Lingua Galega

EXAMES DE LECTURA OBRIGADA PARA O CURSO 2015-2016

 

RELACIÓN DE LIBROS DE LECTURA DO DTO. DE LINGUA GALEGA E LITERATURA PARA O CURSO 2015-2016

 

1º E.S.O.

 

María Sole,                As meigas de Lupa

X. Docamo,               O misterio das badaladas

R. Dhal,                    Charlie e a fábrica de chocolate

 

 

2º E.S.O.

 

Marcos Calveiro,        Todos somos

Fran Alonso,              Cidades

Castelao,                  Memorias dun esquelete

 

 

3º E.S.O.

 

Sergio Klein,              Poderosa I ou III

Agustín Fdez. Paz,      A neve interminable

Rosa Aneiros,            Ámote, Leo, I

 

 

4º E.S.O.

 

Domingo Villar,         A praia do afogados

A. Cunqueiro,           Escola de menciñeiros

Suso de Toro,           A sombra cazadora

 

·     

Traballarase neste curso co texto de Castelao  Os vellos non deben de namorarsee cunha selección poética de Rosalía.

 

1º BACHARELATO

 

E. Blanco Amor,        A esmorga

Manuel Rivas,           O lapis do carpinteiro

María Reimóndez,     O club da calceta

 

 

2º BACHARELATO

 

Castelao,                 Retrincos

X.L. Méndez Ferrín,  O crepúsculo e as formigas

M. Anxo Murado,      Ruído

 

 

* Estas lecturas en segundo de bacharelato serán complementadas con textos dos diferentes autores do programa de literatura.

 

LIBROS DE LECTURA OBRIGADA PARA O CURSO 2014-2015

LECTURAS 2014-2015

 

1º E.S.O.

X. Docampo, Cando petan na porta pola noite

R. Dhal, Charlie e a fábrica de chocolate

Sandra Comino, A casiña azul

 

2º E.S.O.

X. Miranda, As mans do medo

Antoloxía poética de varios autores

Castelao, Un ollo de vidro/ Retrincos

Mark Haddan, O curioso indicente do can a medianoite

 

3º E.S.O.

Marcos Calveiro, O pintor do sombreiro de malvas

Agustín Fdz paz, Cartas de inverno

Sergio Klein, Poderosa

 

4ºE.S.O.

A. Cunqueiro, Se o vello Simbad volvese ás illas

C. Casares, Vento ferido

Rosa Aneiros, Ás de bolboreta

 

1º Bach

Eduardo Blanco Amor, A esmorga

Agustín Fdez. Paz, Non hai noite tan longa

María Reimóndez, O club da calceta

 

2º Bach

Antoloxía de textos de Castelao

X.L. Méndez Ferrín, O crepúsculo e as formigas

Suso de Toro, Ambulancia

MECANISMOS COMÚNS DE AVALIACIÓN 2012-2013

  MECANISMOS COMÚNS DE AVALIACIÓN

 

Ademais dos criterios de avaliación que constan na programación para cada un dos cursos, o departamento determinou uns mecanismos de avaliación que serán de aplicación en todos e cada un dos niveis con vistas á avaliación final dos alumnos.                    

       Serán requisitos imprescindibles para a avaliación final positiva dos alumnos e alumnas de lingua galega e literatura os seguintes:

 

1) A superación daqueles exercicios ou probas escritas realizadas ó longo do curso nas que se avalían os saberes que os alumnos deberán adquirir da materia en cada un dos cursos, segundo a secuenciación realizada polo departamento.

 

a) Establécese que tanto no primeiro como no segundo ciclo da E.S.O. farase como mínimo un exame por avaliación. Considérase requisito imprescindible, especialmente naqueles casos nos que se detecte a negativa ó estudo dos contidos esixibles, contestar na proba polo menos o 80% das cuestións. No caso que o profesor faga máis de un exame por avaliación, o alumno deberá ter como mínimo un 4 en cada un dos exames para poder facer media. A esa nota sumarase ata 1 punto polo libro de lectura, punto que se repartirá nun 50% o contido e o outro 50% ortografía e expresión, e o resto da nota polos traballos de clase, comportamento, actitude, etc... Así pois, a nota de cada avaliación sairá da nota dos dous exames nun 80% e o 20% restante estará repartido entre as lecturas e os traballos de clase. Respecto da ortografía, expresión, coherencia, adecuación... poderase descontar ata un máximo de 1,5 puntos nas probas realizadas. Cada avaliación terá un exame de recuperación (conxunta da materia secuenciada para a mesma).

b) Para o bacharelato, acórdade facer como mínimo un exame por avaliación. Igual que na E.S.O., o alumno deberá ter como mínimo un 4 en cada exame para facer media. O libro de lectura obrigatoria sumará 1 punto, e o resto da nota polos traballos de clase. Co mesmo criterio que en secundaria, o 80% da nota corresponde ós exames realizados, e o 20% restante repártese entre a lectura e as demais terefas encomendadas polo profesor. Tamén haberá unha recuperación conxunta para cada avaliación, e nos dous cursos de bacharelato aplicaranse os criterios de corrección ortográfica da Selectividade. Poderanse descontar sobre a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. Os erros poderán ser:

-  moi graves (tempos compostos, colocación de pronomes...). Por estas faltas descontaranse 0,2 puntos.

-  graves (b/v, acentuación...). descontaranse 0,1 puntos.

-  leves (acentuación non diacrítica...). penalizaranse con 0,05 puntos.                  

 

 

2) Dado que o 20% da nota de cada avaliación sairá da lectura e dos traballos de clase, o departamento quere especificar os elementos a ter en conta para sumar esa porcentaxe á nota dos exames.

-  O alumno de calquera nivel de estudos non poderá superar positivamente a avaliación final sen a proba que o profesor determine para demostrar que a lectura do libro de cada avaliación se fixo. No primeiro ciclo da E.S.O. esa proba consistirá basicamente nun control de lectura, sen entrar noutros aspectos máis complexos que do texto se se poidan derivar. No segundo ciclo e no bacharelato poderase esixir ós alumnos que contesten algúns aspectos que vaian máis alá do simple argumento, analizando así a súa capacidade de análise e comprensión de aspectos relacionados co libro en cuestión. As lecturas serán tamén materia de exame na proba extraordinaria de setembro para todos os alumnos suspensos en xuño.

-  Como xa indicamos, tamén nese 20% da nota entrarán os traballos de clase. Estámonos a referir á realización de todas aquelas tarefas que o profesor encomende ó longo do curso, así como á participación activa do alumno na actividade da aula, ó seu interese e actitude positiva con respecto á materia, e outros aspectos como asistencia, puntualidade... que o profesor terá en conta.

 

 

ALUMNOS COA LINGUA GALEGA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES

Por último, lembrar a todos os alumnos coa materia de lingua galega e literatura pendente de cursos anteriores que serán os profesores do curso actual os encargados de levar a cabo o oportuno proceso de recuperación. A tal efecto, establécese, ademais de cantos traballos e actividades de reforzo dispoña o profesor ou a profesora, a realización de dúas probas teórico-prácticas parciais (febreiro e abril). De non superar o alumno/a estas probas deberá presentarse á proba extraordinaria oficial de pendentes no día e hora que estableza a xefatura de estudos durante o mes de maio.  

 

    

LIBROS LECTURA CURSO 2012-2013

LIBROS DE LECTURA 2012-2013

 

1º E.S.O.

X. Docampo, O misterio das badaladas.

A. Fariña, Os Megatoxos e a cara oculta de Lúa.

Sandra Camino, A casiña azul.

 

2º E.S.O.

Fernández Paz, A. Cartas de inverno.

X. Docampo, Cando petan na porta pola noite.

M. Rivas, A lingua das bolboretas.

 

 

3º E.S.O.

Elena Gallego, Dragal I. A herdanza do dragón

X. Miranda, Pel de lobo.

Rosalía de Castro, Selección poética.

 

4º E.S.O.

Fernández Paz, A. Non hai noite tan longa.

M. Rivas, Todo é silencio.

Castelao, Os vellos non deben de namorarse.

 


1º BACHARELATO

Blanco Amor, E. A esmorga.

María Reimóndez, O club da calceta.

Carlos Casares, Vento ferido.

 

 

2º BACHARELATO

Castelao, selección de textos de Sempre en Galiza.

Celso E. Ferreiro, Longa noite de pedra.

Gonzalo Navaza, Erros e Tánatos.

VISITA A CELANOVA

CELANOVA. VISITA Á VILA DOS POETAS

 

O xoves 22 de marzo alumnos de 2º de bacharelato acompañados polos profesores do departamento de Lingua galega e literatura, Rosa López, Manuel Quevedo e Miguel Doiro, realizaron unha viaxe cultural ás vilas ourensás de Celanona e a próxima Vilanova dos Infantes para facer un percorrido polos eidos natais de tres das máis grandes figuras da nosa literatura: Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro e Xosé Luís Méndez Ferrín.

Acompañados por guías locais (mención especial merece Paula, da Fundación Curros Enríquez), puidemos facer unha marabillosa e instrutiva visita guiada que consistiu nun paseo pola praza Maior, a visita á Casa dos Poetas, ó magnífico mosteiro de San Rosendo, incluíndo as dependencias do IES e a visita á Virxe de Cristal, a torre da Homenaxe e a casa de Méndez Ferrín en Vilanova dos Infantes.

Ademais, os alumnos procederon á lectura de diferentes poemas de Curros e Celso Emilio en lugares tan emblemáticos como a praza Maior, fronte ó mosteiro de San Rosendo, na impresionante biblioteca do IES e na taberna do Galo.

O sol acompañou a expedición no seu percorrido e houbo tempo (como non podía ser doutra maneira, ó coincidir en día de feira) para degustar un bo polbo e percorrer as rúas gozando do tempo e o ambiente.

O departamento de lingua galega e literatura quere agradecer e felicitar o alumnado pola súa colaboración, o comportamento exemplar e a súa participación activa nas sesións de lectura e actividades propostas.

Esperemos repetir o próximo curso a experiencia.

 

 


 

 

 

 


   

LECTURAS OBRIGATORIAS DE LITERATURA UNIVERSAL

LECTURAS OBRIGATORIAS NA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL
Shakespeare, Hamlet
Shelley, M; Frankestein o el moderno Prometeo
Zweig, S; La novela de ajedrez
Pessoa, Los poemas de Alberto Caeiro.

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 4º ESO NA MATERIA DE LINGUA GALEGA

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 4º DE ESO

Secuencia de contidos por avaliacións en 2º de bacharelato.

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS PARA 2º DE BACHARELATO (CURSO 2011-2012)

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 5.7)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2011