Exames

Calendarios de exames

Nesta sección pode consultar a información sobre as convocatorias de probas, a quen están destinadas e a data de publicación dos distintos calendarios de exames. Teña en conta que non se facilita información por teléfono sobre as datas das probas ou o detalle das convocatorias das partes orais.

Dependendo do tipo de convocatoria, non toda a información está dispoñible ao mesmo tempo nin se publica na web. Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a información actualizada, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros, prevalece sempre a información publicada nestes.

Distintas convocatorias, características e datas de publicación dos calendarios:

  • Probas de progreso: destinadas ao alumnado oficial, segundo a programación didáctica de cada departamento. A información relativa ás datas de celebración das distintas partes publícase na web. A información relativa ao detalle das partes orais publícase nos taboleiro das aulas e/ou na aula virtual de cada grupo.
  • Convocatoria ordinaria: inclúe probas de promoción para o alumnado oficial e probas de certificación para o alumnado oficial e libre. Habitualmente celébranse entre finais de maio e xuño. As datas publícanse a medida que están dispoñibles e sempre con unha antelación mínima de dúas semanas.
    • Probas de promoción: para o alumnado oficial matriculado en curso que non certifica. O calendario con todas as datas faise público ao longo da primeira quincena de maio. O detalle das convocatorias das partes orais publícase unicamente nos taboleiros da escola e/ou nas aulas virtuais.
    • Probas de certificación unificadas: A circular da convocatoria de matrícula libre inclúe as datas das partes escritas. Pode contemplar datas distintas para o alumnado oficial e libre, dependendo do idioma. A escola publica o calendario completo con todas as datas con unha antelación de dúas semanas sobre o inicio das probas. O detalle das convocatorias das partes orais pode consultarse nos taboleiros da escola.
    • Probas de certificación non unificadas: A escola publica na web o calendario con todas as datas con unha antelación mínima de dúas semanas. As convocatorias co detalle das partes orais publícanse nos taboleiros da escola.
  • Convocatoria extraordinaria: para o alumnado oficial que non supere todas as destrezas na convocatoria ordinaria. As probas teñen lugar, tradicionalmente. na primeira quincena do mes de setembro. Publícase a finais de xuño na web, inclúe as datas de todas as probas e o detalle das convocatorias orais. Pode consultarse tamén nos taboleiros do centro.
  • Probas de clasificación: para o alumnado de novo acceso ou alumnado oficial que non estivese matriculado nun idioma nos dous cursos anteriores. O calendario de probas publícase, como moi tarde, ao abrir o período de matrícula (primeira quincena de setembro). Inclúe as datas das probas escritas e orais, que poden celebrarse no mesmo ou en distinto día, dependendo do idioma.
Distribuir contido