Contacto co profesorado

Retrato sonoro

Departamento de Lingua Galega e Literatura

PROFESORADO DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS CORREO ELECTRÓNICO

ALBERTO VALVERDE

XEFE DE DEPARTAMENTO

XOVES, 11:35 a 12:25 albertovalverde@edu.xunta.gal
XOSÉ LOIS REFOXOS PÉREZ LUNS, 16:30 a 17:20 xose.lois.refoxos@gmail.com
JESSICA iGLESIAS VENRES, 12:45 a 13:35 jessicaiglesias@edu.xunta.gal
XOSE LOIS SÍO MÉRCORES, 9:35 a 10:25 xose.lois.sio@edu.xunta.gal
ZAIXEGA CASÁS LUNS, 19:00 a 19:50  

Enderezos de correo electrónico do profesorado

ENDEREZOS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTAR CO PROFESORADO

CURSO 2023-2024

PROFESOR/A DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO
Alonso Alonso, Olga

Matemáticas

molgaalonsoalonso@gmail.com
Álvarez Faro, Ángel

Matemáticas

angel.alvarez.faro@gmail.com
Álvarez López, Xosé Manuel

Electricidade

xmal@iesindaleciopereztizon.eu

Álvarez Fonterosa, Daniel

Comercio

 danielfonterosa@edu.xunta.gal
Amoedo Vidal, Mónica

Comercio

 mavidal@edu.xunta.gal
Araújo, Juan Carlos

Electricidade

 araujo@edu.xunta.es
Argibay Comesaña, Miguel A.

Física e Química

migargibay@edu.xunta.gal
Barja Fernández, Silvia

Bioloxía

sbarja@edu.xunta.gal
Bermejo, Sandra

Matemáticas 

bermesan@gmail.com
Burgos, Miriam

Bioloxía e Xeoloxía

miriambioloxia@gmail.com
Cano Santiago, Lucila

Comercio

lucilacano@edu.xunta.gal
Carballal, María Eugenia

Electricidade

ecarballal@edu.xunta.gal
Carbón, José Antonio

Electricidade

carbon@edu.xunta.gal
Casás Aguín, Záixega

Lingua Galega

zaixe.aguin@edu.xunta.gal
Cid Carballido, Mª Teresa

Lingua castelá

mariateresacid@edu.xunta.gal
Cid Rivas, Toño

Bioloxía e Xeoloxía

 cidrivas@edu.xunta.es
Conde González, Tania

Xeografía e Historia

taniaconde73@gmail.com
Curto Domeque, Sara

Orientación

sara.curto@edu.xunta.gal
Domínguez González, Ana

Educación Física

anadominguezgonzalez@edu.xunta.gal
Estévez Martínez, Santiago

Física e Química

estevezsantiago362@gmail.com
Fdez.Ferreiro, Francisco Lingua Castelá e Literatura francisco.f.ferreiro@edu.xunta.es
Freijeiro Fdez., Sonia Lingua Castelá e Literatura sonia.freijeiro@edu.xunta.gal
Garbín Domínguez, Mª Jesús

Comercio

mariajesusg@edu.xunta.gal
García Allegue, Miguel de Cervantes

Electricidade

mgallegue@edu.xunta.gal
García Cernada, Marina

Matemáticas

marina.ipt@gmail.com
García Regal, Maite Relixión maiteregal@gmail.com
González González, Leda

Lingua Castelá e Literatura

ledagonzalez@edu.xunta.gal
Guntiñas, Alejandro

Comercio

guntinas@edu.xunta.gal
Iglesias Baz, Jessica

Lingua Galega

jessicaiglesias@edu.xunta.gal
Jordá Díaz, Paco

Música

pacojordatutoria@gmail.com
Lado, Conchi

Economía

clado@edu.xunta.es
Lemos Jorge, José

Tecnoloxía

tecnolemos2122@gmail.com
Lozano Saiz, Vanesa

Comercio

vlozano@edu.xunta.gal
Martínez Lamas, José Manuel

Electricidade

lamas.iesindapt@gmail.com
Martínez Pardiñas, Estefanía

Francés

 estefania.martinez@edu.xunta.gal
Mera Álvarez, Irene

Xeografía e Historia

irenemera02@gmail.com
Montero, Mª Carmen Betania

Educación Física

maria.carmen.betania.montero@edu.xunta.gal
Noya Dopazo, Ignacio Inglés nacho.noya@hotmail.com
Pérez-Lozao, Fernando

Latín e Grego

latinda4ab@gmail.com
Pérez Quirós, Irene

Inglés

myenglishlessonsindalecio@gmail.com
Refoxos, Xose Lois Lingua Galega e Literatura xose.lois.refoxos@gmail.com
Rodríguez Gregores, Jesús

Inglés

susoingles2020@gmail.com
Rodríguez Ortega, Cristina

Tecnoloxía

2020tecno2@gmail.com
Rouco Otero, Mª Dolores

Formación e Orientación Laboral

folnoindalecio@gmail.com
Salinas Márquez, Elisa

Comercio

 
Sío Vidal, Xosé Lois

Lingua galega

xose.lois.sio@edu.xunta.gal
Táboas, Víctor Manuel

Tecnoloxía

 vicmatacos@gmail.com
Valén Fernández, Antonio

Francés

antoniovalen@edu.xunta.gal
Valverde Otero, Alberto

Lingua galega e literatura

 albertovalverde@edu.xunta.gal
Veiga Teijeira, Fátima

Tecnoloxía

 tecnorobotgalicia@gmail.com
Velázquez Pérez, Nines

Artes plásticas

 mninesvelazquez@gmail.com
Velázquez Turnes, Mª de las Nieves

Xeografía e historia

velazquez@edu.xunta.gal
Vidal Salomón, Marta

Lingua Castelá e Literatura

mvidalsalomon@yahoo.es
Vila Leirós, José Luis

Filosofía

joseluis.vila@edu.xunta.gal
Vilches Saco, Juan José

Xeografía e Historia

xhpavillonD@gmail.com
Villanueva González, Nuria

Matemáticas

nuriamates20@gmail.com

 

 

Departamento de Comercio

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

ALEJANDRO GUNTIÑAS PAREDES

XEFE DE DEPARTAMENTO

 

guntinas@edu.xunta.gal

DANIEL ÁLVAREZ FONTEROSA   

danielfonterosa@edu.xunta.gal

MÓNICA AMOEDO VIDAL    
LUCILA CANO SANTIAGO    
MªJESÚS GARBÍN DOMÍNGUEZ    
vANESA LOZANO SAÍZ    
ELISA SALINAS MÁRQUEZ    
     

Departamento de Electricidade

 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

JOSÉ ANTONIO CARBÓN ARDAO

XEFE DE DEPARTAMENTO

  carbon@edu.xunta.gal
JUAN CARLOS ARAÚJO ALFAYA   araujo@edu.xunta.es
JOSÉ MANUEL IGLESIAS RODRÍGUEZ   josemanueliglesias@edu.xunta.gal
ÁLVAREZ LÓPEZ, XOSÉ MANUEL   xmal@iesindaleciopereztizon.eu
EUGENIA VICTORIA CARBALLAL MOROÑO   ecarballal@edu.xunta.gal
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LAMAS   lamas.iesindapt@gmail.com
MIGUEL DE C. GARCÍA ALLEGUE   mgallegue@edu.xunta.gal

Departamento de Francés

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

ANTONIO VALÉN FERNÁNDEZ

XEFE DE DEPARTAMENTO

  antoniovalen@edu.xunta.gal
ESTEFANÍA MARTÍNEZ PARDIÑAS   estefania.martinez@edu.xunta.gal

Departamento de Física e Química

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

SANTIAGO ESTÉVEZ MARTÍNEZ

XEFE DE DEPARTAMENTO

   

MIGUEL ARGIBAY COMESAÑA

  migargibay@edu.xunta.gal

Departamentos unipersoais

 

DEPARTAMENTOS UNIPERSOAIS

CURSO 2023-2024

 

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

XEFE/A DE DEPARTAMENTO

HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS
FILOSOFÍA JOSE LUIS VILA LEIRÓS  
ORIENTACIÓN SARA CURTO DOMEQUE  
RELIXIÓN MAITE GARCÍA REGAL  
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA LAURA CORTÉS CAMBESES  
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL MARÍA DOLORES ROUCO OTERO  
ECONOMÍA CONCEPCIÓN LADO GARCÍA  
LATÍN E GREGO FERNANDO PÉREZ-LOZAO RODRÍGUEZ  
DEBUXO E EDUCACIÓN PLÁSTICA Mª ÁNGELEZ VELÁZQUEZ PÉREZ  
EDUCACIÓN FÍSICA ANA DOMÍNGUEZ PÉREZ  
MÚSICA FRANCISCO JORDÁ DÍAZ  

Departamento de Tecnoloxía

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

JOSÉ LEMOS JORGE

XEFE DE DEPARTAMENTO

 MARTES, DE 9:35 A 10:25 tecnolemos2122@gmail.com
FÁTIMA MARÍA VEIGA TEIJEIRA  LUNS, DE 16:30 A 17:20 tecnorobotgalicia@gmail.com
VÍCTOR MANUEL TÁBOAS COSTAS  LUNS, DE 11:35 A 12:25 vicmatacos@gmail.com
CRISTINA RODRÍGUEZ ORTEGA LUNS DE 17:20 A 18:10  
Distribuir contido