try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Fiestra

 

Plataforma dixital que promove a utilización de audiovisual galego como recurso pedagóxico para a educación en valores nos centros de ensino nas etapas de primaria e secundaria.

Dispón dun catálogo de curtametraxes galegas seleccionadas especialmente polo seu valor educativo.

Cada unha das obras vai acompañada dunha serie de recursos didácticos cos que poder traballar nas aulas

Para acceder:
 
 
Usuario: ies.lucus.augusti@edu.xunta.es
 
Contrasinal: Solicitala ao correo: alejandro.amieiro@edu.xunta.gal
 

Entrar no Catálogo de Curtametraxes

ANTES DE VER A OBRA

  • Recomendar ao alumnado que presten atención á obra xa que, logo do visionado, realizaremos unha serie de preguntas e xeraremos debate arredor dos contidos da mesma.

DESPOIS DE VER A OBRA / Recomendacións xerais para a realización das actividades:

  • Fomentar que os alumnos hipoteticen e favorecer a xeración de debate para a reflexión, o pensamento racional e o sentido crítico.
  • Promover a xeración de debate e a capacidade de debater dende o respecto. Esta actividade pretende afondar nos contidos da obra pero tamén pretende achegar a oportunidade de pensar, reflexionar, analizar, hipotetizar, debater, escoitar, e aprender a respectar as ideas e opinións dos demais.
  • Deixar que os alumnos debatan durante uns minutos sen corrixir as súas opinións e, unha vez que o debate perda forza, ou logo do tempo que o docente estime oportuno, aportar as respostas que se achegan nas guías de intervención pedagóxica.
  • Rexistrar nun documento as impresións e reflexións do docente acerca da actividade na súa totalidade, dende a formulación da iniciativa de educación a través do cine ata a realización das actividades.