Procedemento e calendario para solicitude de admisión para o curso 2024-25

 Benvid@s  ao  cole

 

Aplicación de admisión

+Info

Queridas familias:

O 1 de marzo empeza o prazo de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2023-24 e tedes a vosa disposición dous procedementos:

- Presentación na Sede Electrónica da Xunta neste enlace ED550B - Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

- Presentación na secretaría do centro cubrindo os impresos na aplicación admisionalumnado e pedindo cita no 886 11 04 92 para presentalos.

 

Documentación para a presentación

- Solicitude Anexo II.

- Comprobación de datos dos membros da unidade familiar que non sexan a persoa que asina a solicitude Anexo II bis. Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha copia dos documentos.

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (DNI, Libro de familia...)

- Certificado oficial do expediente académico en caso de vir doutro centro.

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

- Título de familia numerosa de ser o caso.

Certificado de discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia de darse o caso.

  

Postos escolares ofertados 

INFANTIL

PRIMARIA

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

Aula Mixta

3 anos

4 anos

5 anos

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Quinto

Sexto

7 + 1 NEAE

6 + 1 NEAE

12

10

                 

Prazo de presentación de solicitudes

  • O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.
  • As solicitudes poderán facerse no centro que se solicita en primeiro lugar no caso de solicitar máis de un.
  • Lémbrase ás persoas proxenitoras ou titoras legais que só se pode presentar unha única solicitude de admisión. O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

Recoñecemento das familias monoparentais no proceso de escolarización

Enténdese por familia monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

Para a valoración do criterio de familia monoparental, a persoa interesada terá que presentar a certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas.

A efectos da certificación de recoñecemento debe ser solicitada ao seguinte servizo:

 

Dirección Xeral de Familia e dinamización demográfica

Subdirección Xeral de Política familiar

Servizo de protección de menores

San Caetano

881999011

proteccionmenores@xunta.gal

  

Seguimento e consulta do estado de tramitacion das solicitudes

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

Calendario

Do 1 ao 20 de marzo.

 

Prazo de formalización de matrícula

O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula entre o 25 e o 30 de xuño.

 

Centro de adscrición

CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal)

 

Área de influencia

Parroquias de Loureza e Burgueira (Oia)

 

Servizos complementarios ofertados

Transporte escolar

 

Normativa de aplicación

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

AdxuntoTamaño
Matrícula Infantil e Primaria.pdf427.05 KB