Plástica

Aclaracións sobre o Terceiro Trimestre do 2020

Emitidas pola Consellería de Educaión, Universiade e Formación Profesional orientacións provisionais que vostede pode ver no seguinte enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850 e reunido telemáticamete o profesorada que imparte as materias de Educacion Plástica o pasado sábado 18 de abril e a espera de novas indicacións, acordamos:

 

 1. Que o alumando das materias que dependen deste departamento que teña as dúas primeiras avaliacións cunha calificación de 5 ou superior teñan a materia aprobada.

 2. Que co alumnado que en algunha das materias que dependen deste departamente teña algunha avaliación pendente, é decir, cunha cualificación inferior a 5 procederase do seguinte xeito:

  1. Prepararanse actividades de reforzo dos contidos desenvoltos nas diferentes avalliacións que o alumnado ao que nos referimos deberá facer.

  2. Estas actividades teranse en conta na nota cun peso do 20%.

  3. Se fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño realizarase un examen escrito e prensencial dos contidos relativos á avaliación suspensa.

  4. Se non fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño o alumnado recibirá información sobre a proba virtual que se lle vaia a facer.

 3. Que tal como as orientacións provisionais indican, neste terceiro trimestre vamos a ampliar coñecementos, e todas as actividades que se desenvolvan serán tidas en conta de xeito positivo para a calificación do alumnado

 4. O departamento acorda a modificación dos criterios de evaluación e de calificación do seguinte xeito:

  1. Para ter aprobada a materia é necesario ter aprobadas as dúas avaliaciónspresenciais (1ª e 2ª avaliación).

  2. No caso de que teña as dúas avaliacións aprobadas a nota será a media aritmética das dúas avaliacións que constan no boletín do alumno.

  3. No caso de que teña polo menos unha avaliación cunha nota menor ao 5 a súa nota non será superior a 4 ata que recupere a/as avaliacións pendentes.

  4. Que o traballo desenvolto no terceiro trimestre terá unha cualificación positiva podendo chegar a engardir 2 puntos á nota final, repartidas do seguinte xeito:

   1. Pola realización das actividades un máximo dun punto.

   2. Pola corrección das actividades propostas un máximo dun punto.

  5. No caso de descubrir que algunha das actividades propostas non foi realizada polo alumno/a que a entrega, considerarase “actividade copiada” e neste caso non se terá en conta o traballo de TODA A 3ª AVALIACIÓN.

 5. Que as actividades de ampliación das aprendizaxes que o departamento considera necesarias para todo  o alumnado ou parte son:

  1. Plástica 1º ESO: Elementos poligonales, Elementos visuales, El color y la plástica, Camuflaxe e mimestismo, Ilusións ópticas, Funcionamento do cinematógrafo,  Foliscope, Funcións das imaxes: iconos, Influencias externas na arte: música, Grafittis e plantillas, Collage, Pop art, Cómic, Representación humana: imaxe de si mesmo e dos seus compañeiros, Imaxe e linguaxe publiciario, Sómbolos, Iconos, Teoría básica dos colores, Linguaxe audiovisual (video), 

  2. Plástica 3º ESO: Audiovisual (audio, video e imaxe)

 

 1. Para o alumnado que teña materias pendentes de cursos anteriores deste departamento, o profesorado responsable poñerase en contacto con eles para indicarlle traballo que lle permita traballar os contidos. Se fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño realizarase un examen escrito e prensicial dos contidos relativos á materia suspensa. Se non fora posible voltar ás aulas antes do 19 de xuño o alumnado recibirá información sobre a proba virtual que se lle vaia a facer.

 

Todo isto terá vixencia dende o día 20 abril e ata que a Consellería teña a ben emitir outras indicacións que podan anular en parte ou na súa totalidade os acordos aquí recollidos.

 

 

Actividade 14 de abril Plástica 3' ESO

Ver video

 

Reflexionar sobre lo que el video muestro y crear algo (dibujo, texto, ....) a partir de sus enseñanzas

Traballo Plástica 1º ESO, 3º marzo/3 abril

Pica aquí para ver as instruccións:

https://plastica1esoescairon.blogspot.com/2020/03/traballo-para-semana-30-marzo-3-abril.html

RECORDADE QUE TEDES QUE MANDAR FOTO DO VOSO TRABALLO AO MAIL

plastica1ESOescairon@gmail.com

 

ACTUALIZACIÓN 23 MARZO. Actividades de Plástica de 1º ESO para MARZO 2020

Picade no seguinte enlace para ver a actividade proposta para este período sin clases de marzo 2020.

Tedes todas as instrucción na entrada do blog de Plástica.

https://plastica1esoescairon.blogspot.com/2020/03/novas-instruccions-plastica-1-eso-1530.html

 

Powered by Drupal - Design by artinet