ELECCCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar é o máximo órgano de participación do Centro. Del forman parte representantes dos distintos sectores da comunidade educativa. Pola importancia que ten o Consello Escolar na vida do Centro anímase a todas as nais e pais a participar neste proceso electoral.

Durante o mes de novembro do presente curso procederase á renovación de 3 representantes das nais e pais e 2 do profesorado no Consello Escolar do centro.

A Xunta Electoral, reunida o 6 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

Do 7 ao 19    EXPOSICIÓN DO CENSO NO COLEXIO E RECLAMACIÓNS AO MESMO.

Impreso para presentar reclamacións ao censo.

Do 8 ao 15    PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. (Poden ser candidatos o pai ou a nai)

Impreso para presentar candidaturas.

Día 19           PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS POLA XUNTA   ELECTORAL.

SORTEO PÚBLICO NO COLEXIO PARA ELIXIR OS MEMBROS DAS MESAS    ELECTORAIS,  ÁS 14 HORAS E 25  MINUTOS.

Do 19 ao 21     RECLAMACIÓNS Á PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS POLA XUNTA ELECTORAL E AO CENSO ELECTORAL.

Día 22      LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS E DE CENSOS ELECTORAIS.

Día 26          VOTACIÓNS:

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2018-2019

 

O prazo para a presentación de solicitudes será do 7 ao 25 de xuño, ámbolos dous inclusive en horario de secretaría do centro. A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determinarase posteriormente en función dos datos que aportedes no  impreso de autodeclaración que tedes que presentar na secretaría do centro debidamente cuberto, antes do 11 de setembro de 2018, unha vez que se aprobe a lista de admitidos.

 

O prazo de entrega da solicitude e documentación acreditativa remata o luns 25 de xuño. O Consello Escolar do centro publicará, no taboleiro de anuncios e na web, unha lista provisional de admitidos para o servizo de comedor antes do 1 de xullo entre as solicitudes recibidas.

 

Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude ata o 25 de xuño.

 

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR. 

 

A selección e admisión de usuarios do servizo de comedor, cando existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, correspóndelle ao consello escolar do centro. No taboleiro de anuncios e na web do centro exporase a listaxe provisoria de admitidos e de suplentes, respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

 

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

 

- Alumnado usuario de transporte escolar.

 

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

 

-Alumnado membro de familias numerosas.

 

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 

-Outro alumnado do centro.

Impreso para a solicitude de comedor escolar.

Impreso de autodeclaración e Instrucións para cumprimentar o impreso de autodeclaración.

Solicitude para colaborar no comedor escolar.

Calculadora para autodeclaración.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO

 

No DOG do 21 de maio de 2018 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.

 

No curso 2018/2019 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado na educación primaria.

 

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do  colexio, na web do centro e no portal da Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

Só será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados no centro. O prazo para a presentación das solicitudes remata o 22 de xuño de 2018, inclusive.

 

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para Educación Primaria:

 

-Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros

 

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros

 

Para os efectos de renda terase en conta o exercicio fiscal do ano 2016 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2016.

 

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en educación primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

 

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar, ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.

 

A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.  De non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Orde da convocatoria.

 Solicitude. Anexos I e II

 

 

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019

Distribuir contido