Documentos

Criterios de cualificación

ÁREAS: LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ, CIENCIAS NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS, MATEMÁTICAS, MÚSICA, INGLÉS, RELIXIÓN E VALORES.

Aspectos valorados
-Probas escritas, exámenes e traballos  20%   20%   30%   30%   60%   60% 
Traballo diario, fichas e exercicios, cadernos de clase (orde e limpeza ...)  40% 
 40%
 40%  40%  15%  15%
-Preguntas e intervención orais, participación na clase  20%  20%  20%  20%  15%  15%

- Repecto polas normas de aula e centro.

- Asistencia.

- Esforzo.

- Interés (trae o material que precisa, ...)

 20%  20%  10%  10%  10%  10%

EDUCACIÓN FÍSICA

Aspectos valorados
Observación directa do alumnado vendo a súa progresión dentro das capacidades individuais dos mesmos  70%   70%   60%   60%   40%   40% 
Asistencia, material e actitude na clase  30% 
 30%
 20%  20%  20%  20%
Ficha escrita por avaliación para comprobar o grao de asquisición de coñecementos        20%  20%  20%  20%
Realización de diversos test (motores e físicos).          20%  20%
Distribuir contido