Organización

PLAN DIXITAL

O plan dixital do centro  do curso 23-24 atópase colgado na aplicación Educalidade no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/educalidade/BuscaPlanAction?codPlan=1&codConvo...

 

VACACIONS NADAL- MODIFICACIÓN HORARIA

Este curso as vacacións de Nadal son ata o domingo 8 de xaneiro. recomenzamos as clases o LUNS 9 DE XANEIRO.

As notas este curso publicanse unicamente na aplicación de Abalar. Se algun pai/nai as necesita en papel pode solicitalas en secretaría.

MODIFICACIÓN HORARIA DESPOIS DE NADAL: A xefatura territorial atendeu a solicitude do centro de modificar o horario que a partir do 9 de xaneiro será:

DE LUNS A VENRES DE 8:55 h. A 13:55, deste xeito xa non temos clase os luns pola tarde. AS TITORÍAS DOS PAIS continúan sendo os luns, agora en horario de  17 a 18 h.

O recreo será de 11:30 h. a 12:00 h. O alumnado de 1º e 2º continuará saíndo uns minutos antes para dar tempo aos pais a recollelos antes da saida do resto.

O transporte escolar adiantará ó seu horario 15 minutos.

Acceso ao recinto: o alumnado do transporte entrará encanto chegue a partir das 8:40 h. O resto do alumnado  pode entrar desde as 8:50 h.

 

PLAN DIXITAL

Adxuntamos o plan dixital elaborado durante o curso 21-22 que foi aprobado polo Consello Escolar do centro o día 8 de xuño de 2022 e que será implementado a partir do curso 22-23.

DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTOEST POSITIVO

Comunican desde a Consellería de Sanidade que cando realicen un test de antíxenos e sexa positivo que realicen a comunicación a través desta declaración responsable. Desde dito enlace é moito máis rápido que o positivo estea no sistema. Ademais debrn tamén comunicalo ao colexio telefonicamente.

PROTOCOLOS COVID

Poñemos nos seguintes enlaces o protocolo actualizado  de vixiancia e control do covid que se publicou o pasado 14 de xaneiro (versión 6) a Consellería de Sanidade para o ámbito educativo e o protocolo para a detección do covid cos test rapidos de antixenos de saliva que enviaron aos centros para que, en caso de contactos estreitos poidan facer vostedes na casa.

ACTUALIZACION COVID-INFOGRAFIAS

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO COVID

O Ministerio de Sanidade vén de publicar os novos protocolos de xestión epidemiolóxica en centros educativos. 

Destacamos a continuación os aspectos principais a ter en conta:

• As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

• Os autotest non requirirán dunha proba complementaria para confirmar o caso.

• A definición de contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2m dun caso positivo ata as 48h antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).

• O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada o día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

• No caso de alumnado menor de 12 anos, ante a aparición dun primeiro caso nunha aula e ata un total de 4, o alumnado non realizará corentena, independentemente do seu estado vacinal.

• Ante agrupacións de casos (5 ou máis casos confirmados de infección activa), seguiranse as pautas xerais para a determinación das corentenas dos contactos estreitos. Esta corentena será de 7 días desde o inicio de síntomas do último caso confirmado (sempre que non se desenvolvan síntomas durante este período).

MAIS INFORMACION NOS ANEXOS:

·        

Propuesta de refuerzo y adaptación de las medidas de prevención COVID-19 en centros educativos y centros universitarios para el reinicio de la actividad presencial en enero de 2022. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Refuerzo_y_adaptacion_medidas_educ_univ.pdf

·        

Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 0 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

 

·        

Infografía de refuerzo de medidas COVID-19 centros educativos https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Refuerzo_medidas_covid_centros_educativos.pdf

 

DATOS CORONAVIRUS-PECHE PREVENTIVO AULAS-ACTIVACIÓN PLAN ENSINO VIRTUAL

Como sabran temos un gromo de coronvirus que afecta sobre todo a dous aulas de 5 (hai tres casos que deron positivo na proba de antígenos)  e que se extende a alumnado do comedor e madruga e de algunhas actividades extraescolares. Algúns alumnos/as deben èrmaneceer na casa ata o día 21, que coincide co día das vacacións de Nadal.

Despois de comunicar os casos á central de seguimento, desde medicina preventiva do hospital da Barbanza decidiron facer un cribado ao alumnado destas aulas e de comedor/madruga e das actividades extraescolares afectadas. Hoxe martes comezouse a realizar este cribado.

No caso das aulas de 5º afectadas, ante a cantidade de alumnos que son contacto estreito, tanto o luns como o martes a asistencia dos non afectados foi mínima, `polo que en contacto de novo coa central de seguimento nos indicaron que polo momento pecharamos as aulas en tanto non se saiban os resultados do cribado.

Por este motivo desde o mércores 15 activamos o plan de ensino virtual. O alumnado asistirá ás clases a través da plataforma webex e unirase á sala do profesor que lles enviaremos por abalar ou a través de edixgal. Recordamos que a asistencia é obrigatoria e que o horario é un espello do real, as clases son de 30 minutos, a conexión é un cuarto de hora despois do comezo da sesión, para dar tempo a todos e todas a conectarse. A primeira sesión sería ás 9:30 h. pero é mellor que estean atentos por si hai algunha modificación horaria. Adxuntamos o plan de ensino virtual.

Deixamos un videotitorial para a conexión a webex por si teñen dificultades 

Desde un ordenador hai que abrir o navegador e poñer webex meeting, tamen funciona co seguinte enlace:

https://eduxunta.webex.com/webappng/sites/eduxunta/dashboard?siteurl=edu...

despois poñer o núero que lles proporciona o profesor no espazo unirse a unha reunión. Pediralles que poñan un nome para identificarse e un correo electrónico, pode ser un de vostedes ou senon valeo seguinte nonresponder@edu.xunta.gal é o xenerico. Non fai fallla que descarguen a aplicación se non queren (ó mellor teñen que indicar mais abaixo "unirse desde o navegador".

INCIO CURSO 21/22: NORMAS E ORGANIZACIÓN

Continuamos co desenvolvemento do protocolo covid na mesma liña que o curso pasado. Adxuntamos  como documento adxuntoa circular de inicio de curso que enviamos tamén en papel a través do alumnado  e na seguinte infografía poden ver un resumo destas  picando en cada unha das palabras dos círculos.

PLAN DE ENSINO VIRTUAL

Seguindo as instruccións da Secretaría Xeral, elaboramos un plan de ensino virtual como recurso en caso de corentena ou confinamento total.

Nestes casos pasariamos a desenvolver o ensino a distancia, desenvolto polo profesorado do centro que realizará o seguimento do alumnado. Deste xeito ainda que estemos confinados  continuaremos con rutinas similares ao ensino presencial, garantindo a interacción entre alumnado e profesorado, a realización de tarefas e a avaliación do progreso.

Esto se traduce no desenvolvemento dun horario espello, similar ao presencial pero empregando a aula virtual do centro e os sistemas de videoconferencia. Esto conleva tamen a activación de mecanismos de avaliación e control da asistencia do alumnado. A conexión do profesorado e o alumnado respectará os horarios establecidos habitualmente no horario presencial, pero cunha duración duns 30 minutos por sesión, emprezaría a sesión 15 mintuos más tarde que a sesión presencial (a resolución establece que a comunicación sedrá dun 60% e o 40% restante de realización de tarefas. 

 

 
What do you want to do ?

New mail

Distribuir contido