try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Diversidade

Recursos para a atención á diversidade

Guía Reforzo Educativo

A falla de criterio na aplicación e máis na consignación das medidas de Reforzo Educativo adoptadas co alumnado na etapa de secundaria, dan orixe a situacións de desinformación ás familias ao profesorado e mesmo ao propio alumnado.

O reforzo está dirixido a aqueles alumnos/as que presentan dificultades para seguir o proceso ordinario de ensino - aprendizaxe, ou que presentan un desfasamento curricular pouco significativo, é dicir, que poden seguir os obxectivos mínimos da materia, os seus criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos. 

É unha medida dirixida a calquera alumno/a ou grupo de alumnos que presenten dificultades nun momento dado, teñan ou non Necesidade Específica de Apoio Educativo.

É moi importante reflectir o reforzo nas sesións de avaliación para dispor de información do proceso de ensianaza-aprendizaxe e adecuar as medidas de atención á diversidade en función da evolucuón do alumnado, tendo en conta que previamente á aplicación de adaptacións significativas do currículo deben intentarse estratexias de carácter metodolóxico e organizativas que deberán quedar recollidas no expediente do/da alumno/a

Ligazón á Guía Sobre o Reforzo Educativo

Aspectos de interese da Orde 8/09/2021 que desenvole o Decreto 229/2011 que regula a Atención á Diversidade.

Presentación realizada por Lourdes Otero Rodríguez / Orientadora do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas.

 

Axudas librosORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B

Prazos:

·        

Ordinario: 20/05/2020 ao 19/06/2020

·        

O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou a un centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2021.

·        

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2020/21 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non presentase solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.

Solicitude telematica

Solicitude Presencial

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado na etapa de secundaria que, a xuízo do centro docente, non poida usar os libros de texto ou o material dixital do curso no que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir libros ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine en cada caso, polos importes establecidos no artigo 2.2 d) da convocatoria.

Esta situación deberá acreditarse con informe do centro once se xustifique a necesidade de adquirir o material indicado para o alumno ou alumna e a imposibilidade de entregar os libros de texto do fondo solidario de calquera curso, que debe quedar arquivado xunto coa solicitude.

 

Repositorio de recursos educativos para a atención á diversidade

 

Distribuir contido