Fondo escolar de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2019

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria (EP), Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Educación Especial (EE) en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/20.

1. No fondo de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2018/19. 
2. Nas axudas para adquirir libros de texto podrá participar alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en EE. 
3. Nas axudas para adquirir material escolar podrá participar o alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Asignación de libros:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda.

 

Obrigas das persoas beneficiarias:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2018/19. Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, e o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo a que se refire a disposición adicional segunda, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/20 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Presentación de solicitudes: 

A solicitude será única para todos/as os/as fillos/as e, de ser o caso, tutelados/as, que estean admitidos/as no mesmo centro docente para o curso 2019/20, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un/ha deles/as no citado curso. Se estivesen admitidos/as en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, en que se incluirán os/as admitidos/as nese centro para o curso 2019/20. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a. Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2019/20, deberá presentala no centro en que estivese matriculado/a no curso 2018/19. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a entrada desta en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o/a alumno/a resulte admitido/a, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

O alumnado que comeza a ESO en setembro presentará a súa solicitude no CPI Manuel Suárez Marquier que ten o código de centro 36013576.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

 

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).
Pinchade aquí para cubrir e imprimir os formularios de solicitude en liña.

Tamén podedes solicitar os impresos no despacho ou a través das axendas das crianzas.

 Máis información Orde do 3 de maio de 2019 (DOG) e en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ 

 

 

Feliz día das Letras Galegas

 

 

Que sabes sobre Antonio Fraguas?

 

1.    Onde naceu?

2.   De quen era fillo?

3.   A que tres intelectuais coñeceu no instituto de Pontevedra?

4.    Como se chama a Sociedade que fundou cos compañeiros do instituto?

5.   Que obxectivo tiña?

6.   En que data publicaron o seu dicionario?

7.   En que universidade galega estudou Filosofía e Letras?

8.   Que fixo en 1923?

9.   De que vila pontevedresa quería ser alcalde?

10.  Por que foi separado da docencia?

11.  Sobre que seguiu investigando?

12.  De que trata o «Cantigueiro de Cotobade»?

13.  Quen o editou? En que ano?

14.  Que cargo exerceu Antonio no Instituto de Estudos Galegos «Padre Sarmiento»?

15.  Que posto ocupou ao seu ingreso na Real Academia Galega?

16.  Quen lle contestou ao seu discurso de ingreso?

17.  En que instituto traballou?

18.  Que nomeamento lle deu o Consello da Xunta de Galicia?

19.  Cantos volumes tiña a súa biblioteca?

 SOLUCIÓNS

Procedemento para as reclamacións das cualificacións finais nos centros 2018/19

A normativa de referencia atópase no punto 11 do capítulo IV do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria (DOG 02/09/1997) e contén as seguintes instrucións:

1. Os pais dos/as alumnos/as poderán reclamar contra as cualificacións outorgadas ao rematar un curso, baseándose na inadecuación das probas propostas ao/á alumno/a en relación cos obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos.

2. Os pais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao/á seu/súa fillo/a ao final do curso poderán presentar no prazo de cinco días unha reclamación por escrito ante o director na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude.

3. A dirección do centro nomeará unha comisión presidida pola xefatura de estudos e integrada por todos os membros do correspondente equipo de avaliación que, no prazo de tres días contados desde a presentación da reclamación, deberá adoptar a correspondente decisión, que será comunicada por escrito e de inmediato ao reclamante, informándoo do dereito a interpoñer recurso ante a xefatura territorial no prazo de dez días quen resolverá, logo de informe do servizo de inspección educativa, poñendo fin á vía administrativa.

4. Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado, procederase a rectificar a cualificación, mediante dilixencia estendida polo/a secretario/a co visto e prace do/a director/a, facendo referencia a resolución adoptada.

 

XV Xornada de nais e pais, educar en igualdade

A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando a XV XORNADA DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

 

Dirixímonos a vostedes para solicitarlles a súa colaboración na difusión, entre a comunidade educativa dos centros, as persoas socias da ANPA, as familias e profesorado, desta actividade formativa destinada a sensibilizar ás familias e ao público en xeral na educación en igualdade e prevención da violencia de xénero.

 

Contaremos cun servizo de atención a menores  baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos.

 

Para intentar facilitar a asistencia ás familias, ó profesorado e o público en xeral, esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias nas seguintes datas:

 • A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).
 • LUGO | 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).
 • PONTEVEDRA | 7 DE XUÑO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida Fernández Ladreda, 43).
 • OURENSE | 8 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida da Habana, 79)

 

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web http://igualdade.xunta.es/

Agradecéndolle de antemán a súa colaboración, e agardando que lle dea a máxima difusión posible a esta información, envíolle un saúdo cordial.
  

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade

Secretaria Xeral da Igualdade

Edif. Administrativo San Lázaro s/n.

15781  Santiago de Compostela

Coñecemos a nosa contorna: Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño

 • Municipios asociados:
 • Obras e servizos:
  • Abastecemento domiciliario de auga
  • Conservación e potenciación do patrimonio histórico-artístico
  • Depuración de augas residuais
  • Desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e educativas
  • Desenvolvemento de actividades de promoción turística
  • Desenvolvemento de programas de atención social
  • Prevención e extinción de incendios
  • Programas de desenvolvemento rural
  • Protección civil
  • Protección do medio ambiente urbano
  • Recollida e tratamento de residuos sólidos

Preguntas e respostas sobre a seguridade en Internet

 

..... Que debemos facer de atoparmos contido non axeitado (pedofilia, incitación ao odio, violencia extrema...) en Internet? / 36

Por que Facebook/Twitter/Instagram/Google... son gratuítos? / 39, 73

Todo o contido publicado en Internet é libre? / 40

Como teño que actuar se o meu fillo/a é un/unha ciberacosador/a? / 44, 54, 64

O efecto de grupo é moi importante en redes e pode facer que calquera situación se nos vaia das mans. Que medidas podemos tomar para evitalo? / 45

Cales son os riscos de estafa actuais en Internet e como podemos previlos? / 50

Como podemos saber se unha páxina web ou servizo é seguro? / 50

Que é o phishing? / 51 Cal é a diferenza entre un hacker e un cracker? / 51

Son seguras as wifi públicas? / 51 .....

 

 

Pinchade na imaxe.

 

 

 

28M Obradoiro para crear un decorado teatral con elementos naturais

28/05/2019 16:00
28/05/2019 17:30
Europe/Madrid

Hai uns días recibimos esta invitación e o martes día 28 de maio pola tarde imos confeccionar, coa colaboración de todas as persoas que se animen a achegarse a botar unha man, un mural con versos populares. Se podedes, traede elementos naturais como flores silvestres e xestas en flor para decoralo. Se a alguén se lle ocorren outras formas de decoración que non o pense dúas veces, aceptamos todas as propostas ;-). Moitísimas grazas por anticipado.

21M Xornada de iniciación ao atletismo en pista para o alumnado de 5º de Primaria

21/05/2019 11:04
Europe/Madrid

O Servizo Provincial de Deportes de Pontevedra está a desenvolver, dentro do programa XOGADE, unhas xornadas de iniciación ao Atletismo en Pista, para o alumnado de 5º de Primaria. Trátase dunha actividade inclusiva e participativa, deseñada de maneira que participa todo o alumnado de 5º, independentemente da súa idade e da súa capacidade física.

Desenvólvese en dúas fases:

-Na primeira recibimos a visita do técnico na zona, que lle deu unha visión xeral ao alumnado sobre que é o Atletismo en Pista, e lles explicou as probas nas que van participar.

-Na segunda que vai ser o martes 21 de maio o alumnado da zona participará nunha concentración en Vigo, en horario lectivo e de balde, nas pistas de atletismo da Universidade de Vigo. O desprazamento farase nun autobús que recollerá ás crianzas participantes e ao profesorado acompañante nos seus centros escolares. 

 

15M “Paseíño para peques no Monte Aloia”

15/05/2019 10:30
15/05/2019 13:00
Europe/Madrid

O próximo mércores día 15 celébrase o “Dia Internacional das Familias” e este curso queremos compartir a súa celebración con vós, coas familias do noso alumnado.

Convidámosvos a compartir coas vosas crianzas unha andaina, “Paseíño para peques no Monte Aloia, na que nos van falar da riqueza do seu entorno natural.

Por suposto, pode participar calquera membro da familia e as persoas que se animen a acompañarnos formarán equipo de traballo coa súa crianza recollendo información que ao rematar levarán para a casa. 

A actividade vaise desenvolver, se o tempo o permite, o mesmo mércores 15 de maio entre as 10:30h as 13:00h. As crianzas deberán traer a merenda e irán con nós en autobús.

O punto de partida vai ser un aparcamento que hai a 2km da casa forestal do parque natural indo cara o norte.

Vémonos alí !!

 Pinchade na imaxe

 

Distribuir contido