba posibilitará o acceso aos diferentes módulos de cada ámbito de coñecimento e permitirá a adscrición adecuada e personalizada de cada alumno aos distintos módulos.

A avaliación inicial deste alumnado poderá realizarse utilizando recursos orais e escritos adaptados para valorar o seu nivel de coñecimentos e as súas destrezas, segundo se estableza no plan de Centro. Desde o punto de vista metodolóxico, as probas escritas propostas para a avaliación inicial poden tanto estar integradas nun documento global de avaliación como planificadas de maneira independente unhas das outras. En todo caso, a través da avaliación inicial debe facerse posible, para cada alumno, a adscrición máis adecuada aos diferentes módulos.

Táboa 1

Cadro de equivalencias, para efectos académicos e de validacións dos cursos de sistemas educativos da Lei 14/1970 e do sistema ordinario da educación secundaria obrigatoria, cos módulos correspondentes á educación secundaria para persoas adultas;

Sistema educativo Lei 14/1970

Novo sistema

Réxime ordinario

Educación básica para persoas adultas

Sexto curso de educación xeral básica (EXB)

Sexto de educación primaria

Nivel II do Ensino Básico Inicial (EBI)

Sétimo curso de educación xeral básica

Primeiro curso de educación secundaria obrigatoria (ESO)

Primeiro módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecimento da secundaria para adultos (ESA)

Oitavo curso de educación xeral básica (EXB) e título de graduado escolar ou certificado de escolaridade

Segundo curso de educación secundaria obrigatoria (ESO)

Segundo módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecimento da secundaria para adultos (ESA) 

 

Primeiro curso de bacharelato unificado e polivalente (BUP) ou primeiro curso de formación profesional de primeiro grao

Terceiro curso de educación secundaria obrigatoria (ESO)

Terceiro módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecimento da secundaria para adultos (ESA) 

 

Segundo curso de bacharelato unificado e polivalente (BUP) ou segundo curso de formación profesional de primeiro grao e título de técnico auxiliar

Cuarto curso de educación secundaria obrigatoria (ESO)

Cuarto módulo de todos e cada un dos módulos dos ámbitos de coñecimento

Táboa 2

Cadro de equivalencias, para efectos académicos e de validacións, das materias de educación secundaria obrigatoria cos módulos correspondentes da educación secundaria para persoas adultas:

 Educación secundaria obrigatoria

 Educación secundaria para persoas adultas

Áreas ou materias

Ámbitos de coñecimento

Ciencias da Natureza (Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química), Matemáticas, Tecnoloxias

Científico-Tecnolóxico

Lingua Galega e Lit., Lingua Castelá e Lit. e 1ª ou 2ª Lingua estranxeira

Comunicación

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a cidadania

Socialpage | by Dr. Radut