Skip to Content

Libros de texto

Listaxe definitiva de préstamo de libros para o curso 2018-19

A listaxe definitiva de libros concedidos en préstamo para o curso 2018-19 pode consultarse no documento adxunto.

 

Observacións:

Nos casos onde pon "Máis 1 libros de adquisición complementaria" non hai que mercar ningún libro.

No caso do alumnado de 5º, este curso empregarán os libros de texto ao non sernos concedido o Edixgal.

Os libros recolleranse na primeira semana de setembro para forrar e poñer o nome.

Os vales que non sexan recollidos no día de hoxe recolleranse na primeira semana de setembro.

Estade atentos ao calendario e horario de secretaría.

Bo verán!

Listaxe provisional do fondo solidario de libros de texto 2018-19

Xa podedes consultar as listaxes dos libros de texto que vos foron concedidas. Ábrese un prazo para reclamacións ata o luns 16 en horario de 10:00 a 13:00.

Os vales poderán recollerse ata o martes 17 de xullo, ou en setembro.

Libros de texto 2018-19

Xa podedes consultar a lista de libros para o vindeiro curso 2018-19

Prestade moita atención ao aviso de 5º curso de primaria

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

 

A Orde do 9 de maio de 2018, publicada no DOG de 21 de maio, regula:

a) Fondo solidario de libros de texto: 3º, 4º, 5º e 6º  de EP e 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.

b) Axudas para adquirir libros de texto: 1º e 2º de EP e EE.

c) Axudas para adquirir material escolar: EP, ESO e EE.

 Presentarase unha única solicitude para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2018/19.

PRAZO DE PRESENTACIÓN de solicitudes: remata o 20 de xuño.

DOCUMENTACIÓN

 Xunto coa solicitude presentarase orixinal e copia da seguinte documentación:

a)              a) 

ANEXO II debidamente cumprimentado

b)              b)  

Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. No caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, non coincide coa reflectida no libro, acreditarase o número de membros da unidade familiar mediante:

·        

Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.

·        

 Certificado ou volante de convivencia.

·        

 Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente, que acredite a situación familiar.

 c) Certificado do grao de discapacidade.

 d) No caso de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa e) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa resolución xudicial.

 

 

 FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º e 6ºEP) (ESO, consultar datas nos IES):

*26 de xuño: Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e outra de excluídas, indicando a causa.

*27 e 28 de xuño: Reclamacións.

 *29 de xuño: Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas cos libros asignados

 

CONTÍA DAS AXUDAS

 

         A contía das axudas por alumno/a, será nas seguintes contías, segundo a renda per cápita familiar no 2016:

 

INGRESOS

EP

ESO

Préstamo de libros de texto 3º, 4º, 5º e 6º EP

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€

6 libros

6 libros

Renda per cápita familiar superior a 5.400€ ata 9.000€

4 libros

4 libros

Adquisición de libros de texto 1º e 2º EP

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€

170€

180€

Renda per cápita familiar superior a 5.400€ ata 9.000€

90€

104€

Material escolar (todos os niveis)

Renda per cápita familiar ata 5.400€

50€

50€

 

 

RENDA PER CÁPITA FAMILIAR

 Para determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2016 e o exercicio fiscal 2016.

A renda familiar obtense sumando as rendas de cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do IRPF.

Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2016, sumarán os recadros 392 (base impoñible xeral) e o 405 (base impoñible do aforro) da declaración; cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 

 OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros  de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/18.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2018/19 e devolvelos ao rematar este.

 3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado.

 4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 

Recollida de vales

Xa podedes recoller os vales para mercar os libros de texto de 1º e 2º e o material. 

O horario de atención ó público será de 10:00h a 13:00h ata o luns 10 de xullo.

Distribuir contido


by Dr. Radut