Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía no que se atopa incluida a materia de Informática

Información ás familias materia: Pendentes Tecnoloxía 2º ESO

 

 • Realizarase unha proba escrita no mes de maio, esta proba pesa un 80% da nota final
 • As actividades propostas pesan un 20% da nota final
 • Esas actividades teñen un peso que se mostra a continuación

 

Tabla de notas
Peso Bloque
10% Tema 01: Proceso tecnológico
15% Tema 02: Dibujo técnico
10% Tema 03: El ordenador
10% Tema 04: Materiales de uso técnico
10% Tema 05: La madera
 15%  Tema 06: Estructuras 
 15%  Tema 07: Mecanismos 
 15%   Tema 08: Circuitos eléctricos
       100%                                                                                      

 

 • Se na proba escrita non se acada un 3, considerarase a materia suspensa.
 • Aplicarase o redondeo, indo ao enteiro superior si o primero decimal é igual o superior a 5 e quedarse no enteiro en caso contrario.
 • Todas as actividades evalúanse como a media das notas de todos os intentos.
 • Todas as actividades teñen data máxima de realización o 28 de abril do 2023 as 23:55h.
 • A programación de referencia é a programación de Tecnoloxía de 2º ESO, que pode ver no arquivo adxunto

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

Información ás familias materia: Tecnoloxia e Dixitalización, 1º ESO

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía e Dixitalización

  • Precedemento de avaliación contínua, de tal xeito que se teñen en conta sempre todos os temas dados ata a data.

  • Porcentaxes segundo o tipo de actividades

UD

Título

Descrición

Peso

1

A caixa de Pandora (O traballo dixital)

Procederase ao estudo de programas informáticos que nos permitan realizar traballos (procesador de texto e programas de creaccións de presentacións) así como o coñecemento do dispositivo (o ordenador) e a súa comunicación (redes informáticas)

2 %

2

A senda da creación

Realizarase o estudo do proceso tecnolóxico necesario para a creación de bens e/ou servizos

2%

3

Que sabemos? I

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "A Caixa de Pandora" e "A senda da creación"

20%

4

O lenzo da túa inspiracíon

Ao igual cun pintor expresa a súa inspiración nun lenzo en branco, os tecnólogos emprega o deseño en 2D e 3D. Realizaremos un achegamento ao deseño 2D e 3D ao memos tempo que recoñeceremos as características dos diferentes materiais e o xeito de traballo con eles.

2%

5

A ponte de Tacoma

O mundo que nos rodea está repleto de estruturas, nos coñeceremos os segredos básicos destas para evitar desastres coma o da ponte de Tacoma

2%

6

Que sabemos? II

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "O lenzo da túa inspiración" e "A ponte de Tacoma"

20%

7

A inspiración de Leonardo

Leonardo Da Vinci foi un gran mecánico, desenvolvendo un sin fin de mecanismos coa intenicón de mellorar a vida dos seus conxéneres, nos, iniciarémos nos segredos dos mecanismos

2%

8

O raio da morte

Ao igual que Tesla tentou de terminar con todos os conflictos bélicos do seu tempo co emprego da electrecidade no seu famoso "raio da morte" nos tentaremos de coñecer os segredos da electricidade co fín de poder aplicala para conseguir un futuro meior.

2%

9

Que sabemos? III

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "A inspiración de Leonardo" e "O raio da morte."

20%

10

A escaleira de Jacob

Ao igual que os anxos empregan a escaleira de Jacob para subir e baixar dos ceos, nos empregaremos a programación de a robótica para tentar acadar o paraiso terreal.

10%

11

O teu cachivache

Chegou o tempo por en práctica todo o que levas aprendido neste curso, deberás solventar o reto que se te presentará seguindo o proceso tecnolóxico.

18%

 • No caso de no haber notas dun dos dous elementos trasladarase a porcentaxe ao outro.

 • Aplicarase de xeito xeral o truncamento, é decir, eliminarase a parte decimal da nota, quedando esta có enteiro. No caso de participar activamente en actividades voluntarias o alumnado pode conseguir o dereito ao redondeo, indo ao enterio superior si o primeiro decimal é igual ou superior a 5 e quedarase no enteiro en caso contrario.

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

 

Información ás familias materia: Tecnoloxia, 2º ESO

Información

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía

 

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía

  • Precedemento de avaliación contínua, de tal xeito que se teñen en conta sempre todos os temas dados ata a data.

  • Porcentaxes segundo o tipo de actividades

Peso

Bloque

Exámes

Traballos

10 %

Tema 1: El trabajo digital

80%

20%

10 %

Tema 2: El proceso tecnológico

80%

20%

10 %

Tema 3: El dibujo técnico

80%

20%

10 %

Tema 4: Materiales de uso técnico

80%

20%

10 %

Tema 5: La madera

80%

20%

10 %

Tema 6: Estructuras

80%

20%

15 %

Tema 7: Mecanismos

80%

20%

15 %

Tema 8: Circuitos eléctricos

80%

20%

10 %

Proyecto final

 

100%

100%

  • No caso de no haber notas dun dos dous elementos trasladarase a porcentaxe ao outro.

 • Para poder superar a materia é necesario no ter suspensos máis de 2 temas.

 • Se nun exame non se acada un 3, considerarase o tema suspenso.

 • Aplicarase de xeito xeral o truncamento, é decir, eliminarase a parte decimal da nota, quedando esta có enteiro. No caso de participar activamente en actividades voluntarias o alumnado pode conseguir o dereito ao redondeo, indo ao enterio superior si o primeiro decimal é igual ou superior a 5 e quedarase no enteiro en caso contrario.

 • No caso de repetir un traballo, a nota máxima que poderá acadar será un 10% inferior á máxima.

 • Por cada un dos pates de mal comportamento que o/a alumno/a teña, restarase 0,5 puntos da nota final da avaliación en curso.

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. 

Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

 

 

Gabino González Vega

Profesor de Tecnoloxía 2º ESO.

POEMPORTRAITS

Unha das actividades que fixemos na visita á Exposición AI:More than Human foi o POEMPORTRAITS na que ao decirlle unha palabra á máquina de Intelixencia Artificial ela crea un poema no inglés do século XIX e toma unha foto dos visitantes asociándolles unha cor tendo en conta a imaxe que proxectamos na máquina, o resultado é o que sigue:

 

Exposición AI: More than Human

No día de onte o alumnado de 2º, 3º e 4º da ESO realizaron unha visita guiada á exposición AI: More than Human na Afundación (A Coruña). A mostra realiza un percorrido completo a través da histora da Intelixencia Articial dende os seus orixes ata as aplicacións máis puntaras que hoxe en día se realizan.

 

 

O Club de Ciencas na TVG

O pasado 23 de decembro emitíuse o progama Aquelando con Chispa adicado ao Nitróxeno Líquido donde os nosos alumnos Nico e Sara participaron explicando o descenso crioscópico. Podédelo ver no seguinte vídeo a partir do minuto 14:35

Procedemento provisional a seguir polo departamento nesta terceira avaliación

Emitidas pola Consellería de Educaión, Universiade e Formación Profesional orientacións provisionais que vostede pode ver no seguinte enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850 e reunido telemática o departamento de Tecnoloxía o pasado sábado 18 de abril e a espera de novas indicacións, acordamos:

 

 1. Que o alumando das materias que dependen deste departamento que teña as dúas primeiras avaliacións cunha calificación de 5 ou superior teñan a materia aprobada.

 2. Que co alumnado que en algunha das materias que dependen deste departamente teña algunha avaliación pendente, é decir, cunha cualificación inferior a 5 procederase do seguinte xeito:

  1. Prepararanse actividades de reforzo dos contidos desenvoltos nas diferentes avalliacións que o alumnado ao que nos referimos deberá facer.

  2. Estas actividades teranse en conta na nota cun peso do 20%.

  3. Se fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño realizarase un examen escrito e prensencial dos contidos relativos á avaliación suspensa.

  4. Se non fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño o alumnado recibirá información sobre a proba virtual que se lle vaia a facer.

 3. Que tal como as orientacións provisionais indican, neste terceiro trimestre vamos a ampliar coñecementos, e todas as actividades que se desenvolvan serán tidas en conta de xeito positivo para a calificación do alumnado

 4. O departamento acorda a modificación dos criterios de evaluación e de calificación do seguinte xeito:

  1. Para ter aprobada a materia é necesario ter aprobadas as dúas avaliaciónspresenciais (1ª e 2ª avaliación).

  2. No caso de que teña as dúas avaliacións aprobadas a nota será a media aritmética das dúas avaliacións que constan no boletín do alumno.

  3. No caso de que teña polo menos unha avaliación cunha nota menor ao 5 a súa nota non será superior a 4 ata que recupere a/as avaliacións pendentes.

  4. Que o traballo desenvolto no terceiro trimestre terá unha cualificación positiva podendo chegar a engardir 2 puntos á nota final, repartidas do seguinte xeito:

   1. Pola realización das actividades un máximo dun punto.

   2. Pola corrección das actividades propostas un máximo dun punto.

  5. No caso de descubrir que algunha das actividades propostas non foi realizada polo alumno/a que a entrega, considerarase “actividade copiada” e neste caso non se terá en conta o traballo de TODA A 3ª AVALIACIÓN.

 5. Que as actividades de ampliación das aprendizaxes que o departamento considera necesarias para todo  o alumnado ou parte son:

  1. Tecnoloxía 2º ESO: o referente aos mecanismos e a electricidade

  2. Programación 2º ESO: estructuras de programación (condicionais, lazo for,...).

  3. Tecnoloxía 3º ESO: Electricidade e magnetismo, Inicio a impresión 3D e manexo de Tinkercad (lección na aula virtual).

  4. Tecnoloxía 4º ESO: seguir coa programación en Arduino, Electrónica dixital e Instalacións eléctricas en vivendas. (todo o material necesario na aula vritual).

  5. TIC 4º ESO: Manexo básico de Gimp, Audacity, Edición de video e Impress (todo o material e recollida tarefas na aula virtual).

  6. Economía 4º ESO: a financiación da empresa, os cartos e as súas formas e a economia persoal.

  7. Iniciación á actividade Emprendedora e Empresarial: os recursos humanos, a contabilidade da empresa e os impostos.

 6. Para o alumnado que teña materias pendentes de cursos anteriores deste departamento, o profesorado responsable poñerase en contacto con eles para indicarlle traballo que lle permita traballar os contidos. Se fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño realizarase un examen escrito e prensicial dos contidos relativos á materia suspensa. Se non fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño o alumnado recibirá información sobre a proba virtual que se lle vaia a facer.

 

Todo isto terá vixencia dende o día 20 abril e ata que a Consellería teña a ben emitir outras indicacións que podan anular en parte ou na súa totalidade os acordos aquí recollidos.

 

Actividades Secundaria

Actividades para:

2º ESO

3º ESO

 • EDUCACIÓN PLÁSTICA atópanse na aula virtual, agora mesmo só podes ver as actividades preparadas para estes días de aillamento. Calquera problema no acceso mandalle un mail ao profesor ao seguinte enderezo electrónico tecnoloxias.galicia@gmail.com https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/aulavirtual/course/view.php?id=54 Iranse incorporando actividades ao longo dos días que dure esta situación.
 • TECNOLOXÍA. Na aula virtual tedes as instruccións das actividades que tedes que facer para o tema de OPERADORES E MECANISMOS. Ao comezo do módulo (que está resaltado) tedes aberto un foro de participación  e un arquivo con instrucións. Proximamente aparecerá un cuestionario que teredes que facer. Aula virtual

4º ESO

 • INICIATIVA EMPRENDEDORA atópanse na aula virtual, agora mesmo só podes ver as actividades preparadas para estes días de aillamento. Calquera problema no acceso mandalle un mail ao profesor ao seguinte enderezo electrónico tecnoloxias.galicia@gmail.com https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/aulavirtual/enrol/index.php?id=53 Iranse incorporando actividades ao longo dos días que dure esta situación.
 • ECONOMÍA atópanse na aula virtual, agora mesmo só podes ver as actividades preparadas para estes días de aillamento. Calquera problema no acceso mandalle un mail ao profesor ao seguinte enderezo electrónico tecnoloxias.galicia@gmail.com https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/aulavirtual/enrol/index.php?id=70 Iranse incorporando actividades ao longo dos días que dure esta situación.
 • TIC. Na aula virtual tedes o módulo de Gimp resaltado, que é co que vamos traballar. Ao comezo tedes un foro no que debedes presentarvos ou saudar para que eu sepa que estades por él. O seguinte documento son as instrucións para facer as tarefas e entregar as mesmas. Aula virtual.
 • TECNOLOXÍA. Proximamente. Estade atentos.

Viaxe á Coruña

18/10/2022 09:20
18/10/2022 20:20
Europe/Madrid

Viaxe á cidade da Coruña para realizar as seguintes actividades:

 • Hangar 4 (Rocódromo) de 11:30h a 13:30h
 • CC MARINEDA CITY, tempo libre por parte do alumnado, de 13:45h a 16:30h
 • Visita á exposición "AI: MORE THAN HUMAN" nas instalacións de A Fundación de 16:30h á 17:45h

Hora prevista de saída: 9:20h

Hora prevista de chegada: A partir das 20:00h

Alumnado participante: 2º, 3º e 4º ESO.

Departamentos responsables:

 • Educación Física
 • Tecnoloxía

Profesores acompañantes:

 • Laura Belón
 • Ana Campo
 • Gabino González

Powered by Drupal - Design by artinet