Evitar navegación.
Principal

AVISOS FAMILIAS

Circular informativa ás familias: calendario de fin de curso

A circular inclúe o calendario lectivo ata fin de curso, datas de entrega de notas, prazo de reclamacións, prazo de matrícula e outra información relevante que se entregará ao alumnado xunto con esta circular.

Acceso á circular

Información sobre servizos educativos complementarios

Servizos educativos complementarios:

O centro ofrece servizo de comedor escolar e servizo de transporte escolar. Só terán dereito a estes servizos os alumnos que por domicilio lles corresponda este centro, é dicir, só os alumnos da área de influencia do IES E. Blanco Amor

Normativa de organización e funcionamento do comedor escolar:

-        Decreto 132/2013 do 1 de agosto (DOG do 13 de agosto) polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en educación.

Normativa sobre transporte escolar:

-         Sobre o dereito ao uso dos servizos complementarios gratuítos: artigo 6 da Orde do 12 de marzo de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O. U. (DOG 53 do 15 de marzo) pola que se regula o procedemento para a admisión de alumnos en educación secundaria en centros docentes sostidos con fondos públicos.

-       Sobre o dereito ao servizo de transporte escolar: artigo 1º do decreto 203/1986 de 12 de xuño polo que se regulan determinados aspectos do transporte escolar

-    Sobre o número de viaxeiros de cada vehículo: artigo 4º apartado 12 do R.D. 443/2001 de 27 de abril. (BOE 2/5/01) sobre condicións de seguridade no transporte escolar

-   Sobre a modificación de itinerarios do transporte escolar: Circular 7/98 da Secretaría Xeral de Educación pola que se regula a modificación de itinerarios de transporte escolar.

A INFORMACIÓN SOBRE A ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2016-17 PÓDESE ATOPAR NA PÁXINA WEB DO CENTRO: 

www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorculleredo

Os impresos de solicitude pódense atopar na Administración, na páxina web da Consellería e na páxina web do centro.

Culleredo, 1 de  marzo de 2016

Distribuir contenido