AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO

 

No DOG do 21 de maio de 2018 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.

 

No curso 2018/2019 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado na educación primaria.

 

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do  colexio, na web do centro e no portal da Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

Só será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados no centro. O prazo para a presentación das solicitudes remata o 22 de xuño de 2018, inclusive.

 

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para Educación Primaria:

 

-Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros

 

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros

 

Para os efectos de renda terase en conta o exercicio fiscal do ano 2016 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2016.

 

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en educación primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

 

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar, ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.

 

A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.  De non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Orde da convocatoria.

Solicitude: Anexo I

 

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019

BOLETÍN INFORMATIVO PARA AS FAMILIAS

Para ver o boletín informativo do curso 2017-2018, pique aquí.

 

CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2017-2018

Para ver o calendario escolar do curso 2017-2018, pique aquí.

 

RESOLUCIÓN DEFININTIVA DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2017-2018

Xa se pode consultar a Resolución definitiva de Fondolibros cos libros adxudicados a cada alumno.

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

COMEDOR ESCOLAR 2017-2018. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Están admitodos todos os alumnos que fixeron a solicitude de comedor escolar para ocurso 2017-2018

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2017-2018

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Prazo de reclamacións: 2 días desde a publicación das listaxes.

IMPORTANTE: Nesta Resolución provisional adxudícanse os libros existentes no centro, recollidos aos alumnos que recibiron axudas en cursos anteriores.

Aos alumnos e alumnas que aparecen sen libros, ou que non reciben o total que lles corresponden, procederase a adxudicarlles libros na Resolución definitiva. O número de exemplares que se adxudicarán dependerá da renda familiar.

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018

O prazo para a presentación de solicitudes, así como a documentación acreditativa nos casos que sexa preciso, será do 8 ao 26 de xuño ámbolos dous inclusive, en horario de secretaría do centro. Así mesmo aquelas  persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo do 8 a 26 de xuño. As instancias de solicitude pódense recoller no centro a ou descargalas da web, así como o impreso de autodeclaración.

A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determínase no impreso de autodeclaración que as familias deberán achegar ao centro, debidamente cuberto, antes do 11 de setembro de 2016. 

Publicarase no taboleiro de anuncios e na web do centro, antes do 3 de xullo, as listas provisional e definitiva de admitidos  para o servizo de comedor entre as solicitudes recibidas.

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR

Terán dereito ao servizo de comedor o alumnado escolarizado no centro que lle corresponda por pertencer a área de influencia do centro ou por escolarización forzosa no mesmo. Este requisito deberán acreditalo todos os solicitantesaportando o certificado de empadroamento. O Consello Escolar do centro procederá a admisión no servizo de comedor respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

 -Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado usuario do servizo de transporte escolar.

 -Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

 -Alumnado membro de familias numerosas.

 -Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Outro alumnado do centro.

Solicitude de servizo de comedor.

Solicitude para colaborar no comedor.

Impreso Autodeclaración e instrucións para cubrir o impreso de Autodeclaración.

Calculadora simulación prezos comedores.

Distribuir contido