Skip to Content

Organización, Ensinanzas, Claustro, Dirección, Consello escolar, E.S.O., Bacharelato, Formación Profesional, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, Réxime Especial

1º BACHARELATO CURSO 2021/2022

 

1ºBACHARELATO

 

II.-MATERIAS COMÚNS: TRONCAIS E ESPECÍFICAS

 • Educación Física (2h)

 • Lingua Castelá e Literatura I(3h)

 • Filosofía (3h)

 • Lingua Galega e Literatura I (3h)

 

III.-PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (Elixe unha)

 

Alemán I (3h)

 

Francés I (3h)

 

Inglés I (3h)

 

Portugués I (3h)

 

IV.-MODALIDADES DE ELECCIÓN

MODALIDADE  DE CIENCIAS

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CC. SOCIAIS

 

Itinerario de Ciencias

 

Itinerarias Humanidades

 

Itinerario CC. Sociais

 • Matemáticas I (4h)

 • Latín I (4h)

 • Matemáticas Aplicadas CC.SS. I (4h)

Escoller dúas (2) materias do itinerario seleccionado

 

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

 

Economía  (4h)/ Economía Bilingüe

 

Economía  (4h)/ Economía Bilingüe

 

Debuxo Técnico I  (4h)

 

Grego I (4h)

 

Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 

Física e Química (4h)

 

Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 

Literatura Universal (4h)

   

Literatura Universal (4h)

   

 

V.-OFERTA MATERIAS ESPECÍFICAS E LIBRE CONFIGURACIÓN

 

 • As materias que escollas deben sumar 6 horas en total

 • Non podes escoller máis de 3 materias, das cales só unha pode levar asterisco. De coller 2 materias ningunha con asterisco.

 • Podes escoller máis dunha materia por opción.

 • Só se pode escoller unha segunda lingua estranxeira.

 • Na opción D, marcar 1ª ,2ª e 3ª por orde de preferencia, sempre que sexa posible cursará a marcada en primeiro lugar.

 • Só se impartirán as materias se se forma un grupo mínimo legal de solicitudes.

 • Os reforzos non levan nota, a súa avaliación estará integrada na materia que reforza.

 • Posibles combinacións: I.(4+2) horas    II.(4+1+1) horas    III.-(3+3) horas  IV.-  (3+2+1) horas  V.-(2+2+2) horas

Opción A: 4 horas

Opción B: 3 horas

Opción C: 2 horas

Opción D: 1 hora

 • Bioloxía e xeoloxía (4h)

 • Debuxo Técnico I (4h)

 • Literat. Universal (4h)

 • Economía/Economía bilingüe (4h)

 • Matemáticas I (4h)

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS I (4h)

 • Latín I (4h)

 • Hª do Mundo Contemporáneo (4h)

 • Tecno. Industrial I (3h)

(Só para alumnado da MODALIDADE DE CIENCIAS)

 • Linguaxe P.Musical (3h)

    Anatomía Aplicada (3h)

 • *Antropoloxía (2h)

 •   Cultura Científica (2h)

 • *Literat. Hispánicas (2h)

 • *Robótica (2h)

 •   TIC I (2h)

 •   2ª LE.  Alemán I (2h)

 •   2ª LE. Francés I (2h)

 •   2ª LE. Inglés I (2h)

 •   2ª LE. Portugués I(2h)

 • Relixión (1h)

 • *Expresión vocal e coral (1h)

 • *Proxectos investigación          científica (1h)

 • *Taller de Arte (1h)

 • *Ampliación  Alemán (1h)

 • *Ampliación  Portugués (1h)

 • *Ampliación  Francés (1h)

 • *Reforzo de Galego (1h)

 • *Reforzo L. Castelá (1h)

 • *Reforzo Física e Química(1h)

 • *Reforzo de Matemáticas (1h)

 • *Reforzo de Mat.Aplic (1h)

Suma horas opción A=

 

Suma horas opción B=

 

Suma horas opción C=

 

Suma horas opción D=

 

4º ESO CURSO 2021/2022

 

Materias troncais e de libre configuración autonómica

 • Bioloxía e Xeoloxía (3 h)
 • Física e Química  (3 h)
 • Xeografía e Historia  (3 h)
 • Lingua Castelá e Literatura (3 h)
 • Lingua Galega e Literatura (3 h)
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha) (3h)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou
  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas   (4h)

Materias específicas

 • Educación Física (2 h)
 • Relixión ou Valores Éticos  (1 h)
 • Música (3 h)
 • Tecnoloxía (3 h)
 • Educación Plásticas, Visual e Audiovisual  (3 h)
 • Segunda Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés ou Portugués, a escoller unha)
 • Cultura Clásica  (3 h)
 • Economía (3 h)
 • Latín (3 h)
 • Iniciación á actividade emprendedora e e. (3 h)
 • Filosofía (3 h) 
 • Ciencias aplicadas á actividade profesional (3 h)
 • TIC (3h) 
 • Artes escénicas e danza (3 h)
 • Cultura Científica (3 h)

Membros do equipo directivo

Director: Francisco Javier Núñez Aguado

Vicedirector: Jesús Álvarez Arias

Xefa de Estudos: María Teresa Ulloa González

Secretaria: Áurea María Penas Roibás

Consello escolar curso 2020-2021

A composición do Consello escolar do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, tras a súa última renovación parcial no curso 2018-2019 é a seguinte:

Presidente: Francisco Javier Núñez Aguado

Xefa de Estudos: Mª Teresa Ulloa González

Secretaria: Áurea Penas Roibás

Representante do Concello: Por determinar

Representantes do profesorado:

 • García Lorenzo, Juan Carlos
 • García Martínez, José Antonio
 • Marcos Ferreiro, Roberto
 • Rey Rodríguez, María
 • Rodríguez Yañez, Margarita
 • Rosado Saavedra, Ricardo
 • Yugueros Valbuena, Covadonga

Representantes dos Pais:

 • Estúa García, Fátima (ANPA)
 • Villamor Catoira, Berta

Representantes do alumnado:

 • Atadell Martínez, Yago
 • Dapena Estúa, Gundar
 • Sandar Casal, Alba

Representante do persoal de administración e servizos: Xesús López Gandoy

3º ESO Curso 2021-2022

Materias troncais e de libre configuración autonómica

 • Bioloxía e Xeoloxía (2h)
 • Física e Química  (2h)
 • Xeografía e Historia  (3h)
 • Lingua Castelá e Literatura (3h)
 • Lingua Galega e Literatura (3h)
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha) (3h)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou
  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas   (4h)

Materias específicas

 • Educación Física (2h)
 • Relixión ou Valores Éticos  (1h)
 • Música (2h)
 • Tecnoloxía /2h)
 • Educación Plásticas, Visual e Audiovisual  (2h)
 • Segunda Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés ou Portugués, a escoller unha) ou
  Cultura Clásica  (2h)

1º ESO curso 2021-2022

Materias troncais e de libre configuración autonómica:

 • Bioloxía e Xeoloxía (4h)
 • Xeografía e Historia (3h)
 • Lingua Castelá e Literatura (4h)
 • Lingua Galega e Literatura (4h)
 • Matemáticas (5h)
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha) (3h)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués

Materias específicas

 • Educación Física  (2h)
 • Relixión ou Valores Éticos  (1h)
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual  (2h)
 • Segunda Lingua Estranxeira (a escoller unha)   (2h)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués

Materias de libre configuración (a escoller unha)  (1h)

 • Educación Financeira
 • Paisaxe e Sustentabilidade en Galicia
 • Programación
 • Oratoria
 • Promoción de Estilos de Vida Saudables

Organización do centro

Dende esta páxina podes acceder aos seguintes elementos:

2º ESO Curso 2021-2022

Materias troncais e específicas:

 • Física e Química (3h)
 • Xeografía e historia (3h)
 • Educación física (2h)
 • Lingua castelá e literatura (3h)
 • Lingua galega e literatura (3h)
 • Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)
 • Matemáticas (5h)
 • Música (2h)
 • Segunda lingua estranxeira: Alemán ou Francés (2h)
 • Tecnoloxías (3h)
 • Educación para a cidadanía (2h)
 • Titoría (1h)

Opción relixiosa

 • Relixión católica / Valores éticos e cívicos (1h)

Materia de libre configuración (escoller unha)  (1h)

 • Educación Financeira
 • Paisaxe e Sustentabilidade en Galicia
 • Programación
 • Consumo responsable
 • Promoción de Estilos de Vida Saudables
 • Xadrez
 • Investigación e tratamento da información
 • Igualdade de xénero
 • (Reforzos)

Oferta educativa

Neste instituto impártese:

 • Educación Secundaria Obligatoria

 • Bacharelato

  • Modalidade de Ciencias
  • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
Distribuir contido


by Dr. Radut