Skip to Content

Novas

Novas Titulacións SUG

 

 

 

A Consellería de Educación ven de publicar a nova oferta do Sistema Universitario Galego (SUG) coa incorporación para o vindeiro curso 2020/21 de 3 títulos de grao e os 3 primeiros graos abertos. Tamén introduce modificacións na oferta de prazas dalgún dos graos existentes.  Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas 2020

Becas

Presentación coas Becas para o ano académico 2020. Están distribuídas en función aos meses nos que se produce a convocatoria. En xeral, soe repetirse o calendario dun ano a outro polo que podedes consultar as que presumiblemente se publicaran para o vindeiro curso.

Fases Desconfinamento Educación

Desecalapp é unha páxina web que permete obter información actualizada respecto ao proceso de desescalada en cada punto do territorio, achegando datos dos permisos e restricions asociadas a cada fase.  

O ministerio fixo públicas 29/04/2020 as fases de desconfinamento, a aplicación será por provincia como unidade territorial de medición cunha desescalada asimétrica en función de cada provincia, a duración das fases dependerá da evolución dos datos e baixo indicadores de saúde pública.

O inicio da nova normalidade realizarase, como mínimo, a partires do 25 de xuño, mantendo as normas de seguridade e distancia social.

Para información das características das fases nos distintos ámbitos e dos indicadores de cada fase consultar as seguintes ligazóns:

Panel de indicadores

Previsión por ámbitos 

Cronograma Fases

ÁMBITO

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

 

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADES

 

Fomentarase a educación en liña ou a distancia.

 

 

Os centros educativos abrirán para o seu desinfección, acondicionamento e o traballo administrativo e preparatorio dos docentes e persoal auxiliar.

Apertura de Universidades para a súa desinfección, acondicionamento e para xestións administrativas e de investigación.

Apertura de laboratorios universitarios

 

Apertura de infantil ata 6 anos para familias que acrediten que os proxenitores teñen que realizar un traballo presencial sen posibilidade de flexibilización. Sempre con limitación de aforo.

Con carácter voluntario para o alumnado, os cursos terminais (4º ESO, 2º de Bacharelato, 2º de FP de grao Medio e Superior e último ano de Ensinos de réxime especial) comezarán con división dos grupos de máis de 15 estudantes ao 50% para asistencia alterna ou en semigrupos paralelos. 

Permítese a apertura dos centros de Educación Especial, e a asistencia dos alumnos terá carácter voluntario.

ABAU.

Os centros educativos prepararán programas de reforzo educativo a desenvolver no centro para os/as alumnos/as non mencionados anteriormente.

 

 

Nova normalidade

Orientacións para a Educación durante a Pandemia

 

 

O EOE (Equipo de Orientación Específico) de Lugo enviou aos Departamentos de Orientación un documento dirixido a tod@s os membros da Comunidade Educativa (Alumnado, Familias e Profesorado) con pautas para afrontar o período de confinamento e indicacións para a fase de desecalada.

Ligazón ao documento

 

Orientacións para o terceiro trimestre

Acordo Educación

Novo

A Consellería de Educación publicou o 28/05/2020 instrucións polas que se amplían e concretan determinados aspectos das que foron publicadas o 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20.

Salientar a decisión de non realizar exames presenciais. E as instrucións respecto aos criterios de promoción e titulación.

Ligazón

A Consellería de Educación publicou o 27 de abril de 2020 as instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Resumo:

Calendario

Final do curso segundo calendario previsto: 19 de xuño ESO e 1º BAC.

Avaliación final de 2º Bac: 9 de xuño

Adaptación da actividade

Especial atención a identificación do alumnado desconectado, sendo necesario preparar plans de recuperación do vínculo para axudar á súa reincorporación. Estes plans serán remitidos a Inspección Educativa.

Identificación do alumnado que carece de medios de conexión dixital. Establecer medidas necesarias para a atención educativa.

Titoría e Orientación

Priorizar acción de orientación ao alumnado de 4º ESO, 2º Bac, 2º FP

Organizar recursos de apoio para a atención ao alumnado ANEE

Currículo e Programacións

Revisión dos currículos e programacións para centrar as aprendizaxes nas competencias imprescindibles, flexibilizando os plans de traballo e procurando non afectar ao benestar do alumnado.

Para o alumnado con dificultades no período presencial o terceiro trimestre centrarase en actividades de recuperación, repaso e reforzo.

Poderán ampliarse contidos para todo ou parte do alumnado sempre que non prexudiquen a nota, baseados en competencias clave e que requiran a mínima intervención docente.

As Xefaturas de Departamento adaptarán as Programacións Didácticas, baseándose nos estándares de aprendizaxe e competencias clave que serán o referente para o desenvolvemento do 3º trimestre.

A avaliación realizarase sobre as competencias desenvolvidas nos dous primeiros trimestres e nas actividades do terceiro sempre que beneficie ao alumnado.

Para as materias pendentes poderá realizarse unha proba telemática ou substituíla pola realización de traballos. Deberanse detallar os criterios de avaliación e cualificación e establecer as datas para as probas.

Elaborarase un Documento Guía antes do 12 de maio que será remitido a Inspección Educativa e publicado na web do centro para facelo accesible a toda a comunidade educativa.

Avaliación e Promoción

Obxectivo prioritario que o alumnado non perda o curso.

Avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so terá valor positivo para a cualificación do alumnado.

Avaliación final farase respecto ao desenvolvido nos dous primeiros trimestres, poderanse ter en conta as actividades do 3º trimestre sempre que isto beneficie ao alumnado.

A repetición será unha medida excepcional, nos criterios de promoción non se terá en conta o número de materias pendentes. A decisión adoptarase de maneira colexiada polo equipo docente en función da evolución académica.

Os que promocionen sen ter superadas todas as materias deberán matricularse das pendentes e seguir programas de reforzo individuais ou grupais no vindeiro curso.

Elaborarase un informe individual valorativo que inclúa os atrasos que se produciron e un plan de recuperación para o ano académico 2020/21

Flexibilizaranse os criterios de titulación en todas as etapas non se terá en conta o número de pendentes.

A decisión colexiada poderá adoptarse en xuño ou setembro. 


   

O Ministero de Educación e Formación Profesional publica no BOE 24/04/2020 a Orde EFP/365/2020 pola que se establecen as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e o inicio do 2020/21.

 


  

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as consellerías responsables da educación das Comunidades Autónomas, no seo da Conferencia Sectorial de Educación, adoptan os seguintes acordos, que teñen por obxecto orientar o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do próximo curso 2020-2021. A Consellería de Educación da Xunta de Galicia fixo públicas o 17/04 as orientacións provisionais para o desenvolvemento do terceiro trimestre. 

 

 

Acceso a ESO e Bacharelato 2020

Presentación coa información para o acceso a ESO e ao Bacharelato

Fase 1

Dende o día 1 ata o 17 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), para a reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. (Anexo I). A solicitude debe ser única e deberá realizarse no centro no que o alumnado está matriculado no presente curso.

Os centros adscritos ao IES Lucus Augusti son CEIP Rosalía de Castro e CEIP A Ponte

Fase 2

Dende o 11 e ata o 18 de maio permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21 para aqueles/as alumnos/as de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no DOG. / e na Orde do 25 de xaneiro de 2017 que a modifica DOG  

Tal como queda reflectido na dita Orde, a solicitude de admisión poderase presentar ata o 20 de marzo. Para tal fin, os proxenitores dispoñen dunha ferramenta informática a través da cal, se así o desexan, poderán cumprimentar e presentar as solicitudes de escolarización. Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial. (Anexo II)

A aplicación "admisionalumnado" posibilita que as familias cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Distribuir contido


by Dr. Radut