Skip to Content

Manifesto da AELGA para o Día de Rosalía 2024

ROSALÍA: O AMOR DA PATRIA GALEGA

Hai século e medio, unha moza con pouco máis de vinte anos mudou a Historia. Iso de mudar a Historia non é cousa que aconteza todos os días. Ela era consciente de que os seus libros abrían camiños, que con eles “levantaba unha bandeira” da que non ía desertar. De feito, este recanto do mundo chamado Galiza non é o mesmo após Rosalía de Castro. Hai un antes e un despois.

As palabras que lanzou abriron moitos ollos e calmaron moitas sedes. Non é difícil decatarse da sequidade nos beizos desa cultura silenciada por xeracións e xeracións, mesmo con violencia. Na escola —nunca o esquezamos—, a rapazada que usaba a lingua de Follas novas era castigada vilmente.

As palabras de Rosalía dábanlle dignidade e sentido á fala do pobo galego e ás súas vidas sen nome. As traballadoras e os traballadores conseguían un espello para pensar e un altofalante para denunciar os abusos que padecían:

Por xiadas, por calores,
desde que amañece o día
dou á terra os meus sudores
mais canto esta terra cría,
todo... todo é dos señores.

As mulleres, condenadas desde o berce a unha cadea perpetua de explotación e mudez, gañaban o dereito á palabra:

O que me conmoveu sempre, e polo tanto non podía deixar de ter un eco na miña poesía, foron as innumerables coitas das nosas mulleres (...). No campo compartindo mitade por mitade cos seus homes as rudas faenas, na casa soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da probeza. Soias o máis do tempo, tendo que traballar de sol a sol, e sin axuda pra mal manterse (...).

Diversas formas de amar e de vivir a sexualidade (o que hoxe chamamos LGBTQ) sobardaban as censuras:

Solo a virxe é máis hermosa
que eres ti, bendita santa,
i o teu rostro pelegrino,
o temido demo espanta.

De ti, vivo namorada,
en ti penso con fervore.
Que eu ben sei que che contenta
este puro e santo amore.

Quen poidera...! Quen poidera...!
Xunta ti vivir segura,
manantial que mel derrama
pura fonte de ternura!

E Galiza, a quen ela, a pesar de tantos ataques, sempre defendeu con perseveranza como a súa “patria”, forxaba as chaves para soñar un mañá diferente:

Probe Galicia, non debes
chamarte nunca española,
que España de ti se olvida
cando eres, ai!, tan hermosa.

“O amor da patria me afoga”, escribiu na obra con que inaugurou a literatura galega contemporánea. O seu inmenso segundo libro no noso idioma vai dedicado ás persoas que se organizaban “volvendo para a súa patria os ollos e o corazón”. A patria galega, sempre a patria galega no centro dos seus desacougos, tamén na súa obra en castelán:

...que es el silencio hermano de la muerte
y yo no quiero que mi patria muera,
sino que como Lázaro, ¡Dios bueno!,
resucite a la vida que ha perdido,
y con voz alta que a la gloria llegue,
le diga al mundo que Galicia existe.

Ese amor que ela aqueceu e proxectou é un alento que aínda hoxe mapea horizontes, abre porvires e renace día a día en cada persoa que levanta a cabeza para que Galiza exista, nun mundo mellor, diverso e igualitario. Un mundo, en fin, máis rosaliano.

                                                                                               Carlos Callón
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
#_rdc2024 #oamordapatriagalega

Data: 
Lun, 19/02/2024 - 17:33

Nova normativa uso de móbiles

Nova normativa uso de móbiles
Data: 
Lun, 05/02/2024 - 09:38

ADMISION ALUMNADO 2024/25

Orde de 21 de outubro de 2022 regula o novo proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autonómicos para o curso 2024/25, co seguinte calendario:

 • Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024: prazo de reserva para o alumnado que finaliza etapa nun centro adscrito e pasa a outro.
 • 22 de febreiro de 2024: publicación da listaxe de alumnado con posto reservado.
 • Antes do 1 de marzo: sorteo público para os efectos de desempate.
 • Do 1 ao 20 de marzo de 2024: prazo de solicitude de admisión para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria.
 • 25 de abril de 2024: publicación da listaxe provisional de admitidos. Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación. 
 • 15 de maio de 2024: publicación da listaxe definitiva de admitidos.
 • 23 de xuño a 7 de xullo de 2023: unha vez admitido, prazo de formalización de matrícula.

A continuación, exponse TODA A INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO, tal e como se establece na Orde, e que tamén pode consultarse no taboleiro da Secretaría do centro ou na aplicacion admisiónalumnado: 

 • NormativaO procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase na Orde de 21 de outubro de 2022, pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Prazo de presentación das solicitudes de reserva de praza: do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024 para o alumnado que finaliza etapa nun centro ou colexio adscrito e pasa a outro, tendo que presentar a solicitude de reserva de praza, o que se pode facer:
  • a través da aplicación informática admisiónalumnado,
  • a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,
  • ou ben cubrindo o impreso de solicitude e presentándoo físicamente e en prazo na Secretaría do centro.
  • O alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel e non ten que solicitar reserva de praza cada ano
 • Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: 22 de febreiro.
 • Prazo de presentación das solicitudes de admisión: para o resto do alumnado, do 1 ao 20 de marzo. INFORMACIÓN A COÑECER PREVIAMENTE:
  • O alumnado que xa cursa estudos no centro ten garantida a permanencia. En caso de presentar a solicitude noutro centro, debe comunicalo.
  • Todo o alumnado poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar. Unha vez presentada unha solicitude, para renunciar a ela deberá facerse expresamente indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude a presentar.
  • O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito (no que está matriculado nese momento), e identificará o centro de adscrición que solicita.
  • En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8 da Orde que o regula.
 • Formalización e presentación da solicitude de admisión e a documentación. Pode facerse:
  • Cubrindo directamente o impreso de solicitude de admisión ou creándoo a través da aplicación admisiónalumnado, a través do menú Solicitudes, Admisión, Crear solicitude de admisión. Feito iso, débese:
   • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo escollido en primeiro lugar.
   • Ou ben, se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
  • Xunto coa solicitude debe entregarse tamén:
   • Fotocopia do DNI do alumno/a.
   • Renda anual per cápita da unidade familiar (debe estar cuberto o apartado na solicitude. Só é necesario presentar documentación no caso de non consentir a consulta).
   • Certificado de empadroamento.
   • Para Bacharelato: certificación académica.
  • E, de ser o caso, debe acompañarse de:
   • Certificado ou comprobación de irmás/áns matriculadas/os no centro.
   • Certificado de nai, pai ou titor/a legal traballador do centro.
   • Certificado da empresa por proximidade do centro ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es legais
   • Certificado de familia numerosa ou condición de familia monoparental.
   • Certificado de discapacidade da alumna ou alumno ou membro da unidade familiar.
   • Certificado de nacemento de irmáns por parto múltiple.
   • Sentencia acreditativa de vítima de violencia de xénero ou vítima de terrorismo.
   • Resolución da sentencia de separación.
 • Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados: 10 días hábiles a partir do 21 de marzo.
 • Data de publicación das listaxes de alumnado admitido e non admitido: as listaxes serán publicadas no taboleiro da Secretaría do centro, podendo consultarse tamén a información a través de Chave 365.
  • Listaxe provisional: 25 de abril.
  • Prazo para formular reclamación: nos cinco días hábiles seguintes.
  • Listaxe definitiva: 15 de maio. 
  • Segundo o artigo 36 da Orde, contra a listaxe definitiva, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • Prazo para formalizar a matrícula: para todo o alumnado, do 23 de xuño ao 7 de xullo de 2024. 
 • Centros adscritos: 
  • CEIP Nº1
  • CEIP Nº2
  • CEIP Pazos de Reis
  • CEIP Randufe
 • Área de influenza do centro: é o casco urbán e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas. En Bacharelato, todos os alumnos do concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión. 
 • Servizo de transporte. Regulado pola Instrución conxunta 1/2022. Os alumnos que vivan a máis de dous quilómetros do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato poderá usar o transporte sempre que haxa prazas libres dispoñibles (máis información na web do centro, na sección Secretaría, Transporte). O instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: 
LIÑA ITINERARIO HORA DE INICIO
XG85900701 FRINXO, CIRCOS, EIRADO, SEIXAL, VIRXE DO CAMIÑO, TUI (MAGNOLIA), MERCADO DE ABASTOS, IES SAN PAIO 07.55 H
XG85900901 RANDUFE CRUZ, RANDUFE COLEXIO, CRUCEIRO DO MONTE, CEIP DE RANDUFE, IES SAN PAIO 08.25 H
XG85901601 VILAPOUCA, SAÍDES, ANTA ARRIBA, ANTA ABAIXO, CRUCE SOBRADA, TOXEIRA, REGUEIRO (AREAS), GAIOS, SAN MARTIÑO (GADIS), IES SAN PAIO 08.05 H
XG85902201 ROTONDA GUILLAREI, SOUTO III, SAMBADE, CRUZ, DEVESA ARRIBA, DEVESA ABAIXO, IGREXA MALVAS, PADERNE, VILANOVA, IGREXA PEXEGUEIRO, FONTESECA, PARADOR, MARCO, IES SAN PAIO 07.48 H

 

 • Matrícula subsidiaria. A matrícula para os postos escolares adxudicados subsidiariamente, farase logo de celebrada a comisión de escolarización, a partir do 10 de xullo.
 • A admisión e posterior matriculación no centro educativo implicará respectar o proxecto educativo, así como as normas de organización e funcionamento do mesmo.
 • Máis información: na aplicación admisiónalumnado poderá consultarse:
  • o cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula.
  • A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.
  • A relación do alumnado de cada curso, co número de solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.
  • O estado de tramitación da solicitude presentada, utilizando o número da mesma e o número de DNI da persoa solicitante.
  • A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e a Chave365. 

 

A dirección.

Data: 
Mar, 16/01/2024 - 10:51
Data: 
Mar, 16/01/2024 - 14:51

Comunicado: cese do uso de Google

Data: 
Mar, 19/12/2023 - 12:12

PREMIO EXTRAORDINARIO DA ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO

No mes de setembro realizáronse as probas para optar o Premio Extraordinario da ESO ao Rendemento Académico.

 

Premio dirixido ao alumnado que cursou, durante o ano académico 2022/23, 4º da ESO en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e que obtivese no conxunto dos catro cursos da ESO unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

 

Transmitimos os nosos parabéns a Álvaro Velázquez Refoxos de 1º BAC A por conseguir un dos vinte premios extraordinarios otorgados e ao alumnado que se presentou polo seu esforzo e dedicación.

 

Parabéns as súas familias e aos equipos docentes que tiveron ao longo da súa traxectoria educativa.

Data: 
Mér, 29/11/2023 - 15:45

25 N QUE NUNCA NINGUÉN

Fai clic no cartel para ver o acto

Data: 
!dat-abbreviation Dom, 26/11/2023 - 07:36

Ler o 25 N

Data: 
Mar, 21/11/2023 - 10:25

CAMPAÑA RECOLLIDA ALIMENTOS SOS TOMIÑO

Un ano máis, pomos en marcha no noso centro a campaña de recollida de leite e cacao de SOS Tomiño - Baixo Miño.

Esta asociación asistencial con ámbito de actuación nos concellos de Tui, Tomiño, O Rosal e Oia, ten como obxectivo axudar as familias máis necesitadas da contorna.

Practicade a solidariedade e facede a vosa aportación dende o luns 13 de novembro ata o venres 30 de novembro.

Recordade que se necesita, sobre todo, leite e cacao, pero calquer alimento non perecedoiro será ben recibido.

Grazas pola vosa colaboración!

Data: 
!dat-abbreviation Dom, 19/11/2023 - 17:10

ENTREGA ORDENADORES EDIXGAL

Data: 
Ven, 27/10/2023 - 12:10

Escritoras galegas: feminino e plural

                                                                                                                                                                                                                                                          

Data: 
!dat-abbreviation Dom, 08/10/2023 - 07:35
Distribuir contido


by Dr. Radut