Skip to Content

Organización, Ensinanzas, Claustro, Dirección, Consello escolar, E.S.O., Bacharelato, Formación Profesional, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, Réxime Especial

Relación provisional de candidatos

Atópase publicada no taboleiro situado na entrada do centro a relación provisional de candidatos á renovación parcial do Consello Escolar. Pódense presentar reclamacións ás mesmas ante a Xunta Electoral ata o día 17/11 ás 14:00 horas.

Convocatoria eleccións Consello Escolar 2022

Convocatorias para as eleccións de renovación parcial do Consello Escolar do centro, por estamentos, e folla de presentación de candidaturas.

Non procede a convocatoria do estamento correspondente o Persoal de Administración e Servizos porque ven de renovarse en 2021, por un prazo de catro anos, ata a seguinte convocatoria (2024).

Calendario eleccións Consello Escolar 2022

Calendario para a renovación parcial do Consello Escolar do centro, 2022.

Renovación parcial Consello Escolar 2022

Dase inicio ó proceso de renovación parcial do Consello Escolar do centro ca publicación da convocatoria para a constitución da Xunta Electoral do centro.

1º BACHARELATO CURSO 2021/2022

 

1ºBACHARELATO

 

II.-MATERIAS COMÚNS: TRONCAIS E ESPECÍFICAS

 • Educación Física (2h)

 • Lingua Castelá e Literatura I(3h)

 • Filosofía (3h)

 • Lingua Galega e Literatura I (3h)

 

III.-PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (Elixe unha)

 

Alemán I (3h)

 

Francés I (3h)

 

Inglés I (3h)

 

Portugués I (3h)

 

IV.-MODALIDADES DE ELECCIÓN

MODALIDADE  DE CIENCIAS

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CC. SOCIAIS

 

Itinerario de Ciencias

 

Itinerarias Humanidades

 

Itinerario CC. Sociais

 • Matemáticas I (4h)

 • Latín I (4h)

 • Matemáticas Aplicadas CC.SS. I (4h)

Escoller dúas (2) materias do itinerario seleccionado

 

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

 

Economía  (4h)/ Economía Bilingüe

 

Economía  (4h)/ Economía Bilingüe

 

Debuxo Técnico I  (4h)

 

Grego I (4h)

 

Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 

Física e Química (4h)

 

Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 

Literatura Universal (4h)

   

Literatura Universal (4h)

   

 

V.-OFERTA MATERIAS ESPECÍFICAS E LIBRE CONFIGURACIÓN

 

 • As materias que escollas deben sumar 6 horas en total

 • Non podes escoller máis de 3 materias, das cales só unha pode levar asterisco. De coller 2 materias ningunha con asterisco.

 • Podes escoller máis dunha materia por opción.

 • Só se pode escoller unha segunda lingua estranxeira.

 • Na opción D, marcar 1ª ,2ª e 3ª por orde de preferencia, sempre que sexa posible cursará a marcada en primeiro lugar.

 • Só se impartirán as materias se se forma un grupo mínimo legal de solicitudes.

 • Os reforzos non levan nota, a súa avaliación estará integrada na materia que reforza.

 • Posibles combinacións: I.(4+2) horas    II.(4+1+1) horas    III.-(3+3) horas  IV.-  (3+2+1) horas  V.-(2+2+2) horas

Opción A: 4 horas

Opción B: 3 horas

Opción C: 2 horas

Opción D: 1 hora

 • Bioloxía e xeoloxía (4h)

 • Debuxo Técnico I (4h)

 • Literat. Universal (4h)

 • Economía/Economía bilingüe (4h)

 • Matemáticas I (4h)

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS I (4h)

 • Latín I (4h)

 • Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 • Tecno. Industrial I (3h)

(Só para alumnado da MODALIDADE DE CIENCIAS)

 • Linguaxe P.Musical (3h)

    Anatomía Aplicada (3h)

 • *Antropoloxía (2h)

 •   Cultura Científica (2h)

 • *Literat. Hispánicas (2h)

 • *Robótica (2h)

 •   TIC I (2h)

 •   2ª LE.  Alemán I (2h)

 •   2ª LE. Francés I (2h)

 •   2ª LE. Inglés I (2h)

 •   2ª LE. Portugués I(2h)

 • Relixión (1h)

 • *Expresión vocal e coral (1h)

 • *Proxectos investigación          científica (1h)

 • *Taller de Arte (1h)

 • *Ampliación  Alemán (1h)

 • *Ampliación  Portugués (1h)

 • *Ampliación  Francés (1h)

 • *Reforzo de Galego (1h)

 • *Reforzo L. Castelá (1h)

 • *Reforzo Física e Química(1h)

 • *Reforzo de Matemáticas (1h)

 • *Reforzo de Mat.Aplic (1h)

Suma horas opción A=

 

Suma horas opción B=

 

Suma horas opción C=

 

Suma horas opción D=

 

4º ESO CURSO 2021/2022

 

Materias troncais e de libre configuración autonómica

 • Bioloxía e Xeoloxía (3 h)
 • Física e Química  (3 h)
 • Xeografía e Historia  (3 h)
 • Lingua Castelá e Literatura (3 h)
 • Lingua Galega e Literatura (3 h)
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha) (3h)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou
  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas   (4h)

Materias específicas

 • Educación Física (2 h)
 • Relixión ou Valores Éticos  (1 h)
 • Música (3 h)
 • Tecnoloxía (3 h)
 • Educación Plásticas, Visual e Audiovisual  (3 h)
 • Segunda Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés ou Portugués, a escoller unha)
 • Cultura Clásica  (3 h)
 • Economía (3 h)
 • Latín (3 h)
 • Iniciación á actividade emprendedora e e. (3 h)
 • Filosofía (3 h) 
 • Ciencias aplicadas á actividade profesional (3 h)
 • TIC (3h) 
 • Artes escénicas e danza (3 h)
 • Cultura Científica (3 h)

Membros do equipo directivo

Director: Francisco Javier Núñez Aguado

Vicedirector: Jesús Álvarez Arias

Xefa de Estudos: María Teresa Ulloa González

Secretaria: Áurea María Penas Roibás

Consello escolar curso 2020-2021

A composición do Consello escolar do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, tras a súa última renovación parcial no curso 2018-2019 é a seguinte:

Presidente: Francisco Javier Núñez Aguado

Xefa de Estudos: Mª Teresa Ulloa González

Secretaria: Áurea Penas Roibás

Representante do Concello: Por determinar

Representantes do profesorado:

 • García Lorenzo, Juan Carlos
 • García Martínez, José Antonio
 • Marcos Ferreiro, Roberto
 • Rey Rodríguez, María
 • Rodríguez Yañez, Margarita
 • Rosado Saavedra, Ricardo
 • Yugueros Valbuena, Covadonga

Representantes dos Pais:

 • Estúa García, Fátima (ANPA)
 • Villamor Catoira, Berta

Representantes do alumnado:

 • Atadell Martínez, Yago
 • Dapena Estúa, Gundar
 • Sandar Casal, Alba

Representante do persoal de administración e servizos: Xesús López Gandoy

Distribuir contido


by Dr. Radut