CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Secretaría

Taboleiro de Secretaría

Distribución de máscaras entre o alumnado 2020/2021

Segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os procedementos para a distribución de máscaras entre o alumnado matriculado no curso 2020/2021.

Prazo:

16/11/2020 - 27/11/2020

Alumnado destinatario:

a) Non ten que presentar solicitude:  Alumnado beneficiario  da axuda de material escolar no curso 2020/2021.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario de axuda de material no curso 2020/2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €
 • Alumnado matriculado en educación especial.
 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65

Presentación de solicitudes .a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

Documentación:

1. As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

 a) Solicitude (Anexo I)

b) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 c) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 d) En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

 Renda per cápita da unidade familiar:

É o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018, sumaranse a base impoñible xeral (Recadro 432) e a base impoñible do aforro (recadro 460) entre o número de membros computables.

Membros computables da unidade familiar:

a) Pais non separados legalmente nin idvorciados.

b) Fillos /as menores de idade con excepción dos emancipados.

c) Fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente.

d)Fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

g) Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

 

Becas ACNEAE 20/21

Becas e axudas para alumnos e alumnas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo curso 2020- 2021 (Abrese enlace)

Convocatoria: 

Resolución da secretaría de estado de educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso académico 2020-2021

·       Convocatoria das axudas (abrese enlace)

 

·       Anuncio da convocatoria no BOE (Abrese enlace)

 

Prazo de presentación da solicitude:

Do 9 de agosto de 2020 ata o 30 de setembro de 2020.

Quen a pode Solicitar

·      Beneficiarios:

- Os alumnos que presentan necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta:

a)    Alumnado con TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

Tamén poderán ser beneficiarios de axudas directas os alumnos afectados por TEA (trastorno do espectro autista) non incluídos no parágrafo anterior e que requiran estes apoios e atencións educativas específicas.

b)    Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas. 

     Tamén poderán ser beneficiarios de subsidios os alumnos afectados por TEA (trastorno do espectro autista), pertencentes a familias numerosas, non incluídos no parágrafo anterior.

c)    Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Pasos para solicitala

Cliquea sobre a imaxe e levarate a sede electrónica

Como se che indica máis arriba unha vez que a teñas impresa en formato pdf,

- Firmar todos os maiores de 18 anos

traea ao centro xunto con:

- Certificado de discapacidade de, ao menos, o 33 por cento en caso de alumnos ou alumnas con discapacidade.

- Certificado médico expedido polos servizos de saúde sostidos con fondos públicos.

- Memoria  expedida polo Gabinete reeducador que preste o servizo na que conste  información detallada das características dos memos, incluindo número de horas semanais e especialistas que o prestan así coma o coste mensual.

- Declaración responsable da  Gabinete que imparta a reeducación.

- Fotocopia da conta bancaria onde o neno/a figure como titular ou cotitular.

- Fotocopia dos DNIs de todos os membros computables.

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas-premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Solicitude comedor no curso 2020/21

Está aberto o prazo para solicitar praza no comedor escolar o próximo curso escolar 2020/21.

Deberedes presentar na Secretaría  o modelo que se adxunta, debidamente cuberto. 

Prazo 1º: ata o 10 de xullo (o día 29 de xuño non estará aberta a Secretaría)

Prazo 2º: Do 1 ao 8 de setembro

Impreso de solicitude (formato PDF)

Impreso de solicitude (formato DOC)

Inicio de curso 20/21

 INICIO CURSO

Estimadas familias:

Este curso escolar, como xa
sabedes, está cheo de novidades pola nova situación que estamos vivindo pola
pandemia do COVID-19.

En primeiro lugar
tranquilizarvos, xa que dende o centro se están tomando todas as medidas
necesarias para minimizar os riscos de contaxio (hixiene, organización...)

En todo momento estaredes
informados do protocolo existente, que estará colgado na páxina web do centro,
e dos cambios que se poidan producir debido á evolución da situación.

PRINCIPALES
CAMBIOS

ACCESO AO CENTRO

Os pais/nais/titores legais,
non poderán acceder ao centro por norma xeral. Toda comunicación co mesmo, será
a través de correo electrónico, chamada telefónica... (incluso as titorías cos
mestres priorizaranse de xeito telemático ou telefónico).

 Se chegades tarde, deixaredes ao alumno/a na
porta de acceso, e este entrará para o centro.

Se tedes que recollelo antes
do final da xornada, previa chamada ao centro, poderedes entrar a secretaría a
recoller ao neno/a.

Para recoller ao alumnado ao
final da xornada, para os que non se quedan ao comedor, teredes que esperalos
na verxa exterior do recinto do cole, e os mestres que os entregan darán a
volta ao edificio administrativo para ver aos pais e facer entrega dos
nenos/as.

A
principio de curso para traer o material escolar podedes mandarllo aos nenos/as
aos poucos.


MODELO AUTODECLARACIÓN

Cubriredes o Modelo de
declaración responsable que se vos adxunta, no que vos comprometedes a non
enviar ao alumno/a se presentara calquera tipo de síntoma compatible coa
COVID19 (e tomar a temperatura antes do inicio da xornada, a cal non pode
superar 37,5ºc).

MEDIDAS NAS AULAS

Material individual e
etiquetado.

Se hai necesidade de compartir
algún, este será desinfectado.

Uso de máscara.

Limpeza das mesas e material.

Ventilación.

Hixiene de mans a entradas e
saídas así como noutros momentos da xornada escolar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Non haberá actividades
extraescolares nin deporte escolar á espera da evolución da pandemia.

A biblioteca do centro, non
abrirá polas tardes ata o 1 de outubro. A partir desa data, só permitiremos un
aforo máximo de 10 nenos/as. Para poder facer uso deste servicio, haberá que
solicitalo cun día de antelación chamando a secretaría. En caso de superar ese
aforo, quedará fóra o alumno/a que máis días do curso leva acumulados fixera uso
da mesma. En caso de empate priorizaranse os cursos baixos e por último a orde
de presentación da solicitude.

"RIÑONERA"

Cada alumno/a terá que traer
ao colexio unha "riñonera" cun bote de xel hidroalcohólico, unha
máscara de reposto e un paquete de panos desbotables.

TRASPORTE ESCOLAR E COMEDOR


El misterio del autobús verde

O trasporte escolar seguirá
funcionando con todas as medidas de prevención: subir ordeadamente, sentarse
sempre na mesma praza e levar sempre a máscara. Non se poderá facer uso de
autobuses diferentes.

O comedor escolar usará
bandexas individuais con tapa, estarán separados por mamparas de policarbonato
e agrupados por clase.

ABALAR MOBIL

Sería convinte que todas as
familias tiverades activado o Abalar Mobil para recibir notificiacións, e
intentar reducir dende o centro as notas impresas.

O documento Plan de adaptación á situación COVID 19 no
curso 2020/2021
estará sempre actualizado na páxina web do cole e debedes
coñecelo xa que nel se contemplan todos os aspectos relacionados coa
seguridade.

Festivo


O luns 14 é festivo en Tomiñoi polo que non haberá clase.

FOLGA

O xoves 10 de setembro hai convocada unha folga de docentes. Dende o centro garantizase os servizos mínimos.


Atentamente o Equipo Directivo


Vales de libros e material curso 2020-21. Fondolibros

Temos xa á vosa disposición os vales de axudas para adquisición de material escolar e de libros de texto.

Se polas condicións da convocatoria, tedes dereito a algún destes vales, podedes pasar polo colexio entre o luns 13  e o venres 17 de xullo,  en horario de 9:00 a 14:30 h.

Non precisades pedir cita previa, aínda que deberedes respectar as medidas habituais de seguridade:

 • Levarase mascarilla
 • Tedes á vosa disposición hidroxel para desinfectar as mans ao chegar.
 • Traede bolígrafo propio para asinar a recollida
 • Se hai que facer cola, gardarase en todo momento a distancia de seguridade.

A quen afecta?

Vales de axudas de material:  Todos os cursos teñen dereito a esta axuda, dependendo das condicións da convocatoria.

Vales de axuda para adquisición de libros de texto: alumnado de  1º e 2º curso.

 Fondolibros:

Os libros de texto para 3º e 4º serán adxudicados como préstamo  en función do baremo correspondente.  Temos publicada a listaxe provisional de reparto de fondos, que podedes consultar na Secretaría ou chamando aos teléfonos 886110737 e 886110738. O prazo para reclamacións está aberto ata o xoves 9,  incluído. O venres 10 publicarase a listaxe definitiva.

Solicitude de praza no comedor escolar para o curso 2020-21

Nestes momentos non saiu a convocatoria.

Formalización Matrícula para o curso 2020-21

Quen ten que realizar este trámite?

Todo o alumnado que se escolarice por primeira vez no colexio.  Os nosos alumnos/as xa renovan automáticamente a matrícula sen precisar ningunha xestión.

Cando hai que facelo?

O  prazo establecido pola Consellería de Educación vai dende o día 1 ao 10 de xullo.  No colexio establecemos un horario de 9:30  a 13:30 horas

Que documentación hai que traer?

Para a formalización de matrícula teredes que traer ao CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán a seguinte documentación:

 • Anexo III de formalización de matrícula 
 • Folla Complementaria de matrícula
 • 2 fotos de carnet.
 • 1 fotocopia do DNI dos titores legais.
 • 1 fotocopia do libro de familia de tódalas páxinas que estén cubertas.
 • 1 fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten)
 • 1 Fotocopia da cartilla sanitaria.
 • Certificado de matrícula do centro no que estaba escolarizado.
 • Certificado de empadronamento (solicitádeo no concello de Tomiño dicíndolle que é para o noso cole

Casos especiais:

 • En caso de separación ou divorcio  Sentencia Xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor (En caso de separación)
 • En caso de Alumnado ACNEAE: informes médicos achegados pola familia.

Como podo resolver calquera dúbida?

Podes enviar un correo a cep.pedro.caselles@edu.xunta.gal, ou chamar aos números 886110737 ou 886110738,  no mesmo horario de 9:30 a 13:30 h.-

Axuda fondo libros e material curso 2020/2021

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o curso escolar 2020/2021

A Conselleria de Cultura e Ordenación Universitaria convocou O Fondo Solidario  e Axudas para adquirir Libros de texto e Material escolar en Educación Primaria e Secundaria para o Curso 2020/21 (ORDE do 12 de maio de 2020).  Esta Orde ten por obxecto regular o procedemento relativo á:

 •  Participación no fondo solidario de libros. Alumnado de 3º, 4º Primaria.
 •  Axudas para adquirir libros de texto.  Alumnado de 1º e 2º Primaria
 •  Axudas para adquirir material escolar. Alumnado de 1º a 6º de Primaria
 •  Presentación de solicitudes. Do 20 de maio ata o 19 de xuño de 2020.

Enlace onde se pode cubrir as solicitudes:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros

Documentación a presentar

 • Anexo I e Anexo II.
 • Fotocopia do DNI, do libro de familia e outra documentación complementaria de ser o caso. Importante en caso de separación ou divorcio hai que presentar a sentencia xudicial e/ou o convenio regulador da custodia.
 • Os datos dos membros computables da unidade familiar e renda son a efectos do 31 de decembro de 2018 ( casillas 435 e 460).

Tramitación:

Segundo a normativa, e tendo en conta a realidade actual, será preferible a tramitación de forma telemática, para o que precisaredes contar cun certificado dixital no ordenador ou a Chave365.

Como alternativa, poderedes presentar no colexio a documentación indicada. Neste caso, respectando estas indicacións:

Horario:  de luns a xoves, de 9:30 a 14:00 h, seguindo este calendario:

Días: 25 a 28 de maio

Alumnos:  Os que pasan para 2º e para 3º

 

Días: 1 a 4 de xuño

Alumnos:  Os que pasan para 4º e 5º

 

Días: 8 a 11 de xuño

Alumnos:  Os que pasan para 6º, así como os novos alumnos que veñen doutros centros.

 

Días: 15 a 18 de xuño

Alumnos:  os que veñen para 1º procedentes do CRA Mestre Manuel Garcés

 

Todos eles poderán vir nos días e no horario indicado. Se algunha familia non pode realizar este trámite neses días, deberá chamar ao colexio para acordar outro momento, dentro das posibilidades:  886110738  886110737.

Procedemento para os que acudan ao colexio a realizar esta xestión:

Deberán respectar en todo momento a normativa sanitaria establecida segundo os protocolos de seguridade:

 • Virá unha soa persoa
 • Traerá mascarilla
 • Respectará en todo momento a distancia de seguridade no caso de ter que facer fila.
 • Procurará tocar o mínimo de obxectos no centro.
 • Traerá un bolígrafo para poder completar información no seu caso.
 • Traerá a documentación cuberta, con todos os datos e asinada pola totalidade das persoas que teñan que asinar. (Se non ten medios para descargar e imprimir esa documentación, poderá recollela aquí)
 • Manterase aberto o portal de vehículos para que accedades ao recinto en coche, aparcando no patio central ou no aparcadoiro de profesores.

Enlaces importantes:

Aberto o prazo de matrícula para o curso 2020-21

REÁBRESE O PROCESO DE SOLICITUDE  DE MATRÍCULA NO COLEXIO. 

Para alumnado procedente doutros centros

Prazo: do luns 11 ao luns 18 de maio

Está aberto o prazo para solicitar a matrícula de alumnado no curso 2020-21

Poderedes facelo no colexio, presentando o documento que se adxunta, ou ben a través da aplicación web admisionalumnado.

Atenderase con cita previa; o horario de Secretaría para chamar é de luns a venres, entre 9:25 horas e 12:00 horas.

As persoas que xa chamaron ao centro en época de confinamiento serán chamadas entre o luns e o martes dende o colexio.

O prazo de presentación de solicitudes remata o luns 18 de maio

Podedes consultar máis información no seguinte enlace

Formulario de solicitude para presentar no centro: Anexo I e Anexo II

Nota: O alumnado que fixo reserva dende o CRA ou o que reservou para o IES non ten que facer nada neste momento;  o seu prazo de formalización de matrícula é do 1 ao 10 de XULLO. (Pero de todas formas avisaremos)

Distribuir contido