Skip to Content

Novas

Orientacións para a Educación durante a Pandemia

 

 

O EOE (Equipo de Orientación Específico) de Lugo enviou aos Departamentos de Orientación un documento dirixido a tod@s os membros da Comunidade Educativa (Alumnado, Familias e Profesorado) con pautas para afrontar o período de confinamento e indicacións para a fase de desecalada.

Ligazón ao documento

 

Novas FCT

Excepción FCT Covid19Segundo a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, establécense as seguintes medidas excepcionais no desenvolvemento da FCT:

Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán:

a. Reducir a duración ata: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior.

b. Desenvolver o módulo de FCT en días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias na empresa; sen precisar autorización.  

c. Realizar a FCT a través do teletraballo.

d. Nos ciclos de grao superior derivados da LOE, como é o caso do Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade, integrar a realización da FCT e o módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas).

 e. Nos ciclos de grao medio, substituír a FCT por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral (Proxecto/plan segundo Anexo I).

Na realización da FCT fóra do período ordinario, os centros educativos poderán:

a. Desenvolver o módulo de FCT no curso actual (antes do 31 de agosto de 2020), de xeito voluntario en situacións reais de traballo, sempre que a empresa estea en condicións de acollelo.  

 b. Desenvolver o módulo de FCT a partir do 1 de setembro de 2020 (Solicitude mediante Anexo II, antes do 30 de xuño). Neste caso:

- O alumnado matricularase en calquera dos períodos extraordinarios para realizar a FCT e, de ser o caso, o módulo de Proxecto (non consume convocatoria).

- O módulo de Proxecto poderase realizar no período establecido con carácter xeral ou no momento de realizar a FCT, aínda que a avaliación efectiva se fará cando se realice a FCT.  

Xornada de portas abertas da UDC

A Universidade da Coruña organiza os días 23 e 24 de abril unhas Xornadas de Portas Abertas Virtuais para dar a coñecer a súa oferta educativa, con 43 títulos de grao, a futuros/as estudantes.

Tamén coñeceredes servizos e unidades que farán máis doada e atractiva a VIDA UNIVERSITARIA: UDC Internacional, residencias públicas, centro de linguas, cultura, deporte, , cooperación e voluntariado, medioambente, UDC saudable, atención á diversidade, acción titorial, asociacións estudantís, emprego...

 

Orientada ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato e aberta a familias e profesorado.

Na seguinte ligazón, que será activada na tarde do 22/04, poderedes ingresar nas videoconferencias, consultar vídeos dos centros universitarios e facer consultas persoais a través dun chat.

As conferencias serán grabadas e pasarán a formar parte dun repositorio da UDC ao que poderedes acceder na sección de Graos quen non poida conectarse ao evento en directo.

 

Semana da comunicación

A Universidade Europea desenvolverá entre o lúns 20 ao xoves 23 en horario de tarde, ás 17:00 a Semana da Comunicación que acollerá sesións e relatorios sobre temas tan variados como: a visión da crise dende perspectivas profesionais dos medios de comunicación, empresas e marcas. O evento está dirixido ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato

Obradoiros:

O alumnado interesado en un ou en varios obradoiros pode facer a inscrición premendo nas ligazóns de cada un deles, unha vez realizada a solicitude enviaráselles un correo electrónico cos enlaces ás salas virtuais para que poidan conectarse

Orientacións para o terceiro trimestre

Acordo Educación

Novo

A Consellería de Educación publicou o 28/05/2020 instrucións polas que se amplían e concretan determinados aspectos das que foron publicadas o 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20.

Salientar a decisión de non realizar exames presenciais. E as instrucións respecto aos criterios de promoción e titulación.

Ligazón

A Consellería de Educación publicou o 27 de abril de 2020 as instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Resumo:

Calendario

Final do curso segundo calendario previsto: 19 de xuño ESO e 1º BAC.

Avaliación final de 2º Bac: 9 de xuño

Adaptación da actividade

Especial atención a identificación do alumnado desconectado, sendo necesario preparar plans de recuperación do vínculo para axudar á súa reincorporación. Estes plans serán remitidos a Inspección Educativa.

Identificación do alumnado que carece de medios de conexión dixital. Establecer medidas necesarias para a atención educativa.

Titoría e Orientación

Priorizar acción de orientación ao alumnado de 4º ESO, 2º Bac, 2º FP

Organizar recursos de apoio para a atención ao alumnado ANEE

Currículo e Programacións

Revisión dos currículos e programacións para centrar as aprendizaxes nas competencias imprescindibles, flexibilizando os plans de traballo e procurando non afectar ao benestar do alumnado.

Para o alumnado con dificultades no período presencial o terceiro trimestre centrarase en actividades de recuperación, repaso e reforzo.

Poderán ampliarse contidos para todo ou parte do alumnado sempre que non prexudiquen a nota, baseados en competencias clave e que requiran a mínima intervención docente.

As Xefaturas de Departamento adaptarán as Programacións Didácticas, baseándose nos estándares de aprendizaxe e competencias clave que serán o referente para o desenvolvemento do 3º trimestre.

A avaliación realizarase sobre as competencias desenvolvidas nos dous primeiros trimestres e nas actividades do terceiro sempre que beneficie ao alumnado.

Para as materias pendentes poderá realizarse unha proba telemática ou substituíla pola realización de traballos. Deberanse detallar os criterios de avaliación e cualificación e establecer as datas para as probas.

Elaborarase un Documento Guía antes do 12 de maio que será remitido a Inspección Educativa e publicado na web do centro para facelo accesible a toda a comunidade educativa.

Avaliación e Promoción

Obxectivo prioritario que o alumnado non perda o curso.

Avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so terá valor positivo para a cualificación do alumnado.

Avaliación final farase respecto ao desenvolvido nos dous primeiros trimestres, poderanse ter en conta as actividades do 3º trimestre sempre que isto beneficie ao alumnado.

A repetición será unha medida excepcional, nos criterios de promoción non se terá en conta o número de materias pendentes. A decisión adoptarase de maneira colexiada polo equipo docente en función da evolución académica.

Os que promocionen sen ter superadas todas as materias deberán matricularse das pendentes e seguir programas de reforzo individuais ou grupais no vindeiro curso.

Elaborarase un informe individual valorativo que inclúa os atrasos que se produciron e un plan de recuperación para o ano académico 2020/21

Flexibilizaranse os criterios de titulación en todas as etapas non se terá en conta o número de pendentes.

A decisión colexiada poderá adoptarse en xuño ou setembro. 


   

O Ministero de Educación e Formación Profesional publica no BOE 24/04/2020 a Orde EFP/365/2020 pola que se establecen as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e o inicio do 2020/21.

 


  

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as consellerías responsables da educación das Comunidades Autónomas, no seo da Conferencia Sectorial de Educación, adoptan os seguintes acordos, que teñen por obxecto orientar o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do próximo curso 2020-2021. A Consellería de Educación da Xunta de Galicia fixo públicas o 17/04 as orientacións provisionais para o desenvolvemento do terceiro trimestre. 

 

 

Axudas Formación Linguas Estranxeiras 2020

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras - 2020.

Destinatarios: Alumnado da ESO e Bacharelato

Prazo: 27 de febreiro ao 27 de marzo

Aceso a aplicación web

Normativa: 

Orde 10/02/2020

Estrato da Orde

Calendario e destinos

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut