Programa E-dixgal

EDIXGAL CURSO 21-22

Este curso 2021-22 traballaremos na Entorna Virtual de Aprendixe de Edixgal en 5º e 6º de primaria.

Todo o alumnado contará cun ordenador na aula que poderán levar para a súa casa se os pais/nais ou titores legais asina o compromiso.

 

Acceso á plataforma EVA

Poden acceder á plataforma co seu usuario e contrasinal dende calquera equipo con conexión a internet.

 

Folleto informativo familias

Neste folleto atoparán información sobre o programa e os equipos.

 

Páxina E-dixgal con información complementaria para as familias

 

Información soporte premium

O programa conta cun servizo de axuda para familias e profesorado no que se lles resolverá calquera dúbida ou problema técnico.

Teléfono de contacto: 881 86 99 00

 

PROGRAMA EDIXGAL

Este curso 2020-21 comezamos a nosa andaina no PROXECTO E-DIXGAL, un programa posto en marcha pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no curso 2014/2015 e que supón unha nova forma de desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, ao suprimirse o libro impreso e ao permitir ao alumnado acceder a un entorno virtual de aprendizaxe (EVA) onde ten acceso a contidos tanto on-line (mediante conexión a internet), como off-line (sen conexión a internet).

O profesorado seleccionará de entre os materiais que a Consellería pon a súa disposición na plataforma virtual de aprendizaxe aqueles que consideren máis axeitados para o seu alumnado, así mesmo poderá subir outros materiais complementarios e/ou de elaboración propia. O alumnado mediante os seus portátiles, que poderán levar para as súas casas, accederán a través da citada plataforma a ditos contidos e materiais, co seu nome de usuario e contrasinal.  Ao poder levar o portátil para as súas casas e conectarse tanto on-line como off-line, estase garantindo que todo o alumnado esté en igualdade de condicións. Os equipos actualizarán automaticamente os traballos realizados polo alumnado na casa ao chegar ás aulas e contar con conexión a internet. 

Este curso o programa implantarase (ao ser o primeiro ano no centro) soamente en 5º de primaria.

OBXECTIVO XERAL: instaurar o proxecto E-Dixgal no CEIP PLURILINGÜE PROFESOR ALBINO NÚÑEZ e fomentar o uso dos materias dixitais mediante o mesmo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

ALUMNADO

Fomentar entre o alumnado o uso seguro e responsable das novas tecnoloxías

Desenvolver as competencias básicas mediante o uso das TICs

Utilización das TICs como recurso e instrumento para desenvolver os contidos das áreas do currículo, integrando os materiais dixitais nas actividades da aula

Integrar linguaxes multimedias ás dinámicas escolares

Coñecer o funcionamento do EVA e os libros e materiais dixitais

Coidar e facer un uso correcto do material

Aumentar a motivación do alumnado mediante a utilización de programas e contornas dixitais

Facer uso de diversas ferramentas online: búsquedas en internet, foros de discusión, podcast, redes sociais, correo electrónico…

Compensar desigualdades entre os diferentes niveis de dominio das TICs do alumnado, non soamente no centro, senón proporcionando o acceso a equipamentos de forma gratuíta

COMUNIDADE EDUCATIVA

Colaborar coa comunidade educativa no coñecemento das TICs  e o seu uso educativo

Formar ao profesorado nas TICs e no funcionamento de E-Dixgal

Fomentar a participación do profesorado en programas de formación para o uso pedagóxico destes medios no ensino diario

Usar o libro dixital na programación de aula e na preparación e desenvolvemento das clases

Cambiar a metodoloxía do proceso de ensino-aprendizaxe por unha máis activa e motivadora para o alumnado

Mellorar a atención á diversidade fomentando a igualdade no acceso a contidos

Coñecer os riscos e posibilidades educativas das TICs  no seu uso pedagóxico

Contribuir a eliminar a fenda tecnolóxica entre o profesorado do centro

Potenciar a comunicación entre a comunidade educativa a través dos materiais dixitais.

CENTRO

Actualizar os equipos informáticos para que sexan funcionais e útiles para a implantación de E-Dixgal

Optimizar o uso da web dinámica do centro para apoiar o proceso de ensino-aprendizaxe

Contribuír ao proxecto anual de sosteñibilidade do centro mediante o emprego das TIC, reducindo o uso excesivo de material funxible

     Empregar o correo electrónico como ferramenta máis habitual de comunicación entre o profesorado do       centro e coas familias.

     Fomentar a firma dixital para reducir a impresión de convocatorias de claustro e consello escolar.

Nos seguintes enlaces tedes máis información sobre o programa:

- FOLLETO INFORMATIVO FAMILIAS

- PROGRAMA EDIXGAL 

- ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAXE (EVA)

O programa conta cun  servizo de axuda para o profesorado, alumnado e familias, Calquera dúbida, necesidade de información, problema técnico... será resolto a través deste servizo. No seguinte enlace tedes toda a información:

- SOPORTE PREMIUM 

 

Powered by Drupal - Design by artinet