Skip to Content

Novas

ESO - LOMCE

Información sobre a etapa de Secundaria na LOMCE / Á espera de instrucións da Consellería coas concrecións respecto ao desenvolvemento do terceiro trimestre, non se inclúen as posibles modificacións que, con motivo da pandemia covid19, podan producirse nos criterios de promoción e avaliación. Ligazón ao resumo da Orde do MEFP 365/2020 pola que se establecen as directrices de actuación para o terceiro trimestre

As ligazóns ás follas de matrícula están vinculadas ás do ano académico 2019/20. Unha vez a CCP (Comisión de Coordinación Pedagóxica) as refrende ou decida modificacións para o curso 2020/21 serán actualizadas.  

ABAU 2020

NOTA INFORMATIVA 


Nova

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. Ligazón


 

O Ministerio da Presidencia ven de publicar Orde PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde CM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. Ligazón

Resumo

Característica das probas

 • Unha única proposta de exame con varias preguntas
 • O/a alumno/a repostará a un número de preguntas que fixará a Comunidade Autónoma. O número de preguntas fixarase de xeito que permeta a todo o alumnado alcanzar a máxima puntuación na proba con independencia das circunstancias nas que poidera ter obtido acceso á ensinanza e aprendizaxe durante a suspensión da actividdade lectiva presencial. 
 • Todas as preguntas serán susceptibles de ser elexidas
 • Duración de cada proba 90 minutos. Descanso entre elas 30 minutos. Non computará como perríodo de descanso o utilizado para ampliar o tempo do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
 • Duuración máximo das probas 5 días

Contido das probas

 • Cando menos un elemnto curricular de cada bloque de contidos
 • 70% da calificación baseada nos estándares de aprendizaxe. Utilización como mínimo de un estándar de aprendizaxe por cada un dos bloques de contido

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e o de Universidades acordan cambios no calendario das probas de acceso á Universidade (25 de marzo de 2020)

 • A ABAU celebrarase nas datas 7, 8 e 9 de xullo en convocatoria ordinaria e antes do 10 de setembro en extraordinaria.
 • O modelo de exame axustarase á excepcionalidade que supón o actual estado de alarma para non prexudicar ao alumnado
 • Acordase ademais modificar o modelo e o contido das probas co obxectivo de que o alumnado non se vexa prexudicado por non ter traballado na clase algún bloque o bloques de contido de algunha das materias.
 • Aínda que as datas propostas para a realización da  ABAU dependerán da evolución da pandemia, estableceuse que as cualificacións se publiquen antes do 17 de xullo para a convocatoria ordinaria e antes do 17 de setembro no caso da extraordinaria
 • A asignación definitiva de prazas non se poderá realizar antes do 25 de setembro.

 

Información sobre a Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. ABAU 2020. / As datas das probas non están modificadas á espera de que a consellería faga público o novo calendario.

Enlace as ponderacións  /  Enlace ás notas de corte  

NOTA IMPORTANTE: Segundo a resolución de 11 de febreiro de 2019 na que se dictan instrucións para a realización das ABAU. Para a mellora da nota de admisión terase tamén en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociales II e Fundamentos da Arte II), sempre e cuando a cualificación conseguida na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos. 


 

MODELOS EXAME ABAU 2020 (NOVO)

Materia  Materia  Materia 
Lingua Castelá e Literatura pdf Lingua Galega e Literatura pdf Historia de España pdf
Inglés pdf Francés pdf Alemán pdf
Portugués pdf Economía da Empresa pdf Grego II pdf
Bioloxía pdf Debuxo Técnico II pdf Física  pdf
Química pdf Xeoloxía pdf Latín II pdf
Historia da Arte pdf Historia da Filosofía pdf Xeografía pdf
Matemáticas Aplicadas ás CC. SS pdf Fundamentos da Arte II pdf Artes Escénicas pdf
Cultura Audiovisual pdf Deseño pdf Alemán (2ª Lingua estranxeira) pdf 
 Inglés (2ª Lingua estranxeira) pdf Italiano (2ª Lingua estranxeira) pdf Francés (2ª Lingua estranxeira) pdf
Portugués (2ª Lingua estranxeira) pdf     

 

Novas FCT

Excepción FCT Covid19Segundo a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, establécense as seguintes medidas excepcionais no desenvolvemento da FCT:

Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán:

a. Reducir a duración ata: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior.

b. Desenvolver o módulo de FCT en días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias na empresa; sen precisar autorización.  

c. Realizar a FCT a través do teletraballo.

d. Nos ciclos de grao superior derivados da LOE, como é o caso do Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade, integrar a realización da FCT e o módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas).

 e. Nos ciclos de grao medio, substituír a FCT por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral (Proxecto/plan segundo Anexo I).

Na realización da FCT fóra do período ordinario, os centros educativos poderán:

a. Desenvolver o módulo de FCT no curso actual (antes do 31 de agosto de 2020), de xeito voluntario en situacións reais de traballo, sempre que a empresa estea en condicións de acollelo.  

 b. Desenvolver o módulo de FCT a partir do 1 de setembro de 2020 (Solicitude mediante Anexo II, antes do 30 de xuño). Neste caso:

- O alumnado matricularase en calquera dos períodos extraordinarios para realizar a FCT e, de ser o caso, o módulo de Proxecto (non consume convocatoria).

- O módulo de Proxecto poderase realizar no período establecido con carácter xeral ou no momento de realizar a FCT, aínda que a avaliación efectiva se fará cando se realice a FCT.  

Xornada de portas abertas da UDC

A Universidade da Coruña organiza os días 23 e 24 de abril unhas Xornadas de Portas Abertas Virtuais para dar a coñecer a súa oferta educativa, con 43 títulos de grao, a futuros/as estudantes.

Tamén coñeceredes servizos e unidades que farán máis doada e atractiva a VIDA UNIVERSITARIA: UDC Internacional, residencias públicas, centro de linguas, cultura, deporte, , cooperación e voluntariado, medioambente, UDC saudable, atención á diversidade, acción titorial, asociacións estudantís, emprego...

 

Orientada ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato e aberta a familias e profesorado.

Na seguinte ligazón, que será activada na tarde do 22/04, poderedes ingresar nas videoconferencias, consultar vídeos dos centros universitarios e facer consultas persoais a través dun chat.

As conferencias serán grabadas e pasarán a formar parte dun repositorio da UDC ao que poderedes acceder na sección de Graos quen non poida conectarse ao evento en directo.

 

Semana da comunicación

A Universidade Europea desenvolverá entre o lúns 20 ao xoves 23 en horario de tarde, ás 17:00 a Semana da Comunicación que acollerá sesións e relatorios sobre temas tan variados como: a visión da crise dende perspectivas profesionais dos medios de comunicación, empresas e marcas. O evento está dirixido ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato

Obradoiros:

O alumnado interesado en un ou en varios obradoiros pode facer a inscrición premendo nas ligazóns de cada un deles, unha vez realizada a solicitude enviaráselles un correo electrónico cos enlaces ás salas virtuais para que poidan conectarse

Axudas Formación Linguas Estranxeiras 2020

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras - 2020.

Destinatarios: Alumnado da ESO e Bacharelato

Prazo: 27 de febreiro ao 27 de marzo

Aceso a aplicación web

Normativa: 

Orde 10/02/2020

Estrato da Orde

Calendario e destinos

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut