Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Documentación

CIUG - INFORMACIÓN ABAU 2019

 

Calendario ABAU 2017 e acceso curso 2017/2018 VER

Ponderacións das materias da parte voluntaria da ABAU 2017 VER

(provisional pendente da publicación do DOGA)

 

Proceso de Admisión Curso 2020/2021

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO no IES San Paio para o curso académico 2020-2021

 

 

NORMATIVA REGULADORA

O procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase no Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26-12-2012), que desenvolve a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15-03-2013) modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 de febreiro de 2017).

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES CURSO 2020/21

oferta

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RESERVA E DE ADMISIÓN

 

IMPORTANTE Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 as datas e prazos varían dende o 14 de marzo.

 

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

O alumnado pode obter a praza no Instituto de dúas maneiras distintas:

a) Reserva de Praza: O alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel sen necesidade de solicitar reserva de praza cada ano.O alumnado dos colexios adscritos ten que presentar a solicitude de reserva de praza entre o 1 e o 17 de febreiro.

b) Solicitude de Admisión: novos prazos do 11 de maio ao 18 de maio do mesmo mes.

 

Pode facerse a man, cubrindo o seguinte impreso: Galego    Castelán


Pode cubrirse o formulario na aplicación admisiónalumnado  a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear solicitude de admisión. Feito iso poden optar por:

  • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo que escollan para o seu fillo ou filla en primeiro lugar.
  • Se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS PARA A ADMISIÓN

 

Se houbese máis solicitudes de admisión que prazas, abriríase un prazo de presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo ata o 26 de maio.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. TRANSPORTE ESCOLAR

 

Os alumnos que vivan a máis de 2 km do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato pode solicitar unha autorización para o uso do transporte escolar gratuíto sempre que viva na área de influenza do centro e existan prazas vacantes no autobús. O Instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: O Seixal-Eirado-Circos-Frinxo-Virxe do Camiño-Magnolia Randufe-Cruceiro do Monte-Randufe colexio-Randufe cruz San Martiño-Gaios-Anta abaixo-Anta arriba-Regueiro-Toxeira-Cruce Sobrada-Vilapouca Marco-Sambade-Cruz-Devesa abaixo-Igrexa Malvas-Devesa arriba-Paderne-Vilanova-Fonteseca-Souto-Rotonda-Parador

 

DUPLICIDADE DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Segundo o artigo 13 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, lémbrase que:

1º SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR. A PRESENTACIÓN DUNHA NOVA SOLICITUDE NUN MESMO CENTRO, ANULA A PRIMEIRA.

2º O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

ÁREA DE INFLUENZA DO CENTRO

PARA ESO E BACHARELATO

A área de influenza do centro é a que corresponde aos CEIP adscritos: casco urbano e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas (tamén Rebordáns ata a Virxe do Camiño). En bacharelato, todos os alumnos do Concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión.

 

CENTROS ADSCRITOS

 

Os catro centros adscritos ao IES San Paio son: CEIP Nº 1, CEIP Nº 2, CEIP de Randufe e CEIP de Pazos de Reis.

 

DescargarÁreas de influencia, a efectos de escolarización, do Concello de Tui


 

AVISO IMPORTANTE ALUMNADO  PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS.

RESERVA CURSO 2020-2021

Logo de determinar que o número de solicitudes de reserva recibidas é superior o número de prazas ofertadas polo centro, informamos que todo este alumnado deberá presentar a solicitude de admisión no noso centro do 1 ao 23 de marzo, ambos inclusive, ou do 1 ao 20 de marzo a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Novo prazo do 11 ao 18 de maio para aqueles que todavía non presentaran esta documentación.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-21

 Prazas Asignadas 1ºESO Prazas Non Asignadas 1ºESO

Prazas Non Asignadas 2ºESO

Prazas Non Asignadas 3ºESO

Prazas Non Asignadas 4ºESO

Prazas Asignadas 1ºBAC CCNN Prazas Non Asignadas 1ºBAC CCNN

Prazas Non Asignadas 1ºBAC HCS

Prazas Non Asignadas 2ºBAC CCNN

Prazas Asignadas 2ºBAC HCS

 

 LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-21

                              

 Admitidos       Non admitidos

 

Artigo 32: Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas; recurso de alzada ou reclamación.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin a vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá indicarse expresamente que contra a mesma cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a súa interposición.

 

 

A Dirección

 

 

 

 

 

 

 

Listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2016/2017

Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2016-2017

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
1º BACHARELATO 2º BACHARELATO    
Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es