SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2016-2017

O prazo para a presentación de solicitudes, así como a documentación acreditativa nos casos que sexa preciso, será do 2 ao 20 de xuño ámbolos dous inclusive, en horario de secretaría do centro. Así mesmo aquelas  persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo do 2 a 20 de xuño. As instancias de solicitude pódense recoller no centro a ou descargalas da web, así como o impreso de autodeclaración.

A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determínase no impreso de autodeclaración que as familias deberán achegar ao centro, debidamente cuberto, antes do 12 de setembro de 2016.

 

Publicarase no taboleiro de anuncios e na web do centro, antes do 1 de xullo, as listas provisional e definitiva de admitidos  para o servizo de comedor entre as solicitudes recibidas.

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR

Terán dereito ao servizo de comedor o alumnado escolarizado no centro que lle corresponda por pertencer a área de influencia do centro ou por escolarización forzosa no mesmo. Este requisito deberán acreditalo todos os solicitantes aportando o certificado de empadroamento. O Consello Escolar do centro procederá a admisión no servizo de comedor respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

 -Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado usuario do servizo de transporte escolar.

 -Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

 -Alumnado membro de familias numerosas.

 -Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Outro alumnado do centro.

Impreso solicitude de praza de comedor escolar.

Impreso de Autodeclaración e instrucións para cumplimentar o impreso.

Impreso solicitude de colaborador/a de comedor.

Axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar

No DOG do 16 de maio de 2016 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017. Nesta convocatoria unifícanse as axudas que anteriormente se tramitaban en convocatorias separadas.

No curso 2016/2017 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado na educación primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988  

Só será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados no centro. O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día 18 de maio e remata o 23 de xuño de 2016, inclusive.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en educación primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.

A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.  De non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario para dar cobertura aos solicitantes en función da renda sinalada no caso das axudas para adquisición, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Orde de convocatoria.

Anexo I solicitude.

RELACIÓN DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2016-2017

Para ver a relación de admitidos, pique aquí

Admisión de alumnos para o curso 2016-2017

Admisión de alumnos para o curso 2016-2017.

Do 1 ao 29 de marzo, ámbolos dous incluídos, está aberto o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de novo ingreso para o vindeiro curso 2016-2017.

Información sobre o proceso de admisión

AnexoII, solicitude de admisión. Autocomplementable, non garda os cambios, imprimir antes de cerrar. Cubrir só as páxinas 1 e 2.

Normativa e documentos para solicitude de praza e matrícula. (Web da Consellería)

Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R. H.

Instruccións da Xefatura Territorial da Coruña.

Proxecto educativo.

Boletín informativo.

 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016

Para ver o calendario escolar do curso 2015-2016 pica aquí.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Publicada no Diario Oficial de Galicia a ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16 mediante a que se aproba unha segunda convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinada ao alumnado que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e a aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable. 

O requisito é ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. Non poderá solicitar novamente esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015 e reunise os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude. A Orde convocatoria atópase no taboleiro de anuncios do centro e facilítanse impresos de solicitude na conserxería. O prazo de presentación das solicitudes remata o 21 de novembro de 2015.

Orde de convocatoria

Solicitude Anexo I

Fondo solidario de libros para o curso 2015-2016

Saíu publicada a lista provisional de admitidos no fondo solidario de libros de texto para os alumnos de 3º e 5º de primaria. O prazo de reclamacións remata o 10 de xullo.

Lista definitiva de admitidos

Comedor escolar 2015-2016

Están admitidos tódolos alumnos que fixeron a solicitude do comedor escolar para o curso 2015-2016.

As familias dos comensais admitidos deberán entregar debidamente cuberto o modelo-impreso de autodeclaración de prezos públicos antes do 10 de setembro de 2015. O modelo-impreso facilitase no centro ou pódese descargar desta páxina web.

Impreso de autodeclaración

Libros de texto para o curso 2015-2016

Distribuir contido