Skip to Content

Oferta educativa | Educación Secundaria semipresencial| Matrícula, Documentación, Período e Transicións

Matrícula

1. Poderán matricularse, con carácter xeral, as persoas maiores de 18 anos ou que os cumpran antes do 31 de decembro, se se matricula no 1º cuadrimestre, ou ben antes do 30 de abril, se se matricula no 2º cuadrimestre.

2. Poderán matricularse con carácter excepcional as persoas menores de 18 anos que xustifiquen documentalmente algunha destas circunstancias:

 • Ter cursado ensino de persoas adultas con anterioridade.
 • Ter cursado e superado os modulos obrigatorios dun Programa de Cualificación Profesional no anterior curso académico.
 • Ter un contrato laboral en vigor que non permita asistir aos centros en réxime ordinario ou ser deportistas de alto rendimento.
 • O departamento territorial que corresponda, tras o informe favorábel da inspección educativa, poderá autorizar a matrícula na educación secundaria de adultos a aqueles alumnos que se encontren en centros de menores, con medidas legais de internamento en réxime pechado.

Documentación e período de matrícula

Lugar: na Secretaría do Centro (ver Horarios).

Ofértanse os catro módulos simultaneamente nos dous cuadrimestres, que forman un ano académico.

No primeiro cuadrimestre. A matrícula iníciase no mes de setembro. Consultar previamente (ver Matrícula ). Pódese comezar por calquera dos módulos (1º, 2°, 3º e 4º), segundo os ámbitos xa superados ou segundo os estudos ordinarios realizados anteriormente (ver Equivalencias).

No segundo cuadrimestre. A matricula iníciase no mes de xaneiro. Consultar previamente (ver Matrícula). Igual que no primeiro cuadrimestre, pódese comezar por calquera dos módulos (1°, 2°, 3º e 4º), segundo os ámbitos xa superados ou segundo os estudos ordinarios realizados anteriormente (ver Equivalencias).

Transición do 1º cuadrimestre ao 2º cuadrimestre

 • Os alumnos que aproben deben pasar por Secretaría para formalizar a matrícula dos ámbitos que desexen cursar no 2º cuadrimestre.

 • Os alumnos que suspenden algún ámbito na convocatoria de xaneiro/febreiro teñen unha convocatoria extraordinaria no mes de maio (verExames). Se aproban nesa convocatoria deben pasar por Secretaría e formalizar a matrícula no módulo seguinte do ámbito/s aprobado/s.

 •   O alunado non pode ser avaliado dun ámbito no 2º cuadrimestre sen ter aprobado o mesmo ámbito do módulo inferior.

 

Documentación (ver Matrícula )

 1. O alumnado que solicite por primeira vez matricularse en educación secundaria de persoas adultas deberá presentar a seguinte documentación:


  • Tres fotografías tamaño carné, co nome escrito por detrás.
  • Fotocopia DNI ou Pasaporte, en folio sen recortar.
  • Recibo do ingreso do seguro escolar (para alumnos menores de 28 anos).
  • Libro de Escolaridade pechado e fotocopias das páxinas 26 a 29.
  • Declaración de non estar escolarizado en educación secundaria para persoas adultas noutro centro (modelo no centro).
  • O alumno procedente da ESO, certificación académica dos seus estudos.

 2. O alumnado escolarizado en ensinanzas de adultos noutro Centro, deberá acreditar a procedencia do centro de orixe para facilitar o traslado de seu expediente académico e o Libro de Escolaridade:


  • Tres fotografías tamaño carné, co nome escrito por detrás.
  • Fotocopia DNI ou Pasaporte, en folio sen recortar.
  • Recibo do ingreso do seguro escolar (para alumnos menores de 28 anos).
  • Declaración de non estar escolarizado en educación secundaria paro persoas adultas noutro centro.
  • Certificación académica dos seus estudos.

 3. O alumnado que xa estivo matriculado neste Centro no curso anterior:


  • Certificado dos estudos realizados.
  • Recibo do ingreso do seguro escolar (para alumnos menores de 28 anos).

 4. Recordar a necesidade de solicitar a exención de matrícula de lingua galega nos casos previstos na lexislación vixente. Orde do 30 de xuño de 1994 (DOG do 4 de agosto), pola que se desenvolve o Decreto 79/1994, do 8 de abril, sobre a exención da matricula no ensino básico e no ensino medio).

Nota. Non se admiten Matrículas incompletas: Deben adxuntarse as fotocopias que se necesiten. No Centro non se poden fotocopiar.page | by Dr. Radut