Selector rápido de contidos

Novas da Consellería

Distribuir contido
Actualizado: hace 4 horas 31 min

Un total de 31 empresas optan á construción do CEIP Novo Mesoiro, na Coruña

Ven, 13/07/2018 - 20:49
Resumo:  Esta obra supoñe un investimento de 4 millóns de euros Idioma Gallego

Un total de 31 empresas presentaron as súas ofertas para a construción do CEIP Novo Mesoiro, na Coruña, que entrará a funcionar no curso 2019/20. As obras foron licitadas pola Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) o pasado mes de xuño e agora ábrese o proceso para a adxudicación das mesmas.

Esta nova infraestrutura educativa ocupará unha parcela de algo máis de 8.600 metros cadrados, no barrio de Novo Mesoiro, na parcela dos antigos hortos urbanos, e terá unha superficie útil construída de 3.100 metros cadrados. O colexio disporá de dúas unidades por cada curso, polo tanto, un total de 18 unidades, 6 aulas de infantil e 12 de primaria, cunha capacidade global de 450 alumnos. Así mesmo, disporá de dúas pistas polideportivas de 40x20 metros, unha delas cuberta; e cumprirá tamén con todos os requisitos de accesibilidade para o correcto uso e funcionamento do colexio.

O centro contará cunha aula de música, catro zonas de espazo educativo, unha aula de informática, unha sala de usos múltiples, un comedor e un ximnasio con vestiarios. Polo demais, o CEIP cumprirá con todos os estándares do máximo nivel en canto a equipamentos, espazos e superficies tanto exteriores como interiores para que a actividade docente poida desenvolverse do mellor xeito posible.

A construción deste centro é froito do compromiso da Consellería coa atención ás necesidades de prazas de escolarización nos núcleos con maior crecemento demográfico, como é o caso desta zona da cidade.

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros

Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019. Centros de nova incorporación

Ven, 13/07/2018 - 10:47
Idioma Gallego

Xúntase a relación provisional de centros públicos que se incorporan, en virtude da resolución provisional, ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2018/2019, segundo o contemplado na Orde de 23 de abril de 2018 (DOG do 09/05/2018).

Anuncio principal:  Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019 Tema:  Plan LÍA Bibliotecas escolares Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros Servizo de Xestión de Programas Educativos Colectivo:  Profesorado Centros

Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema Universitario de Galicia para o exercicio 2018

Ven, 13/07/2018 - 09:10
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 4 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta Orde.

Cál é obxecto destas axudas?

Axudas para mellorar, crear, recoñecer e estruturar as agrupacións estratéxicas das Universidades de Galicia mediante as seguintes modalidades:

- Modalidade A: agrupacións que xa foron obxecto de axuda na convocatoria do ano 2015 e que estean incluídas no convenio do ano 2017 de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o financiamento de agrupacións estratéxicas de investigación, esta axuda destinarase a apoiar un programa de accións relacionadas coa axenda científica da agrupación, o fortalecemento da súa estrutura interna e o fomento da súa proxección cara ao exterior, a integración e o fortalecemento de sinerxias para unha mellor consecución dos seus fins.

- Modalidade B: a axuda destinarase a creación de novas agrupacións estratéxicas de investigación, con esta modalidade se pretende explorar as posibilidades de agregación de capacidades de investigación en novos ámbitos de interese para Galicia.

Quen pode solicitar estas axudas?

As universidades do Sistema universitario de Galicia que presentarán as súas solicitudes ante a Secretaria Xeral de Universidades

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: réxime de concorrencia competitiva

Tipo de axuda: axuda a fondo perdido

Intensidade da axuda: 100%

Orzamento total: 3.800.000 euros

Importe das axudas

As axudas serán de aplicación por un período de 3 anualidades, de acordo coa seguinte desagregación:

Modalidade A: Entre unha contía máxima de 600.000 € e unha mínima de 400.000 €.

Modalidade B: Entre unha contía máxima de 500.000 € e unha mínima de 400.000 €.

En ambas modalidades o importe global das axudas distribuirase asignando un 25% do importe na primeira anualidade, un 40% na segunda e un 35% na última para cada unha das agrupacións que se concedan con cargo a estas axudas.

A onde acudir?

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades
Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica
Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación
San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881999541 / 881995156
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
 

Ficheiro:  Orde do 4 de xullo de 2018 (DOG) Extracto da Orde do 4 de xullo de 2018 (DOG) Modelo formulario solicitude Agrupacións 2018 para a modalidade A Modelo formulario solicitude Agrupacións 2018 para a modalidade B Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica Colectivo:  Alumnado

Asignación provisional prazas no proceso de acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019

Xov, 12/07/2018 - 14:48
Idioma Gallego

Xúntase a Asignación provisional prazas no proceso de acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas superiores de deseño Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros

Listaxe definitiva de cualificacións das probas específicas para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019

Xov, 12/07/2018 - 13:50
Idioma Gallego

Xúntanse a Listaxe definitiva de cualificacións das probas específicas convocadas pola Resolución do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanza superiores de Deseño para o curso 2018/19 (DOG 04/05/2018).

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas superiores de deseño Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas no programa PIALE 2018

Xov, 12/07/2018 - 13:33
Idioma Gallego

Publícanse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas no programa PIALE 2018

  • A exposición destas listaxes abre un prazo de cinco días hábiles para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 19 de xullo de 2018.

Unha vez que a reclamación sexa remitida por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 2 de outubro , solicítase que se adiante, ademais, escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.es para axilizar a súa tramitación de cara á publicación das listaxes definitivas.

No caso de remitir a documentación por correo postal, deberase dirixir ao seguinte enderezo:

Servizo de Formación do Profesorado
D.X. de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación
EDif. Adm. San Caetano
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela

Servizo relacionado:  PIALE Tema:  PIALE Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Servizo de Formación do Profesorado Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín

Corrección de erros da listaxe provisional de admitidos e excluídos modalidade A das axudas á etapa de formación posdoutoral no SUG, nos organismos de investigación de Galicia e do Sistema de I+D+i para o ano 2018

Xov, 12/07/2018 - 12:51
Idioma Gallego

Na listaxe de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente da modalidade A das axudas de apoio á etapa posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, publicada o día 10 de xullo de 2018, foi detectada unha omisión que se emenda na seguinte lista provisional.

  • O prazo para formular reclamacións para emendar erros ou falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da GAIN nos demais casos, e achegar a documentación oportuna é do 13 de xullo ao 23 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos.
Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado

Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2018/2019

Xov, 12/07/2018 - 09:18
Idioma Gallego

Xúntase a  Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2018/2019

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/2019 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas superiores de arte dramática Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde (2018)

Mér, 11/07/2018 - 14:15
Idioma Gallego

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e de excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2018/2019.

Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

Anuncio principal:  Comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Tema:  Comisións de servizo Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado

Puntuacións provisionais do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor

Mar, 10/07/2018 - 13:56
Idioma Gallego Anuncio principal:  Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería

Publicación das puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específicos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Resolución de 6 de xuño de 2018, DOG do 13 de xuño).

  • O persoal aspirante poderá presentar as alegacións que estime convenientes contra a listaxe provisional, dirixidas á presidenta da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 3 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao enderezo sxp@edu.xunta.es.
Tema:  Comisións de servizo Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos modalidade B e listaxe provisional de admitidos e excluídos modalidade A das axudas á etapa de formación posdoutoral no SUG, nos organismos de investigación de Galicia e do Sistema de I+D+i para o ano 2018

Mar, 10/07/2018 - 13:49
Idioma Gallego

Xúntanse a Listaxe definitiva de admitidos e excluídos da modalidade B e a Listaxe provisional de admitidos e excluídos da modalidade A  das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018

Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado

Listaxe definitiva de adxudicación de prazas nos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/2019

Mar, 10/07/2018 - 09:55
Idioma Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de adxudicación de prazas nos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/2019

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/2019 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas superiores de música Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros

Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Mar, 10/07/2018 - 09:06
Idioma Gallego

Xúntanse as Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros

Román Rodríguez destaca o “triángulo virtuoso” do Campus de Lugo, formado pola Facultade de Veterinaria, o Hospital Rof Codina e o Cebiovet

Lun, 09/07/2018 - 15:42
Resumo:  O conselleiro participou na inauguración das obras de remodelación do hospital veterinario universitario, ás que a Xunta achegou preto de 480.000 euros O titular de Educación explicou que a produción e sanidade animal é unha das áreas estratéxicas do Campus Terra, un proxecto de especialización que se reforza con cinco novas titulacións ata 2021 Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, explicou que o Campus de Lugo conta cun “triángulo virtuoso” de docencia, investigación e transferencia de coñecemento no ámbito da produción e sanidade animal. Os tres vértices dese triángulo son a Facultade de Veterinaria –a única do noroeste español e das poucas que existen en España co aval da asociación EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education)–, o Centro de Biomedicina e Veterinaria Cebiovet, e o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. “Entre os tres compleméntanse e reúnen todo o necesario para converter a Lugo en referente en España, e en Europa, da ciencia veterinaria”, destacou.

Así o remarcou con motivo da inauguración das obras de remodelación do hospital, un centro que non só ten unha función clínica e asistencial, senón que pon as súas instalacións  a disposición da formación do alumnado da Facultade. Os traballos supuxeron un investimento total superior ao millón de euros, dos que a Xunta achegou preto de 480.000. Así mesmo, Román Rodríguez puxo en valor a colaboración dos demais patróns da Fundación Rof Codina –Universidade de Santiago, Deputación provincial de Lugo e Concello de Lugo– para levar a cabo unhas reformas que permitisen modernizalo e adaptalo aos novos tempos.

En concreto, reestruturáronse determinados espazos para mellorar as circulacións interiores; renováronse acabados de chans, teitos e paramentos verticais; substituíronse portas interiores; renováronse determinados elementos das instalacións como tomas de osíxeno, protección contra incendios, control de accesos e videovixilancia etc; e dotouse de novos elementos de instalación de ventilación e climatización a aqueles espazos nos que a normativa actual os esixe. Cómpre resaltar que este edificio se puxo en marcha no ano 1995 ao amparo da Fundación. 

Esta obra súmase á realizada no centro de investigación Cebiovet, inaugurado en febreiro de 2016 tras un investimento superior aos 3,6 millóns de euros. “Pero tamén tiñamos un compromiso con este hospital, un centro que, xunto coa Facultade e o Cebiovet, constitúe un verdadeiro proxecto social e económico para a cidade, para a provincia e para toda Galicia”, salientou.

Impulso á especialización intelixente

O conselleiro lembrou que a produción e sanidade animal é unha das áreas estratéxicas do Campus Terra, o proxecto de “especialización intelixente” do campus de Lugo. Intelixente porque se fixa na contorna e nas súas particularidades para xerar, desde a Universidade, máis crecemento e benestar para a sociedade, explicou. Neste sentido, o Campus Terra tamén se centra na ordenación do territorio, na agricultura, na xestión forestal ou na seguridade alimentaria, co obxectivo de situar a Lugo como campus líder en temáticas da Terra no Sistema Universitario de Galicia e en toda España. 

Graos adaptados a sectores estratéxicos

Co fin de seguir avanzando nesta especialización, a mellora do mapa de titulacións do SUG ata 2021 inclúe cinco novos graos para Lugo, o que o converte no campus que máis títulos introduce neste horizonte. O primeiro deles comeza este mesmo setembro e trátase do primeiro Grao interuniversitario do SUG: o Grao en Paisaxe, impartido de xeito conxunto entre as universidades de Santiago e Coruña. É o único que aborda esta temática no sistema público español, polo que confirma a Galicia como referencia en todo o Estado.

Pola súa banda, no curso 2019/20, o campus de Lugo ofertará Grao en Robótica, en Xestión do patrimonio e industrias culturais, e en Emprendemento. E no 2020/21, Grao en Bioquímica.

Ademais do conselleiro, no acto participaron o director xerente da Fundación Rof Codina, Luis Felipe de La Cruz; o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López; a alcaldesa en funcións, Ana Prieto; e o presidente da Deputación provincial, Darío Campos. Tamén asistiu o delegado territorial da Xunta na provincia, José Manuel Balseiro.

Información xeral Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades Profesorado Alumnado

Formación Profesional Dual. Ampliación do prazo de solicitudes. Curso 2018/2019

Lun, 09/07/2018 - 15:38
Idioma Gallego

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 14 de xuño de 2018, que tras a finalización do período establecido de solicitudes, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 14 de xuño de 2018, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Máis información

Tema:  Información xeral Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros

Formación Profesional Dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2018/2019

Lun, 09/07/2018 - 15:36
Idioma Gallego

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Os módulos sinalados cun asteristo (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Máis información

Tema:  Información xeral Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros

Educación reforza a formación do profesorado cunha aula tecnolóxica para experimentación de proxectos antes de incorporalos á clase

Lun, 09/07/2018 - 13:27
Resumo:  Este Workspace está configurado como un laboratorio de ideas onde os docentes poderán poñer en práctica procesos innovadores tanto desde o punto de vista tecnolóxico como metodolóxico Esta é unha das principais novidades do Plan Anual de Formación do Profesorado 2018/19, que seguirá afondando en liñas formativas relacionadas cos idiomas, co eido dixital e co ámbito da convivencia e a inclusión Ao abeiro do Plan anterior realizáronse 3.100 actividades formativas que alcanzaron máis de 21.000 docentes Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de poñer en marcha unha aula innovadora, Workspace, dotada dun completo equipamento tecnolóxico, destinada á formación do profesorado.

Este Workspace, instalado no Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), está concibido como un laboratorio de ideas, onde os profesores terán a oportunidade de idear estratexias e proxectos e poñelos en práctica antes de aplicalos e incorporalos á dinámica da aula cos seus alumnos.

Así, neste espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación, os docentes poderán traballar con ferramentas como impresoras e escáneres 3D, kits de robótica, programación en arduino, aparatos robotizados e gravadoras-cortadoras láser, entre outros moitos utillaxes cos cales poderán desenvolver proxectos, perfeccionalos e compartir coñecementos con outros profesores.

Esta é unha das principais novidades no ámbito formativo que se inclúe no Plan Anual de Formación do Profesorado 2018/19 de cara ao vindeiro curso que hoxe presentou o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.

O conselleiro cualificou de “totalmente revolucionario” este Workspace presentado esta mañá, unha aula integral na que se xuntan unha zona de traballo e outra para afondar en novas metodoloxías de ensino, máis permeables, flexibles e motivadoras para os rapaces; e onde “os espazos se adaptan ao alumno, e non á inversa”. Está previsto que os Centros de Formación e Recursos (CFR) da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo contén cun aula similar para a formación do profesorado na súa área competencial; e nestes momentos está aberta unha convocatoria para a incorporación de Espazos Maker de xeito inicial a modo de experiencia piloto en dez institutos.

Román Rodríguez subliñou que a formación é “unha carreira de fondo” pola que a Consellería está apostando de xeito decisivo. Neste senso, destacou como fundamental que as novas liñas estratéxicas en materia educativa deben ir acompañadas de plans formativos específicos, sobre todo nos eidos das linguas, das tecnoloxías e da igualdade e inclusión.

Así, o Plan Anual de Formación do Profesorado para o vindeiro curso vai a seguir incidindo nas liñas abertas xa ao abeiro das Estratexias Edulingüe, Edudixital, de Convivencia e a función directiva entre outras.

No eido tecnolóxico, ademais da aula Workspace, por primeira vez en Galicia póñense á disposición dos docentes os recursos, materiais e ferramentas da plataforma ESERO (departamento da Axencia Espacial Europea, ESA, que se ocupa da formación do profesorado) para o coñecemento no eido matemático, computacional e astronómico.

Así mesmo neste próximo período escolar vaise lanzar un novo plan específico en Formación en Igualdade (ata o de agora concibido como un módulo), que estará aliñado coas novas materias de Libre Configuración Autonómica que se ofertan para o vindeiro curso como Coeducación para o século XXI para 1º de Bacharelato (que da continuidade á de “Igualdade de xénero” que se oferta en ESO), e Sociedade Inclusiva. Tamén se traballará no reforzo das Escolas de Nais e Pais (Enapas), co fin de que estean plenamente operativas neste curso.

Todas esta accións, en palabras do conselleiro, representan o firme compromiso de que o sistema educativo se anticipe aos retos de futuro, dotando tanto aos profesores coma aos alumnos dos recursos e ferramentas necesarias. E, tamén traballando desde unha perspectiva integral que abarca desde a base do sistema educativo (Primaria) ata a ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e a Universidade.

Balance Plan anterior

Respecto ás iniciativas levadas a cabo no Plan de Formación do curso 2017/18, cómpre destacar que ao abeiro do mesmo realizáronse un total de 3.100 actividades formativas (un 11% máis que no anterior curso) e alcanzáronse os 21.000 profesores formados, con 75.800 horas de formación (un 17% máis).

Ao igual ca nos anos anteriores, en torno ao 60% desta formación levouse a cabo nos propios centros escolares e, por temática, a liña máis demandada é a formación en Igualdade, convivencia e inclusión (multiplicouse por catro o número de docentes formados, acadando os11.500), seguida da formación en Educación dixital, TIC, Stem e E-Dixgal (coa participación de case 6.400 docentes), a Formación Profesional e a Formación en Idiomas

Formación Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Profesorado Centros

Valentín García participa no nomeamento de tres novos xuíces honorarios do Couto Mixto

Sáb, 07/07/2018 - 15:00
Idioma Gallego Resumo:  Son os presidentes das freguesías portuguesas de Soutelinho, Lamadarcos e Cambedo O acto, organizado pola Asociación de Amigos do Couto Mixto, celebrouse este mediodía na igrexa de Santiago de Rubiás

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá no acto de nomeamento de tres novos xuíces honorarios do Couto Mixto. Trátase dos presidentes das freguesías portuguesas de Soutelinho, Lamadarcos e Cambedo.

Valentín García, que fora nomeado el mesmo xuíz honorario en 2017, deulles os parabéns e a benvida aos novos xuíces e recordoulles que “O Couto Mixto representa para galegos e portugueses o valor da democracia e da convivencia entre dous pobos irmáns pola lingua, pola historia e pola cultura”.

Xunto co nomeamento dos novos xuíces, celebrouse a escenificación das reunións que se celebraban antigamente no Couto Mixto, así como o encontro anual dos membros da Asociación de Amigos do Couto Mixto, convocante do acto. Tras el, os asistentes asistiron á actuación da cantante Uxía.

Un microestado

O Couto Mixto foi unha entidade política, comparable a un microestado independente, situado no val do río Salas e constituído polas aldeas de Santiago, Rubiás e Meaus, pertencentes aos concellos de Calvos e Randín e de Baltar. En tempo das monarquías feudais, o Couto Mixto elixía por sufraxio directo dos representantes das casas o seu rexedor (xuíz) polo tempo de tres anos. Outros privilexios desta entidade singular eran o poder elixir a nacionalidade española ou portuguesa, dar asilo aos fuxidos da xustiza de España e de Portugal, non aportar soldados nin pagar impostos a ningún destes reinos ou ter liberdade de comercio e de cultivos.

Coa firma do Tratado de Lisboa (1868) os dominios do Couto Mixto quedaron baixo a soberanía de España. En contrapartida, pasaron á soberanía portuguesa as poboacións de Soutelinho, Lamadarcos e Cambedo, cuxos presidentes foron nomeados hoxe xuíces honorarios pola Asociación de Amigos do Couto Mixto.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística

Powered by Drupal - Design by artinet