Música

Samain en Oratoria

11/11/2022 18:59
Europe/Madrid

Este video es un ejemplo del trabajo que hacemso en oratoria. Nuestro alumnado trabaja la dicción, practicando la modulación y pronunciando con claridad. Además de aprender a hablar correctamente en público, también emplean el lenguaje corporal e intentan controlar la gestión emocional mientras se expresan.

 

INFORMACIÓN RELATIVA Á AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE

Durante o terceiro trimestre o Departamento de Música seguirá traballando telemáticamente ou de maneira presencial, se fose o caso, co seu alumnado. Aínda que os contidos desta 3ª avaliación non son avaliables, sí será avaliable a implicación e o traballo do alumnado, é dicir, todas as actividades que se leven a cabo serán tidas en conta de xeito positivo para a calificación do alumnado. Tamén se elaborarán actividades de recuperación destinadas a aquel alumnado que teña algunha/s avaliación/s suspensa/s ou ben a materia pendente de cursos anteriores, facilitando así a superación da mesma. 

No que respecta á avaliación farase do seguinte xeito: 

-O alumnado que teña as dúas avaliacións presenciais aprobadas cunha calificación de 5 ou superior terán a materia aprobada. A súa nota sería a media aritmética das notas obtidas nas dúas avaliacións presenciais.

-O alumnado que teña as dúas avaliacións presenciais aprobadas cunha cualificación de 5 ou superior e participe no traballo desenvolvido neste terceiro trimestre terán aprobada a materia. A súa nota sería a media aritmética das notas obtidas nas dúas avaliacións presenciais, podendo verse incrementada ata en dous puntos dependendo do grao de implicación e a corrección do traballo levado a cabo durante este período de confinamento. 

-O alumnado con algunha/s avaliación/s suspensa/s terá que realizar as tarefas que o profesorado lle fará chegar telemáticamente . Ditas tarefas consistirán en cuestionarios, fichas, etc. relativas aos contidos teóricos e prácticos da materia. Ese sería o traballo a ter en conta para decidir se queda superada ou non a materia. De darse a posibilidade de incorporarse ás aulas en xuño, faríase unha proba escrita (contidos teóricos) e unha proba práctica (contidos prácticos) que contarían un 60% e as tarefas enviadas o outro 40%. 

-O alumnado que teña a materia pendente de cursos anteriores terá que realizar as tarefas que o profesorado lle fará chegar telemáticamente.  Ditas tarefas consistirán en cuestionarios, fichas, etc. relativas aos contidos teóricos e prácticos da materia. Ese sería o traballo a ter en conta para decidir se queda superada ou non a materia. De haber a posibilidade de incorporarse ás aulas en xuño, faríase unha proba escrita (contidos teóricos) e unha proba práctica (contidos prácticos) que contaría un 60% e as tarefas enviadas o outro 40%. 

Todo o recollido anteriormente pode ser susceptible de cambios no caso de que a Consellería emita outras indicacións.

Excursión de Música de 1º e 2º de ESO a Ourense.

O mércores 30 de outubro a profe Bea de Música levou aos alumnos de 1º e 2º de ESO de excursión.

Para saber mais pica na seguinte imaxe:

3ºESO

Tema novo!!!!

O alumnado de 3º de ESO atoparedes as tarefas a realizar nos seguintes arquivos adxuntos.

(Aínda que xa vos enviei todo o material ao voso correo electrónico déixovos aquí as instruccións e o cuestionario).

 

Powered by Drupal - Design by artinet