CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Secretaría

Taboleiro de Secretaría

Horario Secretaria : 10:00 a 12:00.

Enquisa de diagnose da Convivencia 2021

A convivencia escolar é unha preocupación de primeira liña na que se está a traballar arreo nos últimos anos, na procura dunha mellora continuada do clima escolar. No senso de seguir avanzando, dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ponse en marcha a realización dunha nova enquisa que permita analizar o estado da convivencia e das novas formas nas que se está a desenvolver, como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (director, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través do análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental e por iso necesitamos do esforzo e da implicación dos distintos colectivos e da súa imprescindible colaboración e involucración no proceso de realización. En definitiva, búscase favorecer o seu desenvolvemento e a súa difusión entre todos os membros dos colectivos participantes co fin de garantir uns óptimos resultados.

"Recollida de datos para as familias" en https://www.edu.xunta.gal/convfamil

"Recollida de datos para o alumnado de 5ºEP e 6ºEP" en
https://www.edu.xunta.gal/convobrig

"Recollida de datos para o alumnado con necesidades especiais" en https://www.edu.xunta.gal/convee

"Recollida de datos para o profesorado" en https://www.edu.xunta.gal/convdoce

"Recollida de datos para PAS" en https://www.edu.xunta.gal/convpas

As familias enviaraselle as claves a través dos seus fillos, e ao resto daselle as claves no centro.

A enquisa estará operativa desde o 12 de abril ao 29 de abril de 2021 (ambos dous días incluídos).

AXUDA:

* Manual de uso dos Cuestionarios.

* Cuestionario en pictogramas.

* Preguntas frecuentes.

 

 

 

Benvidos novo alumnado

Os nenos e nenas do CEP Plurilingüe Pedro Caselles ensinan o centro ao novo alumnado que ven para primaria para o próximo curso, espero que vos guste.

 

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

B/ Mosteiro S/N

CP 36740 - Tomiño

TFL: 886//0738//886110737

Correo: cep.pedro.caselles@edu.x unta.gal

Xornadas de portas abertas no colexio

 Con motivo do inicio do proceso de admisión de alumnado para o próximo curso escolar, o centro organiza unhas xornadas de portas abertas para as familias.

Tendo en conta a situación COVID, queremos convidar aos titores legais de alumnos interesados en coñecer o colexio, dun xeito que se  poida garantir a seguridade.

Organizaranse tres xornadas, ás que convocaremos as familias (nais e pais ou titores legais) seguindo un procedemento de reserva previa de visita. Deberán chamar ao  886110738,  seguindo o calendario seguinte, no que priorizaremos:

  1. LUNS  8 DE MARZO, ás 16:00 horas:  familias de alumnado procedente das escolas de  Barro e Estás
  2. MÉRCORES 10 DE MARZO, ás 16:00 horas: familias de alumnado procedente da escola do Seixo.
  3. XOVES, 11 DE MARZO, ás 16:00 horas: familias de alumnado procedente das escolas de Forcadela, Vilachán, Aurora, e calquera outro centro distinto dos de adscrición.

 

Nesta visita haberá grupos limitados, facéndose  unha charla no exterior e un paseo polas instalacións educativas que estarán en todo momento ventiladas, e mantendo as normas habituais de seguridade: uso de mascarilla, hixienización de mans, etc.

No caso de que o número de visitas solicitadas supere as cifras previstas, programaríamos algunha xornada máis.

A visita terá unha duración aproximada de 60 minutos, e nela poderemos aclarar dúbidas sobre os distintos aspectos do proceso de admisión, así como das liñas xerais de funcionamento do colexio.

Por seguridade non poderán acudir os menores. Para eles valorarase a visita no final de curso, en función da situación epidemiolóxica.

 

Admisión Alumnado 21/22

Esta aberto o período de admisión para o curso 21/22.

Quen ten que facelo?

Alumnado que queira cambiar de centro educativo.

Nota: o alumnado do CRA que xa fixo reserva no centro non ten que facelo.

Cando hai que facelo?

Dende o luns 1 de marzo ata o luns 22 de marzo  (incluído).

Onde o pode facer?

Podese facer no colexio, presentando a documentación que se adxunta, ou ben a través da páxina web admisionalumnado.

En que horario?

Atenderase no horario de secretaria de luns a venres de 9:40 a 12:00 horas.

Que documentación hai que traer?

* Formulario de solicitud para presentar no centro: ANEXO II.

Como podo resolver calquera súbida?

Podedes enviar un correo a cep.pedro.caselles@edu.xunta.gal

ou chamar ao teléfono 886110738.

Documentación de axuda tramitación Web:

Manual Familias

Prazas ofertadas:

1º de primaria: 16 + 6*  prazas.

2º de primaria: 19 prazas.

3º de primaria: 23 prazas.

4º de primaria: 20 prazas.

5º de primaria: 20 prazas.

6º de primaria: 17 prazas.

(*) Prazas reservadas para NEE

 

Medidores de CO2

Manter a porta e  algunha ventana aberta  que favorezan a ventilación cruzada, é unha das mellores formas de ventilar as aulas. Grazas á nosa ANPA Mosteiro, todos os cursos do centro dispoñen dende hoxe de medidores de dióxido de carbono (CO2) nas aulas.

Así o recomendan  desde "Schools for Health" de Harvard ou desde  o CSIC.

Ao respirar, entre outros gases e partículas, exhalamos dióxido de carbono. Cantas máis persoas, canto máis axitada sexa a súa respiración, canto máis pequena é a habitación e canto peor ventilada está, máis dióxido de carbono se irá acumulando. Por iso a concentración de CO2 serve para avaliar o potencialmente perigosa que é unha estancia, e se a estratexia de ventilación utilizada está resultando eficaz.

As principais autoridades sanitarias, como a OMS ou os CDC, coinciden en que a ventilación dos espazos de traballo é importante para mitigar a transmisión do coronavirus. Optar por espazos ao aire libre sempre que sexa posible, e no seu defecto favorecer a renovación do aire nos espazos cubertos. 

No noso centro ademais das recomendacións sanitarias de manter a hixiene de mans,  levar mascarilla e distancia social, agora contamos cun elemento máis  de seguridade a través destes medidores. 

Unha vez máis, o noso agradecemento á ANPA Mosteiro

 

Reserva de praza no centro adscrito IES Antón Alonso Ríos

Reserva de praza no Instituto:

Segundo a Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orden de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado en centro sostidos con fondo públicos, o alumnado de 6º de primaria ten garantida unha praza no IES Antón Alonso Ríos de Tomiño.

Segundo o artigo 2 "o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación "admisionalumnado" (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I desta orde.

O Prazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro. O último día de prazo para entregar cuberto este modelo é o luns 8 de febreiro.

Para efectos de confrmar que queredes escolarizar ao voso/a fillo/a neste instituto, debedes presentar cuberto aquí no colexio o modelo que vai anexo adxunto. Este modelo ten que estar asinado polos dous proxenitores.

En caso de que non queirades escolarizar ao voso/a fillo/a no IES Antón Alonso Ríos de Tomiño agradecemos que nolo comuniquedes por teléfono (886110738) ou cunha nota na axenda do voso/a fillo/a.

Un saúdo

O Equipo Directivo

Contitución Xunta dos nenos

Distribución de máscaras entre o alumnado 2020/2021

Segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os procedementos para a distribución de máscaras entre o alumnado matriculado no curso 2020/2021.

Prazo:

16/11/2020 - 27/11/2020

Alumnado destinatario:

a) Non ten que presentar solicitude:  Alumnado beneficiario  da axuda de material escolar no curso 2020/2021.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario de axuda de material no curso 2020/2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65

Presentación de solicitudes .a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

Documentación:

1. As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

 a) Solicitude (Anexo I)

b) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 c) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 d) En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

 Renda per cápita da unidade familiar:

É o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018, sumaranse a base impoñible xeral (Recadro 432) e a base impoñible do aforro (recadro 460) entre o número de membros computables.

Membros computables da unidade familiar:

a) Pais non separados legalmente nin idvorciados.

b) Fillos /as menores de idade con excepción dos emancipados.

c) Fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente.

d)Fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

g) Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

 

Distribuir contido