Matemáticas

Criterios de calificación 4º ESO Matemáticas B

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

1) As probas escritas terán un peso do 90% na nota da Avaliación. Cada proba puntúase

sobre 10. A nota neste apartado farase coa media das probas feitas en dita avaliación .

2) Traballo desenvolto en clase e tarefas da casa será o 5 % da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

3) Observación diaria será un 5% da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

Polo tanto un alumno para aprobar unha avaliación terá que obter como mínimo un 5 despois

de sumar os tres apartados anteriores . Sendo requisitos imprecindibles os dous seguintes:

1 Acadar puntuación nos dous últimos apartados.

2 Tódalas probas deberían superar o 5. Só excepcionalmente, e se a media supera o 5, se permitiría unha nota inferior (>3) nalgunha das probas.

3 Non se realizarán redondeos nas notas de avaliación figurando no Boletín a parte enteira da Nota. Logo nas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais).

CÁLCULO DA NOTA FINAL

1. Alumnos con todas as avaliacións aprobadas: a nota final é a nota media das tres avaliacións. Nestas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais) e farase redondeo en positivo si se considera que a evolución ó longo do curso do alumno é positiva.

2. Alumnos con algunha avaliación suspensa: terán dereito a presentarse á avaliación final( Actividades e probas de Recuperación) para recuperar ditas avaliación. No caso de acadar o 5 nas avaliacións suspensas, calcúlase a nota final como nota media das tres avaliacións. Ou ben tomarase a nota final das actividades de Recuperación se tivo que examinarse de toda a materia.

3. No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa.

4. Os alumnos que fagan o Proxecto de ampliación ( Optativo) poden subir a Nota media das tres avaliacións ata en 1 punto en función da calidade do traballo feito.

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

- No caso de ter que facer a Recuperación da avaliación, a nota virá dada pola media da nota do exame de recuperación coa media da nota que o levou á recuperación.

RECUPERACIÓNS FINAIS DAS AVALIACIÓNS

Ao ser a recuperación dos exames antes da entrega de notas da avaliación, se un alumno suspende, terá ao remate do curso a oportunidade de recuperar aquelas avaliacións suspensas ao longo do curso se é so unha. Con dúas ou mais avaliacións suspensas deberá realizar unha recuperación final de tódalas avaliacións conxuntamente. Estas recuperación realizaranse a través de ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN que serán avaliadas seguindo os criterios xa empregados nas avaliacións por trimestres.

Criterios de Calificación 3º ESO Grupo Base

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

1) As probas escritas terán un peso do 90% na nota da Avaliación. Cada proba puntúase

sobre 10. A nota neste apartado farase coa media das probas feitas en dita avaliación .

2) Traballo desenvolto en clase e tarefas da casa será o 5 % da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

3) Observación diaria será un 5% da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

Polo tanto un alumno para aprobar unha avaliación terá que obter como mínimo un 5 despois

de sumar os tres apartados anteriores . Sendo requisitos imprecindibles os dous seguintes:

1 Acadar puntuación nos dous últimos apartados.

2 Tódalas probas deberían superar o 5. Só excepcionalmente, e se a media supera o 5, se permitiría unha nota inferior (>3) nalgunha das probas.

3 Non se realizarán redondeos nas notas de avaliación figurando no Boletín a parte enteira da Nota. Logo nas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais).

CÁLCULO DA NOTA FINAL

1. Alumnos con todas as avaliacións aprobadas: a nota final é a nota media das tres avaliacións. Nestas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais) e farase redondeo en positivo si se considera que a evolución ó longo do curso do alumno é positiva.

2. Alumnos con algunha avaliación suspensa: terán dereito a presentarse á avaliación final( Actividades e probas de Recuperación) para recuperar ditas avaliación. No caso de acadar o 5 nas avaliacións suspensas, calcúlase a nota final como nota media das tres avaliacións. Ou ben tomarase a nota final das actividades de Recuperación se tivo que examinarse de toda a materia.

3. No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa.

4. Os alumnos que fagan o Proxecto de ampliación ( Optativo) poden subir a Nota media das tres avaliacións ata en 1 punto en función da calidade do traballo feito.

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

- No caso de ter que facer a Recuperación da avaliación, a nota virá dada pola media da nota do exame de recuperación coa media da nota que o levou á recuperación.

RECUPERACIÓNS FINAIS DAS AVALIACIÓNS

Ao ser a recuperación dos exames antes da entrega de notas da avaliación, se un alumno suspende, terá ao remate do curso a oportunidade de recuperar aquelas avaliacións suspensas ao longo do curso se é so unha. Con dúas ou mais avaliacións suspensas deberá realizar unha recuperación final de tódalas avaliacións conxuntamente. Estas recuperación realizaranse a través de ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN que serán avaliadas seguindo os criterios xa empregados nas avaliacións por trimestres.

Criterios Calificación 2º ESO Grupo Base

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

1) As probas escritas terán un peso do 80% na nota da Avaliación. Cada proba puntúase

sobre 10. A nota neste apartado farase coa media das probas feitas en dita avaliación .

2) Traballo desenvolto en clase e tarefas da casa será o 10 % da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

3) Observación diaria será un 10% da nota. ( Relacionado cos Criterios de Avaliación do Bloque 6 de Contidos)

Polo tanto un alumno para aprobar unha avaliación terá que obter como mínimo un 5 despois

de sumar os tres apartados anteriores . Sendo requisitos imprecindibles os dous seguintes:

1 Acadar puntuación nos dous últimos apartados.

2 Tódalas probas deberían superar o 5. Só excepcionalmente, e se a media supera o 5, se permitiría unha nota inferior (>3) nalgunha das probas.

3 Non se realizarán redondeos nas notas de avaliación figurando no Boletín a parte enteira da Nota. Logo nas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais).

CÁLCULO DA NOTA FINAL

1. Alumnos con todas as avaliacións aprobadas: a nota final é a nota media das tres avaliacións. Nestas medias finais se terá en conta a nota exacta( Cos decimais) e farase redondeo en positivo si se considera que a evolución ó longo do curso do alumno é positiva.

2. Alumnos con algunha avaliación suspensa: terán dereito a presentarse á avaliación final( Actividades e probas de Recuperación) para recuperar ditas avaliación. No caso de acadar o 5 nas avaliacións suspensas, calcúlase a nota final como nota media das tres avaliacións. Ou ben tomarase a nota final das actividades de Recuperación se tivo que examinarse de toda a materia.

3. No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa.

4. Os alumnos que fagan o Proxecto de ampliación ( Optativo) poden subir a Nota media das tres avaliacións ata en 1 punto en función da calidade do traballo feito.

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS

- No caso de ter que facer a Recuperación da avaliación, a nota virá dada pola media da

nota do exame de recuperación coa media da nota que o levou á recuperación.

RECUPERACIÓNS FINAIS DAS AVALIACIÓNS: Ao ser a recuperación dos exames antes da

entrega de notas da avaliación, se un alumno suspende, terá ao remate do curso a oportunidade de recuperar aquelas avaliacións suspensas ao longo do curso se é so unha. Con dúas ou mais avaliacións suspensas deberá realizar unha recuperación final de tódalas avaliacións conxuntamente. Estas recuperación realizaranse a través de ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN que serán avaliadas seguindo os criterios xa empregados nas avaliacións por trimestres.

Trabajo Aula Refuerzo MATEMÁTICAS 2º ESO. (ROSA ANA)

Hola.Os propongo nuevo trabajo para realizar hasta el día 13 de abril. Leed con atención y luego haced los ejercicios.

Trabajo Aula Refuerzo MATEMÁTICAS 1º ESO. (ROSA ANA)

Os propongo unas nuevas actividades para realizar hasta el 13 de abril. Primero estudiad la teoría y despues haceis los ejercicios.

As mates

A CARA APASIONANTE E MÁXICA DAS “MATES”.

Quen, nalgunha ocasión, non se ten feito preguntas como ¿ para que serven as matemáticas? ou ¿ ten algunha utilidade todo ese tempo adicado a resolver difíciles exercicios?.

Pois ben, as matemáticas son importantes en moitas disciplinas como a física, a enxenería ou a xestión empresarial e tamén forman parte da nosa vida diaria máis do que pensamos. Pero tamén existe un lado divertido e estimulante das matemáticas.

¿ Quen non se “ enganchou” algunha vez a un enigma ou a un xogo matemático e non parou ata resolvelo?. Enfrentarnos a un enigma mantén a nosa mente en alerta, estimula a imaxinación e desarrolla e axiliza a facultade de razoamento.

A continuación preséntase, según a temática dos problemas, os distintos bloques:

- ENIGMAS como actividade lúdica e de comprensión de enunciados.

- PROBLEMAS DE XEOMETRÍA , donde intervén solución plástica.

- LÓXICA, con problemas de razoamento nos que hai que facer uso da

coherencia.

- PROBLEMAS CLÁSICOS, eses nos que todos nos rompimos a cabeza para atopar as curiosas e orixinais solucións.

ENIGMAS

1.- AS BOMBILLAS E OS INTERRUPTORES.

Na primeira planta dunha vivenda temos tres bombillas e na planta baixa tres interruptores. Cada un dos interruptores encende unha bombilla . ¿ Como podemos saber , subindo soamente unha vez ó primeiro piso, que interruptor encende cada bombilla?.

2.- AS TRES BOLSAS DE CARAMELOS.

Teño 48 caramelos en 3 bolsas. Se da primeira bolsa paso á segunda tantos caramelos como hai na terceira, despois paso da segunda bolsa 6 caramelos á primeirae, para rematar, paso á terceira bolsa 4 caramelos da segunda . O resultado é que teño agora a mesma cantidade de caramelos nas 3bolsas. ¿ Cantos caramelos tiña inicialmente en cada unha das bolsas?.

3.- A PONTE E MARÍA.

María ten que pasar unha ponte que só soporta un peso máximo de 80 Kg. María pesa e leva con ela un bolso que pesa 8 Kg. María, por se acaso, colle o seu bolso e tírao ó outro lado da onte. Despois, xa tranquila, disponse a pasar a ponte, pero no momento en que a pisa, esta despréndese. ¿ Como é posible?.

4.- OS FILLOS DE ROSANA.

Eu teño seis fillos . Cada fillo ten unha irmá. ¿ Cantos fillos teño?.

5.- NEGRO MOI NEGRO.

Un coche de color negro coas luces apagadas circula por unha rua que non ten farolas e donde ningunha casa ten as luces encendidas. De repente crúzaselle un gato negro. Aínda así o conductor pode esquivalo. ¿ Como podes explicalo?.

6.- A TORMENTA DE ESCAIRÓN.

Hai uns anos, en Escairón houbo unha gran tormenta a media noite. ¿ É posible que 72 horas despois fixese un tempo soleado?.

7.- O GALIMATÍAS DA IRMÁ QUE NON É TÍA.

Eu teño unha tía e a miña tía unha irmá que non é tía miña. ¿ Como é posible?.

8.- UNHA IDADE MOI EXTRAÑA.

ANTONTE TIÑA 12 ANOS E O ANO QUE VEN FAREI 15. ¿ É POSIBLE ESTA CIRCUNSTANCIA?

9.- OS CORTES DE MARISA.

MARISA CORTA CADA MINUTO UN METRO DUNHA TEA QUE MIDE DEZ METROS. ¿CANTO TARDARÁ EN TE-LA COMPLETAMENTE CORTADA?

10.- UNHA PREGUNTA SOBRE A SELVA.

¿ATA QUE PUNTO PODE UNHA PERSOA ENTRAR NA SELVA?

11.- UNHA CONFESIÓN INEXPLICABLE.

DI FERNANDO: “A PERSOA QUE MÁIS QUERO NESTE MUNDO É, PRECISAMENTE, A SOGRA DA MULLER DO MEU IRMÁN”. ¿SABES QUEN É ESA PERSOA?

12.-O ENIGMA DOS IRMÁNS E IRMÁS.

XULIÁN TEN TANTOS IRMÁNS COMA IRMÁS; SEN EMBARGO, A SÚA IRMÁ LORENA TEN O DOBRE DE IRMÁNS QUE DE IRMÁS. ¿CANTOS HOMES E MULLERES HAI NA FAMILIA ?

13 .- O RELOXO DE PAREDE.

UN RELOXO DE PAREDE TARDA 5 SEGUNDOS EN DAR AS SEIS. ¿CANTO TARDARÁ EN DAR AS DOCE?.

14.- UN XOGO DE DADOS.

¿CAL É A SUMA DE PUNTOS MÁXIMA QUE SE PODE OBTER TIRANDO SIMULTÁNEAMENTE CATRO DADOS, TENDO EN CONTA QUE NINGÚN NÚMERO PODE REPETIRSE?.

15.- O CAMIÑO DE PENAVELLA.

INDO EU PARA PENAVELLA CRUCEIME CON 7 VELLAS. CADA VELLA LEVABA 7 SACOS. CADA SACO, 7 OVELLAS. ¿CANTAS VELLAS E OVELLAS IAN PARA PENAVELLA?.

PROBLEMAS CLÁSICOS.

1.-A CADEA BRANCA.

UNHA CADEA DE ESTABLECEMENTOS DE ELECTRODOMÉSTICOS TEN A CENTRAL EN A, E SUCURSAIS NAS CIDADES B,C,D,E,F,G,H,I,J. O SUPERVISOR, QUE TEN A SÚA OFICINA NA CIDADE A, QUERE FACER UNHA VISITA DE INSPECCIÓN A TÓDALAS SUCURSAIS. NON QUERE PASAR DÚAS VECES POLA MESMA CIDADE NIN POLO MESMO CAMIÑO. ¿EN QUE ORDE ORGANIZARÁ A VISITA?.

2.- O PROBLEMA DOS CUBOS.

¿QUE NÚMEROS MENORES DE 50 SE PODEN EXPRESAR COMO SUMA DE DOUS CUBOS?. POR EXEMPLO: 35=23 + 33

3.- .- O PLANO DO MUSEO.

ESTE É O PLANO DE ESPACIOS DUN MUSEO. ¿DE CANTAS MANEIRAS DIFERENTES SE PODE PERCORRER DESDE A ENTRADA ATA A SAÍDA, SEN PASAR DÚAS VECES POLO MESMO ESPACIO?

ENTRADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SAÍDA

4.- .- DATAS CURIOSAS.

O 19 DE SETEMBRO DE 1991 É UNHA DATA CAPICÚA. ¿CAL SERÁ A SEGUINTE DATA CAPICÚA?.

5.- NÚMEROS E CASILLAS.

OBSERVA ESTE RECTÁNGULO DE CINCO CASILLAS.


2 3 5 8 13


NAS DÚAS PRIMEIRAS CASILLAS ESTÁN OS NÚMEROS 2 E 3 . SE SUMAS DOUS E TRES RESULTA CINCO, QUE É O TERCEIRO NÚMERO, E ASÍ SUCESIVAMENTE. COMPLETA SEGUINDO ESTA REGRA, O RECTÁNGULO SEGUINTE:


5 16


6.- .- INVESTIGAMOS NÚMEROS.

¿QUÉ TRES CIFRAS POÑERÍAS NAS CASILLAS DA PARTE SUPERIOR PARA QUE CUMPRAN TÓDALAS CONDICIÓNS QUE CHE SE INDICAN?.

       

1

2

3

NON HAI NINGUNHA CIFRA COMÚN

4

5

6

HAI UNHA CIFRA COMÚN

6

1

2

HAI UNHA CIFRA COMÚN, PERO MAL COLOCADA

5

4

7

HAI UNHA CIFRA COMÚN, PERO MAL COLOCADA

8

4

3

HAI UNHA CIFRA COMÚN E NO SEU SITIO

LÓXICA

1.- .- ESCRIBINDO O NÚMERO 1.000.

¿COMO SE PODE ESCRIBIR O NÚMERO 1.000 UTILIZANDO CINCO VECES O NÚMERO 9?

2.- .- A NAI E A FILLA.

UNHA NAI E A SÚA FILLA TEÑEN EN CONXUNTO 55 ANOS; A SÚA IDADE RESPECTIVA ESTÁ COMPOSTA POLAS DÚAS MESMAS CIFRAS PERO COLOCADAS Ó REVÉS. ¿CAL É A IDADE DE CADA UNHA?.

XEOMETRÍA

1.- .- O CÁLCULO DO ÁNGULO.

NO TRIÁNGULO ISÓSCELES, O ÁNGULO a MIDE 50º.¿ CAL É A MEDIDA DO ÁNGULO d ?

2.- O TERREO DA SEÑORA CAROLINA.

A SEÑORA CAROLINA TEN UNHA LEIRA TRAPEZOIDAL. QUERE REPARTILA ENTRE OS SEUS CATRO FILLOS. A CADA FILLO QUERELLE DAR UN ANACO IDÉNTICO DE TERREO. AXÚDALLE A FACELO.

3.- AS FICHAS DE MARÍA.

MARÍA COLOCA SOBRE A MESA 7 FICHAS E DIBUXA UN CÍRCULO ARREDOR DE CATRO FICHAS. DIBUXADE VOS DOUS CÍRCULOS MÁIS RODEANDO CATRO FICHAS DE MANEIRA QUE CADA FICHA QUEDE SEPARADA DAS OUTRAS.

xogos matemáticos

bingo matemático.

Entregaremos un cartón con números a cada alumno participante. Dunha caixa sacamos tarxetas con preguntas cuxa solución é un número que buscaredes na vosa tarxeta ata completar línea ou cantar bingo. Animo, participa!!!!!

Powered by Drupal - Design by artinet