EQUIPO DIRECTIVO

O equipo directivo está formado polos órganos unipersoais de goberno, que traballan de forma coordinada no desenvolvemento das súas funcións.
Durante O curso 2021-2022 constitúen o Equipo Directivo do Instituto as seguintes persoas:

 

EQUIPO DIRECTIVO

  DIRECTORA Nuria Santiago Rodríguez
  XEFA DE ESTUDOS Aránzazu Fernández Rodríguez
  VICEDIRECTORA Aurora Ballesteros Fernández
  SECRETARIO Ricardo Santiago Mozos