Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Orientación

XORNADAS DIVULGATIVAS POR VIDEOCONFERENCIA DA OFERTA EDUCATIVA DOS CICLOS DE FP DUAL DA ÁREA DE VIGO

Nos vindeiros días será publicada a oferta educativa de FP en todas as modalidades así como a oferta de FP DUAL. Para dar a coñocer esta oferta, os próximos días 23 e 25 de xuño en franxa horaria de mañá e tarde haberá unhas xornadas divulgativas por videoconferencia da oferta educativa dos ciclos de FP Dual que se realizan na área de Vigo e sur de Pontevedra, explicando como se desenvolverán, con qué empresas e respostando as dúbidas que poidan xurdir.

Realizaranse dúas presentacións para os ciclos medios e outras dúas para os ciclos superiores, como podedes comprobar nos carteis adxuntos. Ademáis, adxuntamos as instrucións para acceder á videoconferencia para aquelas persoas que nunca utilizaron Webex. 

Ciclo Medio

Ciclo Superior

Instrucciones para acceder

 

CONVOCADAS PRAZAS DE RESIDENCIA NOS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES PARA REALIZAR ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS NON UNIVERSITARIOS NO CURSO 2020/2021

REQUISITOS:

 

1. Estar matriculado/a en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2020/21 (centros públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo).


2. Non repetir curso. Excepcionalmente
 e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos.

 

Por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa. 

3. Non ter sido expulsado/a no curso anterior dun centro residencial nin estar sometido/a a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.


4. A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

 

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. 

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.
 


Existen ademais outros requisitos económicos e unha valoración académica para obter unha praza bonificada.

 

Convocatorioa coa información e a solicitude

Información na web da Consellería

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es