Secretaría

SOLicitude de informes

Nesta páxina, colgamos un arquivo-solicitude que se pode descargar, dándolle nome (SOL_nome do documento que solicitamos) -pois é de só lectura- e gardándoo no noso ordenador. Unha vez cuberto, enviámolo ao correo do IES Río Cabe como adxunto. Desde o centro, contestarase indicando cando se pode recoller.

Admisión de alumnos para o curso 2019/2020 e postos vacantes

ACTUALIZACIÓN 18 de MARZO: Debido á escolarización extraordinaria dun novo alumno en 3º ESO, os postos escolares vacantes en 4º ESO para o curso escolar 2019/2020 baixan de 19 a 18.

Nota informativa

1º. Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

No presente curso escolar, pódese utilizar a aplicación informática admisionalumnado para crear a solicitude de admisión. As familias poden cumprimentar a solicitude de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación no menú:

2. Solicitudes – 2.2 Admisión – 2.2.2 Crear

Agradeceríamos que tamén cubran este outro modelo interno do centro, coa oferta académica do IES Río Cabe:

1º ESO     2º ESO   2º ESO-PMAR1   3º ESO    3ºESO-PMAR2  

4º ESO      1º BAC    2º BAC

 

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

NORMATIVA: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG de 1 de febreiro)

 Calendario do proceso de admisión  

1.- Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro 

2.- Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo

 NIVEL  PRAZAS DISPOÑIBLES PRAZAS OCUPADAS VACANTES
1º ESO 60 43 17
2º ESO 60 39 21
3º ESO 60 55 5
4º ESO 60 42 18
1º BAC 66 57 9
2º BAC 66 58 8

3.- Presentación da solicitude de admisión para alumnado que desexa cambiar de centro: 1-20 de marzo 

4.- Formalización da matrícula en ESO e BAC do 25 de xuño ao 10 de xullo. Prazo extraordinario do 1-10 de setembro.

 

As familias que desexen coñecer o centro, poden realizar unha visita guiada ao

IES Río Cabe os luns días 11 e 18 de marzo en horario de 16:00 a 17:30 horas.

Reserva de Praza para o Curso 2019/2020

RESERVA DE PRAZA - CURSO 2019/20 

Normativa: Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG de 15 de marzo)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG de 1 de febreiro)

Quen pode reservar praza? 

1.- Alumnado dos centros adscritos: CEIP de Monforte de Lemos e CEIP A Gándara que teña previsto matricularse no IES Río Cabe no próximo curso 2019-2020 en 1º de ESO.
As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores: Anexo I (Reserva de Praza - Galego)) ou a través da aplicación informática admisionalumnado no menú:

2. Solicitudes – 2.1 Reserva – 2.1.2 Crear 

Agradeceríamos que tamén cubran este outro modelo interno do centro: 1º ESO

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera das administracións públicas que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluíndose a SEDE ELECTRÓNICA. Prazo de solicitudes: Do 1 ao 15 de febreiro

2.- Alumnado que durante o curso 2018-2019 cursa estudos no IES Río Cabe e ten previsto continuar matriculado no centro o próximo curso 2019-2020. No mes de febreiro entregaráselles o documento correspondente para formalizar a reserva e coñecer a oferta académica do noso centro.

 

A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Máis información e formularios oficiais: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

O alumnado procedente doutros centros debe esperar para presentar a

solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Antes do 1 de marzo

publicaremos nesta web información sobre o proceso e o número de prazas

vacantes en cada curso.

Exención da materia de LINGUA GALEGA

O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia fai compatible o carácter obrigatorio do estudio da materia da lingua galega en todos os niveis educativos non universitarios, con determinadas causas taxadas que xustifican o réxime das exencións posibles, as que se caracterizan pola concorrencia dos seguintes requisitos:

1. Que a xustificación da exención atope fundamento nunha circunstancia obxectiva de incorporación ex novo ao sistema educativo de Galicia.
2. Que o alumnado de nova incorporación proceda doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro.
3. Que a incorporación ex novo ao sistema educativo de Galicia se produza no terceiro ciclo de educación primaria, na educación secundaria obrigatoria ou no bacharelato.

A exención do estudo da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas dos estudos non universitarios, polo seu carácter restritivo, non se pode estender a aqueles supostos nos que o alumnado que realizados estudos en Galicia, curse fóra da comunidade autónoma tres cursos completos ou menos, e se reincorpore posteriormente ao sistema educativo galego, xa que logo, de ser o caso, a volta ao sistema educativo en Galicia, non pode interpretarse como se dunha incorporación ex novo, se tratara, senón como unha reincorporación para o que non está previsto a exención.

A exención solicitarase para cada ano académico de permanencia na Comunidade Autónoma de Galicia e os seus efectos limitaranse ao citado ano, sen que se poidan conceder máis de dous cursos escolares,

MÁIS INFORMACIÓN E FORMULARIO DE SOLICITUDE:

Convalidacións dos módulos de Ciclos Formativos de FP

O xoves 20 de novembro publicouse no BOE a Orden ECD/2159/2014, de 7 de novembro, pola que se establecen convalidacións entre módulos profesionales de formación profesional. No noso centro afecta ás posibles convalidacións do Ciclo Superior en Guía, Información e Asitencias Turísticas, sobre todo concretamente aos módulos de FOL, EIE, Inglés e Francés, xa que contempla por exemplo a posibilidade de convalidar o módulo de inglés co Certificado de Nivel Avanzado (B2) de Inglés da EOI.

 

No seguinte link podes acceder ao PDF coa norma antes citada, e atopas subliñado de cor amarelo as partes que máis afectan ao CS da familia de Hostelería e Turismo que se imparte no noso centro:

 

 

 As/Os alumnas/os que desexen máis información poden acudir á Secretaría do centro.

Hai que ter en conta que a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional

http://www.edu.xunta.es/fp/validacion-modulos-profesionais

Validacións de materias na ESO e BACHARELATO coas ensinanzas de música e danza

LEXISLACIÓN: Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa ensinanzas profesionais de música e danza e as ensinanzas de réxime xeral

 LOMCE: Instrucións para o curso 2015/2016

Validación da materia de música da educación secundaria obrigatoria con determinadas materias das ensinanzas profesionais de música e de danza:

Música de 1º a 3º ESO con 1º curso da materia de instrumento principal ou voz 

Música de 4º ESO con 2º curso da materia de instrumento principal ou voz 

Música de 1º a 3º ESO con 1º curso de música 

Música de 4º ESO con 2º curso de música

Unha materia optativa dun curso da ESO con Proba de acceso a calquera dos cursos de música ou danza:

Optativa de 3º ou 4º cursos da ESO con Linguaxe musical dun curso das ensinanzas profesionais de música 

Optativa de 3º ou 4º cursos da ESO con Danza galega

Bacharelato:

Análise musical I (Bacharelato) con  2º curso de harmonía  

Análise musical II (Bacharelato) con 1º curso de análise 

Historia da música e da danza (Bacharelato) con1º e 2º cursos de historia da música 

Linguaxe e práctica musical (Bacharelato) con 3º curso de instrumento principal ou voz.

Anatomía aplicada  (Bacharelato) con1º e 2º cursos de anatomía aplicada á danza 

Historia da música e da danza (Bacharelato) con 1º e 2º cursos de historia da danza 

Linguaxe e práctica musical (bacharelato) con 3º curso de música

1º curso de análise  con Análise musical II (Bacharelato)

1º e 2º cursos de historia da música con Historia da música e da danza (Bacharelato)

1º curso de linguaxe musical con Linguaxe e práctica musical (Bacharelato)

1º e 2º cursos de anatomía aplicada á danza con Anatomía aplicada (Bacharelato)

1º e 2º cursos de historia da danza con Historia da música e da danza (Bacharelato) 

1º, 2º e 3º cursos de música con  Linguaxe e práctica musical (Bacharelato)

Optativa de 1º de bacharelato con 1º curso das materias de orquestra, banda ou coro.

Optativa de 2º de bacharelato con  2º curso da materias de orquestra, banda ou coro.

Optativa de 1º de bacharelato con 1º curso de acondicionamento físico.

Optativa de 2º de bacharelato con   2º curso de acondicionamento físico.

Validación de estudos de galego - CELGA

Se desexa solicitar a validación de estudos de galego polo Celga, deberá vostede acudir á Secretaría do centro no que estea o seu expediente escolar (que será o último centro no que vostede cursou estudos non universitarios).

Para a valoración de méritos, naqueles casos en que proceda, e para o acceso á función pública galega, así como naqueles procedementos en que se esixa o coñecemento da lingua galega (agás para a obtención do Celga 5), terá a mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos niveis de lingua galega oral, iniciación e perfeccionamento ca posuír as certificacións de aptitude dos Celga 1, Celga 3 e Celga 4, respectivamente.

Nas bases das convocatorias de oposicións e/ou concursos de méritos estableceranse os niveis de lingua exixidos como requisito e/ou como mérito.

A continuación preséntase, calsificada por niveis, a casuística de validacións recollidas na Orde do 10 de febrerio de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos níveis de coñecemento da língua galega (Celga):

celga1celga2celga3celga4celga5

 

Distribuir contido