Skip to Content

Matrícula

HORARIO DE INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS (Proceso de admisión alumnado)

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS QUE QUEIRAN INFORMARSE SOBRE O CEIP DE RUBIÁNS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:15-10:40 9:15-10:40 9:15-10:40   9:15-10:40
13:10-14:00        
  14:-14:50     14:00-14:50
  16:00-17:00      

* Recordarlles que o SOBRE coa documentación do PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO pode recollerse en conserxería.

Listaxe provisional de admitidos para o curso 2018-19

Nos documentos adxuntos poden consultar as listaxes provisionais de admitidos no centro para o próximo curso. O prazo de reclamacións é de 5 días.

A listaxe definitiva publicarase antes do día 15 de maio.

O prazo para a formalización da matrícula é do 20 ao 30 de xuño. Os horarios de atención ao público e os formularios de matrícula serán publicados con anterioridade.

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2018-19

A continuación deixamoslles a información do proceso de matriculación para o curso 2018-2019 segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2017 e  Orde do 12 de marzo de 2013:

 

        

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 20 de marzo.

 • Cada solicitante presentará unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, podendo poñer ata 6 centros por orde de preferencia, sendo nulas todas as solicitudes que se presenten en dous ou máis centros.

 

 

 • Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, en calquera dos rexistros establecidos utilizando o formulario normalizado.

 

DOCUMENTACIÓN.

 • Solicitude: Anexo II debidamente cumplimentado.


 • Certificado de matrícula, no caso de estar escolarizado noutro centro escolar.


 • Copia do DNI da persoa solicitante.


 • Copia do DNI dos membros da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta.


 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é ocaso.


 • Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 

IMPORTANTE.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais.

 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 • No suposto de alumnado afectado por situación de violencia de xénero non será esixible o previsto no parágrafo anterior.

 • O alumnado xa matriculado ten garantía de permanencia no centro. No caso de presentar unha solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, no centro de orixe.


 • As familias poderán consultar o estado de trami­tación das súas solicitudes a través da aplicación informática «admisión alumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante».

 • A notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal) realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: do 22 de marzo ao 4 de abril (só no caso de ser preciso baremar e denegue a consulta automática).

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: publicarase antes do 25 de abril.

RECLAMACIÓNS:poderase formular ante o Consello Escolar no prazo de 5 días hábiles.

LISTAXE DEFINITIVA:publicarase antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: Do 20 ó 30 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN a presentar para formalizar a matrícula:

 o  

Impreso de matrícula cumplimentado.

o  

Impreso de datos complementarios.

o  

Enquisa de preferencia lingüística (4º de EI).

o  

Dúas fotografías tamaño carnet.

o  

Fotocopia do libro de vacinas.

o  

Certificado de empadroamento.

o  

Fotocopia da cartilla/tarxeta da seguridade social.

o  

Fotocopia do libro de familia onde está inscrito o alumno ou alumna.

 

       

ZONAS DE INFLUENCIA: parroquias de Rubiáns e Cea.

        

CENTRO AO QUE ESTÁ ADSCRITO:I.E.S. Armando Cotarelo Valledor.

        

SERVIZOS COMPLEMENTARIOSdo centro:

 • Transporte (regulado polo Real Decreto 443/2001 do 27 de abril)


 • Comedor escolar (regulado polo Decreto 132/2013, do 1 de agosto)

 

          

NORMATIVA que regula o proceso de admisión de alumnado:

 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro)


 • Orde do 12 de marzo de 2013

  (DOG do 15 de marzo).

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA PARA IES 2018-2019

Xa está aberto o prazo de reserva de praza no IES Cotarelo Valledor, centro ao que estamos adscritos.

O alumnado que vaia cursar a ESO neste instituto deberá cubrir a solicitude e entregar no colexio o documento xerado ou cubrir o formulario manualmente antes do 15 de febreiro.

O alumnado que desexe solicitar praza noutro IES deberá facelo no proceso de admisión de alumnado do 1 ao 20 de marzo.

Poden descargar a información e os impresos a cubrir dende aquí ou solicitala no colexio.

Listaxe provisional de admitidos para o curso 2017-18

Nos documentos adxuntos poden consultar as listaxes provisionais de admitidos no centro para o próximo curso. O prazo de reclamacións é de 5 días.

O prazo para a formalización da matrícula é do 20 ao 30 de xuño. Os horarios de atención ao público e os formularios de matrícula serán publicados con anterioridade.

MATRÍCULA 2017-2018

O prazo de admisión de alumnado abranguerá do 1 ao 20 de marzo

 

        Horario de secretaría:

 • luns, martes e mércores de 9:50 a 10:40
 • xoves e venres, de 14:00 a 14:50 

(Preme en ler máis para coñecer todo o proceso)

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-2019

Poden descargar os impresos e a información necesaria nos documentos adxuntos ou recollela no centro.

O prazo para a presentación da documentación é do 20 ao 30 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

·   Anexo III

·  Formulario datos complementarios.

·  Dúas fotografías tamaño carnet.

·   Fotocopia do libro das vacinas.

·   Fotocopia da tarxeta sanitaria.

·   Fotocopia do libro de familia.

·  Certificado de empadroamento (levando o impreso de matrícula cuberto ao  solicitalo é gratuíto).

·         En caso de separación, divorcio… sentencia xudicial  onde se establecen os términos da custodia.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

 • Mércores 20, 14:00 - 15:00
 • Venres 22, 09:30 - 10:30
 • Do luns 25 ao xoves 28, de 09:30 - 14:00
 • Venres 29, 09:30 - 10:00

Reserva de praza no Instituto para o curso 2017-18

Xa está aberto o prazo de reserva de praza no IES Cotarelo Valledor, centro ao que estamos adscritos.

O alumnado que vaia cursar a ESO neste instituto deberá cubrir a solicitude e entregar no colexio o documento xerado ou cubrir o formulario manualmente antes do 15 de febreiro.

O alumnado que desexe solicitar praza noutro IES deberá facelo no proceso de admisión de alumnado do   1 ao 20 de marzo.

Poden descargar a información e os impresos a cubrir dende aquí ou solicitala no colexio.

SOLICITUDE DE MATRÍCULA FÓRA DE PRAZO

Para realizar unha solicitude de matrícula fóra de prazo deberase entregar ademais da documentación solicitada no procedemento o certificado de empadroamento.

A adxudicación de vacantes realizarase por riguroso orde de presentación de solicitude.

Distribuir contido


by Dr. Radut