Servizo de comedor escolar para o curso 2014-2015.

As familias dos comensais admitidos deberán entregar debidamente cuberto o modelo-impreso de autodeclaración de prezos públicos. O modelo-impreso facilitase no centro ou pódese descargar desta páxina web.

Impreso de autodeclaración. É autocomplimentable, pero debe imprimirse antes de cerralo, pois non garda os cambios.

Teixeiro, 30 de agosto de 2014

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2014-2015

Para solicitar o servizo de comedor escolar as familias interesadas, tanto de transporte coma do pobo, deben recoller no centro a solicitude e entregala debidamente cuberta. Tamén se pode descargar da web do centro.

O prazo de solicitude será do 13 ao 17 de xuño, ámbolos dous inclusive en horario de secretaría do centro. A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determinarase posteriormente unha vez que se vos solicite o modelo de autodeclaración que figura no instrución1/2014 do 5 de xuño.

BENEFICIARIOS E COLABORADORES DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR O prazo de entrega da solicitude e documentación acreditativa remata o martes 17 de xuño. O Consello Escolar do centro publicará, no taboleiro de anuncios e na web, unha lista provisional de admitidos para o servizo de comedor antes do 3 de xullo entre as solicitudes recibidas.

Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude ata o 20 de xuño.

SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR. 

A selección e admisión de usuarios do servizo de comedor, cando existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, correspóndelle ao consello escolar do centro. No taboleiro de anuncios e na web do centro exporase a listaxe provisoria de admitidos e de suplentes, respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

- Alumnado usuario de transporte escolar.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.

-Alumnado membro de familias numerosas.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Outro alumnado do centro.

Teixero, a 12 de xuño de 2014.

Impreso de solicitude para alumnos usuarios de comedor escolar.

Impreso de solicitude para nais e pais colaboradores.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Estimados Pais de alumnos de primaria:

No Diario Oficial de Galicia do 30 de maio de 2014 aparece publicada a ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. O prazo de presentación de instancias será do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014.

Rendas familiares e contía das axudas en educación primaria

No caso do alumnado de educación primaria é condición ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000€. Contía da axuda:

Familias monoparentais:

-Renda per cápita familiar ata 6.000 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 €: 90 €.

Resto das familias:

-Renda per cápita familiar ata 5.400 €: 170 €.

-Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 €: 90 €.

Enténdese por renda per cápita familiar, a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade familiar computables. Terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012. A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda, para os efectos do cálculo da renda familiar, sumarán os recadros 455 (base impoñible xeral) e a 465 (base impoñible do aforro) da declaración.

Información e impresos de solicitude.

O prazo de presentación de instancias vai do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014 (os da ESO do 25 de xuño ao 28 de xullo). Presentarase no centro educativo onde estea matriculado/a o/a alumno/a unha solicitude por alumno/a matriculado/a xunto coa documentación xustificativa da situación familiar que contempla a Orde de convocatoria.

A Orde está no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro e as solicitudes, segundo o anexo I da Orde, serán facilitadas na conserxería do centro. Tamén se pode consultar e descargar da web da Consellería tanto a Orde como a solicitude: http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

 

Teixeiro, a 2 de xuño de 2014.

Programa de froita fresca

Para ver as fotos clica aqui

Admisión de alumnos para o curso 2014-2015

Admisión de alumnos para o curso 2014-2015.

Do 1 ao 20 de marzo, ámbolos dous incluídos, está aberto o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de novo ingreso para o vindeiro curso 2014-2015.

Información sobre o proceso de admisión

Anexo II. Impreso de solicitude de praza. Cubrir so as páxinas 1 e 2.
Anexo III. Impreso de formalización de matrícula. A presentar do 20 ao 30 de xuño.
Decreto 254/2012.

Orde do 12 de marzo de 2013 e corrección de erros á Orde.

Enlace á Web da Consellería onde está toda a información sobre o proceso.

Boletín informativo.

 

 
 
 
 

Calendario escolar 2013-14

Calendario escolar 2013-14

Para ver o calendario, picar aquí

Comedor escolar: Formulario de autodeclaración

Segundo as derradeiras instrucións da Secretaría Xeral recibidas o 12 de setembro ás 14,15 horas por correo electrónico, as familias, á hora de cubrir as autodeclaracións de comedor deberán consignar obrigatoriamente no apartado A RENDA NETA IRPF 2012, a cantidade resultante das casiñas sinaladas nese punto. No apartado B deberán figurar todos os membros da unidade familiar cos datos que se solicitan. No apartado C, a continuación de onde pon RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y a renda neta per cápita dividindo o importe indicado no apartado A entre os membros indicados no apartado B. No apartado D deberase marcar a casiña que corresponda con respecto a dito resultado (0 euros, 1 euro, 2,50 euros ou 4,50 euros).

Ao final da declaración deberán asinar ambos os dous cónxuxes e os fillos maiores de idade.

Para axudar a realizar o cálculo do importe do prezo a pagar, a Consellería ven de colgar unha calculadora específica na seguinte dirección: https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp 

Información do servizo de comedor 2013-2014

Información do servizo de comedor 2013-2014

O uso do servizo do comedor escolar dará lugar ao aboamento dos prezos públicos de conformidade co disposto no Decreto132 2013 (DOG 13/08/2013). Antes do 28 de setembro as familias deberán entregar cuberto o modelo de autodeclaración que figura como Anexo II na Instrución 1/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2013-2014.

Para máis información descargue a circular informativa do centro e o modelo de autodeclaración. Tamén pode consultar a lexislación e instrucións que regulan o funcionamento dos comedores escolares.

Circular informativa

Modelo de autodeclaración para cubrir directamente e imprimir. 

Calculadora simulación prezos servizo comedor

Decreto 132/2013 Comedores escolares
Intrución 1/2013 Funcionamento dos comedores escolares
Modificación da Instrución 1/2013 Funcionamento dos comedores escolares

Libros de texto para o curso 2013-14

Libros de texto para o curso 2013-14

Para ver a lista de librosde texto para o vindeiro curso 2013-14, picar aquí.

Distribuir contido