Exames

Calendarios de exames

Nesta sección pode consultar a información sobre as convocatorias de probas, a quen están destinadas e a data de publicación dos distintos calendarios de exames. Teña en conta que non se facilita información por teléfono sobre as datas das probas ou o detalle das convocatorias das partes orais.

Dependendo do tipo de convocatoria, non toda a información está dispoñible ao mesmo tempo nin se publica na web. Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a información actualizada, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros, prevalece sempre a información publicada nestes.

Distintas convocatorias, características e datas de publicación dos calendarios:

 • Probas de progreso: destinadas ao alumnado oficial, segundo a programación didáctica de cada departamento. A información relativa ás datas de celebración das distintas partes publícase na web. A información relativa ao detalle das partes orais publícase nos taboleiro das aulas e/ou na aula virtual de cada grupo.
 • Convocatoria ordinaria: inclúe probas de promoción para o alumnado oficial e probas de certificación para o alumnado oficial e libre. Habitualmente celébranse entre finais de maio e xuño. As datas publícanse a medida que están dispoñibles e sempre con unha antelación mínima de unha semana. (Acceda ao calendario de probas ordinarias)
  • Probas de promoción: para o alumnado oficial matriculado en curso que non certifica. O calendario con todas as datas faise público ao longo da primeira quincena de maio. O detalle das convocatorias das partes orais publícase unicamente nos taboleiros da escola e/ou nas aulas virtuais.
  • Probas de certificación unificadas: A circular da convocatoria de matrícula libre inclúe as datas das partes escritas. Pode contemplar datas distintas para o alumnado oficial e libre, dependendo do idioma. A escola publica o calendario completo con todas as datas con unha antelación mínima de unha semana sobre o inicio das probas. O detalle das convocatorias das partes orais pode consultarse nos taboleiros da escola.
  • Probas de certificación non unificadas: A escola publica na web o calendario con todas as datas con unha antelación mínima de unha semana. As convocatorias co detalle das partes orais publícanse nos taboleiros da escola.
 • Convocatoria extraordinaria: para o alumnado oficial que non supere todas as destrezas na convocatoria ordinaria. As probas teñen lugar, tradicionalmente. na primeira quincena do mes de setembro. Publícase a finais de xuño na web, inclúe as datas de todas as probas e o detalle das convocatorias orais. Pode consultarse tamén nos taboleiros do centro. (Acceda ao calendario de probas extraordinarias)
 • Probas de clasificación: para o alumnado de novo acceso ou alumnado oficial que non estivese matriculado nun idioma nos dous cursos anteriores. O calendario de probas publícase, como moi tarde, ao abrir o período de matrícula (primeira quincena de setembro). Inclúe as datas das probas escritas e orais, que poden celebrarse no mesmo ou en distinto día, dependendo do idioma.
 • Documentos de avaliación: nos enlaces que se poñen a continuación pódense consultar a CIRCULAR e a GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS, ademais das seguintes táboas de avaliación: A2 oral (produción, coprodución e mediación oral); A2 escrita (produción, coprodución e mediación escrita); B1 oral (produción e coprodución oral); B1 escrita (produción e coprodución escrita); B2 oral ((produción e coprodución oral); B2 escrita (produción e coprodución escrita); C1 oral ((produción e coprodución oral); C1 escrita (produción e coprodución escrita); C2 oral ((produción e coprodución oral); C2 escrita (produción e coprodución escrita); mediación oral e escrita (niveis B1, B2, C1 e C2).

Se Vostede, por motivos xustificados, non puidera acudir a algunha das probas para as que está convocada/o, solicite un cambio utilizando a instancia xeral e achegando un documento xustificativo. Teña en conta que:

 • As datas das probas escritas de certificación unificadas non se poden cambiar;
 • Non se valorará ningunha solicitude que non inclúa xustificación documental.

Modelos de probas de certificación das EEOOII de Galicia

Comprobe os modelos de probas de certificación publicadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nesta ligazón (ligazón á web da consellería).

Distribuir contido