Axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar

No DOG do 16 de maio de 2016 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017. Nesta convocatoria unifícanse as axudas que anteriormente se tramitaban en convocatorias separadas.

No curso 2016/2017 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado na educación primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988  

Só será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados no centro. O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día 18 de maio e remata o 23 de xuño de 2016, inclusive.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en educación primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.

A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.  De non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario para dar cobertura aos solicitantes en función da renda sinalada no caso das axudas para adquisición, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Orde de convocatoria.

Anexo I solicitude.

RELACIÓN DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2016-2017

Para ver a relación de admitidos, pique aquí

Admisión de alumnos para o curso 2016-2017

Admisión de alumnos para o curso 2016-2017.

Do 1 ao 29 de marzo, ámbolos dous incluídos, está aberto o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de novo ingreso para o vindeiro curso 2016-2017.

Información sobre o proceso de admisión

AnexoII, solicitude de admisión. Autocomplementable, non garda os cambios, imprimir antes de cerrar. Cubrir só as páxinas 1 e 2.

Normativa e documentos para solicitude de praza e matrícula. (Web da Consellería)

Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R. H.

Instruccións da Xefatura Territorial da Coruña.

Proxecto educativo.

Boletín informativo.

 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016

Para ver o calendario escolar do curso 2015-2016 pica aquí.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Publicada no Diario Oficial de Galicia a ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16 mediante a que se aproba unha segunda convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinada ao alumnado que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e a aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable. 

O requisito é ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. Non poderá solicitar novamente esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015 e reunise os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude. A Orde convocatoria atópase no taboleiro de anuncios do centro e facilítanse impresos de solicitude na conserxería. O prazo de presentación das solicitudes remata o 21 de novembro de 2015.

Orde de convocatoria

Solicitude Anexo I

Fondo solidario de libros para o curso 2015-2016

Saíu publicada a lista provisional de admitidos no fondo solidario de libros de texto para os alumnos de 3º e 5º de primaria. O prazo de reclamacións remata o 10 de xullo.

Lista definitiva de admitidos

Comedor escolar 2015-2016

Están admitidos tódolos alumnos que fixeron a solicitude do comedor escolar para o curso 2015-2016.

As familias dos comensais admitidos deberán entregar debidamente cuberto o modelo-impreso de autodeclaración de prezos públicos antes do 10 de setembro de 2015. O modelo-impreso facilitase no centro ou pódese descargar desta páxina web.

Impreso de autodeclaración

Libros de texto para o curso 2015-2016

Axudas para libros de texto 2015-2016

Infórmase ás familias dos alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria que recibiron vales de axuda para a adquisición de libros de texto no curso 2014 - 2015 deben devolver os libros os días 17 e 18 de xuño. 

No Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño de 2015 aparece publicada a ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º en educación primaria e 1º e 3º , educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. O prazo de presentación de instancias, que se poden retirar na secretaría,  é ata o  2 de xullo de 2015. Tamén se pode cubrir en http://www.edu.xunta.es/web/axudaslibros.

Rendas familiares e contía das axudas en educación primaria

No caso do alumnado de educación primaria é condición ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000€. Contía da axuda:

Familias monoparentais:

-Renda per cápita familiar ata 6.000 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 €: 90 €.

Resto das familias:

-Renda per cápita familiar ata 5.400 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 €: 90 €.

Enténdese por renda per cápita familiar, a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade familiar computables. Terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2013 e o exercicio fiscal 2013. A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda, para os efectos do cálculo da renda familiar, sumarán os recadros 366 (base impoñible xeral) e a 374 (base impoñible do aforro) da declaración.

Información e impresos de solicitude.

O prazo de presentación de instancias vai do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014 (os da ESO do 25 de xuño ao 28 de xullo). Presentarase no centro educativo onde estea matriculado/a o/a alumno/a unha solicitude por alumno/a matriculado/a xunto coa documentación xustificativa da situación familiar que contempla a Orde de convocatoria.

A Orde está no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro e as solicitudes, segundo o anexo I da Orde, serán facilitadas na conserxería do centro. Tamén se pode consultar e descargar da web da Consellería tanto a Orde como a solicitude:  http://www.edu.xunta.es/web/axudaslibros

 Información e impresos de solicitude

As Ordes pódense consultar no taboleiro da entrada e na páxina web do centro e as solicitudes serán facilitadas na conserxería do centro.

Orde de 22 de maio de 2015 Axudas adquisición libros 1º, 2º, 4º e 6º de primaria e 1º e 3º secundaria

Orde de 21 de maio de 2015 Fondo de libros 3º e 5º de primaria e 2º e 4º secundaria

 

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2015-2016

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2015-2016

Para solicitar o servizo de comedor escolar as familias interesadas, tanto de transporte coma do pobo, deben recoller no centro a solicitude e entregala debidamente cuberta. Tamén se pode descargar da web do centro.

O prazo de solicitude será do 9 ao 18 de xuño, ámbolos dous inclusive en horario de secretaría do centro. A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determinarase posteriormente unha vez que se vos solicite o modelo de autodeclaración que figura no instrución1/2015 do 1 de xuño.

BENEFICIARIOS E COLABORADORES DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR O prazo de entrega da solicitude e documentación acreditativa remata o xoves 18 de xuño. O Consello Escolar do centro publicará, no taboleiro de anuncios e na web, unha lista provisional de admitidos para o servizo de comedor antes do 1 de xullo entre as solicitudes recibidas.

Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude ata o 18 de xuño.

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR. 

A selección e admisión de usuarios do servizo de comedor, cando existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, correspóndelle ao consello escolar do centro. No taboleiro de anuncios e na web do centro exporase a listaxe provisoria de admitidos e de suplentes, respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

- Alumnado usuario de transporte escolar.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

-Alumnado membro de familias numerosas.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Outro alumnado do centro.

Teixero, a 8 de xuño de 2015.

Impreso de solicitude para alumnos usuarios de comedor escolar.

Impreso de autodeclaración e instruccións para cumprimentar o impreso

Impreso de solicitude para nais e pais colaboradores.

Distribuir contido