Skip to main content

Información para o profesorado

Antes da estadía

Información e normas de participación:

 1. As mobilidades Erasmus repartiranse de forma equitativa entre os departamentos de Imaxe Persoal e Informática.
 2. A dotación económica varía en función do país de acollida e da duración da estancia, que será dun mínimo de 3 días máis dous de viaxe.
 3. Os criterios de selección son os seguintes:
  • Antigüidade no centro.
  • Competencias lingüísticas.
  • Competencias persoais e actitudes.
  • Coordinación ou implicación en proxectos europeos ou actividades realizadas en Europa.

Podes consultar aquí o protocolo completo para a elección de profesorado.

Obrigas:

 • O profesorado que resulte seleccionado comprométese a completar a estadía no estranxeiro. No caso de non finalizala, salvo causas de forza maior e debidamente xustificadas, deberá devolver a axuda.
 • O profesorado seleccionado deberá participar activamente en todo o proceso necesario para a consecución da realización da estadía.
 • O profesorado que participe en mobilidades saíntes comprométese a participar nas mobilidades entrantes.

Inscrición:

Para participar nunha mobilidade tes cubrir o documento correspondente que podes atopar aquí.

Despois da estadía

O profesorado pode solicitar o recoñecemento da súa estadía como actividade de formación segundo se indica na seguinte resolución.