Solicitude do servizo de comedor escolar para o curso 2013-2014

Solicitude do servizo de comedor escolar para o curso 2013-2014

 

Para solicitar o servizo de comedor escolar as familias interesadas, tanto de transporte coma do pobo, deben entregar no centro a solicitude anexa debidamente cuberta. Tamén se pode  descargar da web do centro.

O prazo de solicitude será do 25 ao 27 de xuño, ámbolos dous inclusive en horario de secretaría do centro.A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determinarase no mes de setembro mediante o procedemento que estableza a Consellería.

BENEFICIARIOS E COLABORADORES DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR O prazo de entrega da solicitude e documentación acreditativa remata o xoves 27 de xuño. O Consello Escolar do centro publicará, no taboleiro de anuncios e na web, unha lista provisional de admitidos para o servizo de comedor antes do 3 de xullo entre as solicitudes recibidas.

Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo do 25 a 27 de xuño.

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR. 

A selección e admisión de usuarios do servizo de comedor, cando existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, correspóndelle ao consello escolar do centro. No taboleiro de anuncios e na web do centro exporase a listaxe provisoria de admitidos e de suplentes, respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

-Alumnado membro de familias numerosas.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Outro alumnado do centro.

Teixero a 19 de xuño de 2013.

Impreso de solicitude para alumnos usuarios de comedor escolar

Impreso de solicitude para para nais e pais colaboradores de comedor

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

No Diario Oficial de Galicia do 31 de maio de 2013 aparece publicada a ORDE do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014.

Rendas familiares e contía das axudas en educación primaria

No caso do alumnado de educación primaria é condición ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000€. Contía da axuda:

Familias monoparentais:

-Renda per cápita familiar ata 6.000 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 €: 90 €.

Resto das familias:

-Renda per cápita familiar ata 5.400 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 €: 90 €.

Enténdese por renda per cápita familiar, a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade familiar computables. Terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2011 e o exercicio fiscal 2011. A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2010, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 455 (base impoñible xeral) e a 465 (base impoñible do aforro) da declaración.

Información e impresos de solicitude.

O prazo de presentación de instancias vai do 3 de xuño ao 3 de xullo de 2013. Presentarase no centro educativo onde estea matriculado/a o/a alumno/a unha solicitude por alumno/a matriculado/a xunto coa documentación xustificativa da situación familiar que contempla a Orde de convocatoria.

A Orde está no taboleiro de anuncios do centro e as solicitudes, segundo o anexo I da Orde, serán facilitadas na conserxería do centro. Tamén se pode consultar e descargar da web da Consellería tanto a Orde como a solicitude: http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

 

Teixeiro,  a 3 de xuño de 2013.

Admisión de alumnos para o curso 2013 - 2014

 

Admisión de alumnos para o curso 2013 - 2014

 

Información do procesoCalendario, prazos de presentación de solicitudes e documentación, normativa, prazas, servizos que oferta o centro... 

Normativa e documentos para solicitude de praza e matrícula. Cubrir so as páxinas 1 e 2 de Anexo II Solicitude de admisión.

 
 Boletín informativo do centro

Calendario escolar do curso 2012-13

Para ver o Calendario escolar do curso 2012-13, pique aquí

Lista de libros de texto para o curso académico 2012-13

Para visualizar e descargar a lista de libros de texto para o curso 2012-2013, pique aquí

Boletín informativo

Boletín informativo para as familias

Podedes descargar o boletín picando aquí

Horario escolar

      

§         O horario é o mesmo durante todo a curso escolar por ter xornada continuada. As clases desenvólvense de luns a venres da seguinte maneira:

 

XORNADA CONTINUADA

 

Meses

Horario

De setembro a xuño

9.30-14.30 horas

 

PERÍODOS LECTIVOS

 

1ª sesión

50 m.

 

2ª sesión

50 m.

 

3ª sesión

50 m.

 

Recreo

25 m.

 

Período

Lectura

25 m.

 

4ª sesión

50 m.

 

5ª sesión

50 m.

 

 

 

DÍAS NON LECTIVOS DO CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

 

Outubro

Mércores 12

Luns 31

Festividade do Pilar

Día do ensino

Novembro

Martes 1

Festivo oficial

Decembro

Decembro

Decembro

 

Decembro    e

Xaneiro

Martes 6

Xoves 8

Venres 9

 

Do 22 decembro ao  8 xaneiro

Festivo oficial

Festivo oficial

Día solicitado polo Consello Escolar

Vacacións de Nadal

Febreiro

Marzo

27,28

1

Festas do Entroido

Abril

Do 08 ao 17

 

Vacacións de Semana Santa

Maio

Luns 1

Martes 2

Festivo oficial

Día solicitado polo Consello Escolar

Xuño

Venres 23

Remate do curso (Festa do colexio)

 

Distribuir contido