Skip to Content

Programacións Ciclos e FPB

Programacións Ciclos e FPB

PROGRAMACIÓNS CICLOS E FPB CURSO 2021-2022

Familia Administración e Xestión

NIVEIS

1º CURSO

2º CURSO

FP BÁSICA:

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Arquivo e comunicación

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

Técnicas administrativas básicas

Tratamento informático de datos

Aplicacións básicas de ofimática

Atención á clientela

Ciencias aplicadas II

Comunicación e sociedade II

Preparación de pedidos e venda de produtos

CICLO MEDIO:

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formación e orientación laboral (FOL)

Inglés

Operacións administrativas de compravenda

Operacións auxiliares de xestión e tesourería

Técnica contable

Informática

Comunicación empresarial e atención á clientela

Empresa e administración

Empresa na aula

Operacións administrativas de recursos

Tratamento da documentación contable

CICLO SUPERIOR:

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Comunicación e atención á clientela

Formación e orientación laboral (FOL)

Inglés

Ofimática e proceso da información

Proceso integral da actividade comercial

Recursos humanos

Xestión da documentación xurídica empresarial

Contabilidade e fiscalidade

Simulación empresarial

Xestión financieira

Xestión loxística e comercial

Xestión de recursos humanos

    

Familia Electricidade e Electrónica

NIVEIS

1º CURSO

2º CURSO

FP BÁSICA:

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

Instalacións eléctricas e domóticas

Equipamentos eléctricos e electrónicos

Ciencias aplicadas II

Comunicación e sociedade II

Instalación e matemento de redes para transmisión de datos

Instalacións de telecomunicacións

CICLO MEDIO:

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

Automatismos industriais

Electrónica

Electrotecnia

Formación e orientación laboral (FOL)

Instalacións eléctricas interiores

Empresa e iniciativa emprendedora

Instalacións de distribución

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

Instalacións domóticas

Instalacións solares fotovoltaicas

Máquinas eléctricas

CICLO SUPERIOR:

AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

Documentación técnica

Formación e orientación laboral (FOL)

Informática industrial

Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos

Sistemas secuenciais programables

Sistemas de medida e regulación

Sistemas de potencia

Comunicacións industriais

Empresa e iniciativa emprendedora

Integración de sistemas de automatización industrial

Robótica industrial

Sistemas programables avanzados

 

Distribuir contido