Selector rápido de contidos

Novas da Consellería

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 42 min

Resolución provisional dos centros docentes admitidos e excluídos no Club de Ciencia 2022/23

Mér, 28/09/2022 - 18:43
Idioma Gallego

Achégase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2022/23.

Ábrese un prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución neste portal educativo, para facer reclamacións ou renuncias.

Anuncio principal: 

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2022/23

Tema: 

Programas e plans Plans e actuacións en innovación educativa

Ensinanza: 

Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Servizo de Innovación e Programas Educativos

Colectivo: 

Profesorado Centros

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593)

Mér, 28/09/2022 - 17:22
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de setembro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593). (código de procedemento ED003A).

  • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.
  • Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.
  • Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas admitidas e excluídas

Anuncio principal: 

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593)

Tema: 

Programas e plans Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de música

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado

O concurso de méritos que convocará a Xunta no ensino contará con 1.156 prazas en 148 especialidades

Mér, 28/09/2022 - 12:43

Summary: 

A Xunta informa da proposta para o proceso de estabilización que se levará a cabo nos próximos meses e cuxa cifra global foi xa abordada coas organizacións sindicais

As ofertas públicas de emprego en marcha no ámbito da educación supoñen case 4.000 prazas para seguir mellorando o plantel de profesorado en Galicia

A previsión é acadar unha interinidade do 6% ao remate deste proceso, dous puntos menos do previsto polo Goberno central e fronte á media estatal actual do 25%

Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vén de remitir ás organizacións sindicais que forman parte da mesa sectorial docente a proposta de prazas por especialidades da convocatoria de concurso de méritos que está a organizar a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para os vindeiros meses. Así o informou hoxe o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

En concreto serán 1.156 prazas as que se convocarán, nun total de 148 especialidades. A distribución de prazas deste concurso cumpre cos requirimentos establecidos polo Goberno central, xa abordados cos sindicatos en varios encontros previos, co obxectivo final de estabilizar ao profesorado baixo os preceptos das disposicións adicionais 6ª e 8ª da Lei 20/2021 de medidas urxentes para la redución da temporalidade no emprego público. O vindeiro luns celebrarase unha mesa sectorial para pechar o proceso.

Do total de prazas, as 147 prazas do extinto corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional non se poderán convocar ata que o Ministerio de Educación publique a norma de desenvolvemento da nova lei de FP no relativo ao novo corpo que se crea (profesores especialistas en sectores singulares da FP) e ás especialidades do extinto corpo (suprimido pola nova lei de Educación) que se integran no corpo de profesores de ensino secundario.

A convocatoria deste concurso de méritos dá resposta á obriga imposta polo Goberno central a través do Real Decreto que modifica de xeito transitorio o sistema de oposicións para acadar unha taxa de interinidade do 8%, cifra que Galicia xa ten e que contrasta coa media do 25% que se estima de media para o conxunto das comunidades autónomas.

De feito, como explicou o director xeral, a previsión é que o sistema educativo galego acade unha interinidade de aproximadamente o 6% ao remate do proceso de estabilización que está a desenvolver a Xunta, que se compón de case 4.000 prazas entre as oposicións desenvolvidas durante o pasado verán, este concurso de méritos e o concurso-oposición polo sistema transitorio que se realizará no verán de 2023.

O vindeiro luns está previsto celebrar a mesa sectorial co obxectivo de pechar o proceso, que foi xa obxecto de negociación nos últimos meses. O seguinte paso sería a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) para abrir o concurso. A Consellería de Educación informará oportunamente dos trámites para as persoas interesadas.

A distribución das prazas por especialidades pode consultarse no documento anexo.

Audio: 

File: 

Proceso de estabilización docente Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT NO TEU COLE durante o curso 2022/23

Mar, 27/09/2022 - 17:20
Idioma Gallego

Achégase a Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT NO TEU COLE durante o curso 2022/23.

Ábrese un prazo de 7 días naturais, contados a partir do día seguinte desta resolución, na aplicación https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos para introducir os seguintes datos:

  • Número de alumnado e grupos que van participar no proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.
  • Datos da persoa docente responsable da coordinación do proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.
  • Datos das persoas docentes, mínimo 1 e máximo 3, participantes no proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.

 

Anuncio principal: 

Convocado o proceso de selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent durante o curso 2022/23

Tema: 

Información xeral Programas e plans Convenios de colaboración

Colectivo: 

Consellería Profesorado Alumnado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

A Xunta presenta achegas á nova proba da ABAU que ve precipitada e que non soluciona as desigualdades entre alumnos de distintas comunidades autónomas

Lun, 26/09/2022 - 15:26

Summary: 

Galicia insiste na necesidade de establecer unha proba homoxénea, que asegure niveis de esixencia similares entre territorios e unidade de criterios de corrección

O Goberno central quere someter ao alumnado de 2º Bacharelato a unha proba piloto en primavera malia que despois non se examinará con ese modelo en xuño

O novo exercicio de madurez esixe cambios metodolóxicos que afectan ao proceso de ensino-aprendizaxe e presenta problemas para ser avaliado, pois serán necesarios varios especialistas para realizar unha dobre ou mesmo tripla corrección

O calendario de implantación require formación previa adaptada aos novos criterios para alumnado e docentes, algo non previsto por Moncloa neste momento

Idioma Gallego

Video: 

A Xunta ten xa listas as achegas sobre o proxecto de nova proba da ABAU para envialas ao Ministerio de Educación. Centradas tanto no modelo do exame como na pretensión de aplicalo de xeito precipitado, pide que non se repitan os problemas da implantación da nova lei educativa e non se xere incertezas no alumnado nun dos momentos máis decisivos das súa vida académica.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidade, Román Rodríguez, mantivo unha reunión de traballo para analizar e ultimar os detalles do informe elaborado xunto co secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, e coa directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández. Todos coinciden en que se trata dun novo paso que devalúa a cultura do esforzo, na liña do que vén sucedendo con distintas medidas por parte do Goberno desde a entrada en vigor da nova lei.

No referido á forma, o Goberno galego considera que o calendario proposto resulta precipitado e que non existe marxe para avaliar o funcionamento e resultado das probas piloto. A primeira delas está prevista para este mesmo curso, en primavera, e a ela o Goberno central pretende que concorra en abril alumnado de 2º de Bacharelato. Isto malia que dous meses despois, en xuño, se examinará co modelo vixente nos últimos anos. Isto, en opinión da Xunta, non resulta axeitado, dado que este alumnado cursou toda esta etapa escolar polo sistema da anterior lei educativa, o que supón obrigalos a afrontar un estrés innecesario, que repercute tamén nas súas familias e no propio profesorado.

Risco de maior subxectividade

O primeiro curso no que se comezará a implantar a nova proba é o 2023/24. Pese ao cambio radical que formula, aínda non figuran previstos cambios metodolóxicos nin formación previa adaptado aos novos criterios nin para os docentes nin para o alumnado de 1º de Bacharelato, que acaba de comezar esta etapa con novos currículos.

Ademais, a introdución dun exercicio de madurez cunha ponderación inicial do 25% (que chegará ao 75% no curso 2026/27) leva consigo varios problemas que o Ministerio non parece contemplar, entre eles como afectará ao proceso de ensino-aprendizaxe e a mestura de idiomas (no caso da nosa Comunidade o galego, o inglés e o castelán, que quedan esvaecidos) e de materias humanísticas, o que complica avalialo nunha única corrección. A Xunta teme que se incremente así o grao de subxectividade, o que faría preciso contar con varios especialistas para realizar unha dobre e mesmo tripla corrección.

Desigualdades territoriais

Precisamente esta nova estrutura, na que predomina o exercicio de madurez , vai acentuar as desigualdades territoriais, que son o principal problema detectado arredor do actual modelo da ABAU, pois as comunidades autónomas que mellores resultados colleitan en avaliacións internacionais de prestixio como PISA –como é o caso de Galicia– non teñen un resultado parello na proba. A proposta de Moncloa non resolve esta desigualdade, senón que a incrementa, dado que non establece un modelo único para todo o Estado a pesar de que despois os alumnos poden pedir praza en calquera universidade española. É dicir, realízanse 17 exames con criterios de avaliación diferentes para unha soa porta de entrada, o que afecta especialmente ao acceso de determinadas titulacións.

Neste sentido, a previsión de establecer acordos para o deseño da proba e da súa avaliación non é suficiente, xa que carecerán de forza normativa. Fronte a isto, Galicia insiste nunha proba homoxénea, que asegure niveis de esixencia similares e unidade de criterios de correccións, dando solución ao verdadeiro problema nesta materia. 

Á vista destas eivas,  a Xunta lamenta a sensación de improvisación, o que contrasta coa necesidade de abordar unha reforma seria e profunda dun modelo que, pola súa natureza e repercusións no alumnado e na sociedade, debería ter vocación de permanencia. Un cambio do calado desta proposta debería afrontarse de forma pausada, co tempo preciso para consolidar e avaliar os novos currículos, que acaban de poñerse en marcha.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Convocatoria do concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais, con motivo do 25 de novembro “Día Internacional contra a Violencia de Xénero”

Lun, 26/09/2022 - 09:00
Idioma Gallego

Con motivo da celebración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Secretaría Xeral da Igualdade e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa convocan un Concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais.

  • Prazo de presentación: Os centros que desexen participar neste concurso poderán facelo dende o día seguinte ao de publicación das bases nas páxinas web da Secretaría Xeral da Igualdade e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa ata o día 31 de outubro de 2022, ás 15:00 horas.

File: 

Bases do concurso

Tema: 

Concursos

Ensinanza: 

Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia Entidades autonómicas

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

A Xunta concede tres novas mencións de Excelencia a Másteres Universitarios

Dom, 25/09/2022 - 10:12

Summary: 

Este ano súmanse a este recoñecemento os mestrados en Matemática Industrial (que imparten conxuntamente as tres universidades), en Computación de Altas Prestacións (entre as de Coruña e Santiago) e en Produción Xornalística e Audiovisual (da UDC)

Un total de nove mestrados universitarios galegos contan xa coa mención de excelencia, o selo de calidade pioneiro implantado pola Xunta hai tres anos

Idioma Gallego

O Goberno galego vén de conceder a mención de Máster Universitario Excelente aos másteres en Matemática Industrial (impartido entre as universidades de Santiago de Compostela, da Coruña e de Vigo), en Computación de Altas Prestacións (entre a Coruña e Santiago) e en Produción Xornalística e Audiovisual (da Universidade da Coruña), tal e como pode consultarse no Diario Oficial de Galicia.

Deste xeito, xa son nove as titulacións que a día de hoxe acadan este selo de calidade pioneiro que implantou a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades hai tres anos, co obxectivo de fixar unha estratexia coordinada de impulso das universidades galegas na senda da excelencia.

As primeiras titulacións que obtiveron este recoñecemento -cunha vixencia de cinco cursos académicos e posibilidade de renovarse por períodos sucesivos de igual duración- foron os másteres en Enxeñería Informática e en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética (ambos da Universidade da Coruña) e en Enxeñería Ambiental (Universidade de Santiago de Compostela) no ano 2020. No ano 2021 incorporaron este selo o máster en Bioinformática para Ciencias da Saúde (UDC), en Bioloxía Avanzada (conxunto entre UVigo e a UDC) e en Tradución para a Comunicación Internacional (UVigo).

Criterios de avaliación

As mencións outórganse logo de analizar e revisar toda a documentación acreditativa enviada polas universidades. Para a concesión do selo valoráronse os criterios de avaliación establecidos, que inclúen aspectos xerais do máster como a taxa de demanda, entidades públicas e privadas que colaboren directamente co máster, procedemento de selección do alumnado, porcentaxe de alumnado estranxeiro e a existencia de titorización e mentorización individuais, con ata 25 puntos. Tamén se valoraron con ata 25 puntos os resultados do máster, para o cal se tiveron en conta os resultados das enquisas de satisfacción do alumnado, o seguimento dos egresados no mercado laboral e os indicadores externos de recoñecemento (artigos, ránkings...).

O profesorado do máster computa con ata 15 puntos, con aspectos como os méritos relevantes do profesorado permanente, a adecuación do currículo docente e investigador do profesorado cos contidos que se imparten no máster, e o prestixio e recoñecemento do profesorado procedente doutras universidades ou doutros conferenciantes externos.

A estratexia do máster (visión, misión e desenvolvemento futuro, o plan de xestión para os cinco próximos anos académicos e as melloras previstas en caso de obter esta mención) puntúa con ata 20 puntos. Con ata 15 puntos valóranse o Plan de estudos (porcentaxe de prácticas no plan de estudos, créditos dedicados a prácticas obrigatorias en empresas, emprego de metodoloxías docentes innovadoras); e con ata 10 puntos o apartado de Emprendemento, no que se teñen en conta aspectos como a existencia ou o compromiso de inclusión dun módulo vinculado directamente cunha formación en emprendemento e autoemprego.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Román Rodríguez celebra que a FP galega acada un novo éxito con 60.883 alumnos, o máximo histórico

Sáb, 24/09/2022 - 14:26

Summary: 

Son 2.060 estudantes máis que o curso pasado e un 75% máis que en 2009

A FP Dual lidera o incremento cun 24% máis, seguido dos másteres, cun 8,4% máis

As familias profesionais que máis medran son Edificación e Obra civil, Actividades Físicas e Deportivas, Madeira, moble e cortiza, Téxtil, confección e pel e Comercio e Márketing

“Conseguimos que a FP se convertese xa na primeira opción académica para moitos galegos e galegas”, expresa o titular de Educación

Recorda a aposta por reforzar estas ensinanzas incrementando o número de prazas este curso e dotando a profesorado e alumnado dos recursos necesarios

Sitúa ao Politécnico de Santiago como exemplo da folla de ruta da FP galega no marco da Estratexia Galega de FP 2030, dotada con 900 M€

Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou hoxe o Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Santiago, onde fixo balance da matrícula nestas ensinanzas que este ano ascende a 60.883 alumnos, máximo histórico. Son 2.000 máis que o curso anterior e un 75% mais que no 2009.

“Constatamos que se hai unha modalidade educativa apegada á realidade laboral esa é, sen dúbida, a Formación Profesional”, salientou o titular de Educación en referencia a que o crecemento este curso está liderado pola FP Dual, que medra un 24,3%, seguido polos másteres, que estrean unha decena de titulacións e teñen un incremento de matriculados do 8,4%. O alumnado de grao superior, pola súa banda, medra un 4,6%, o de grao medio un 2,4% e o grao básico un 0,6%.

En canto ás familias profesionais, destacan as subas das de Edificación e Obra Civil e Actividades Físicas e Deportivas, que teñen un 14,1% e un 13,3% máis de alumnado, seguidas das de Madeira, moble e cortiza (+10%), Téxtil, confección e pel (+8,8%) ou Comercio e Márketing (+8,3%).

Primeira opción de futuro

 “Conseguimos que a FP se convertese xa na primeira opción académica para moitos galegos e galegas”, expresou o titular de cultura de Galicia. Neste sentido, aludiu ao “salto de calidade” da última década nestas ensinanzas sustentado no profesorado e nos centros, pero tamén na confianza, o prestixio e a utilidade por parte dos estudantes e das empresas. Subliñou, entre outros aspectos, o incremento nas prazas para este curso, as taxas de inserción laboral por riba do 85% de media e de case o 100% en FP Dual, ou a crecente colaboración co tecido empresarial, con máis de 800 empresas implicadas coa FP Dual neste curso.

A día de hoxe hai máis de 200 centros que imparten Formación Profesional en Galicia, boa parte deles -un total de 78- no rural. Ademais, destacou a importancia dos 24 Centros Integrados de Formación Profesional como o Politécnico de Santiago que hoxe visitou e ao que situou como exemplo da folla de ruta da FP galega que, no marco da Estratexia Galega de FP 2030, busca mellorar e personalizar a formación e reducir a fenda entre o que a educación ofrece e o mercado laboral demanda.

Esta estratexia, dotada con 900M€, conta cunha serie de medidas específicas enfocadas a unha maior calidade con máis ciclos plurilingües e intercambios docentes e aposta pola innovación e dixitalización.

Máis innovación

Román Rodríguez referiuse, ademais, ás posibilidades do novo Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros, con sede en Ourense, estreado esta semana como o principal espazo de referencia do norte de España nestas ensinanzas.

Un centro que nace co obxectivo, expresou, de ofrecer “unha formación máis práctica, máis flexible e con máis participación das empresas da man da innovación, converténdose no primeiro centro de Galicia dedicado á innovación aplicada e un dos únicos en toda España”.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Listaxes provisionais das prazas de residencia correspondentes ao período extraordinario nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23

Ven, 23/09/2022 - 18:29
Idioma Gallego

Resolución do 22 de setembro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, correspondentes ao período extraordinario nos CRD da Coruña e Ourense, de acordo co previsto nos artigos 34 e 35 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2022/23 (DOG núm. 107, do 6 de xuño).

As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración.

  • Prazo para presentar reclamación: entre o 22 e o 29 de setembro de 2022 (ambos incluídos).

Anuncio principal: 

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

A Xunta convoca as axudas para financiar a matrícula de máster oficial a persoas desempregadas

Ven, 23/09/2022 - 14:57

Summary: 

O orzamento total da convocatoria é de 120.000€

O obxectivo é mellorar as súas perspectivas de inserción no mercado laboral

Poden solicitarse ata o 24 de outubro

Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vén de publicar a convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para matricularse nun máster universitario oficial nas universidades públicas galegas no curso académico 2022/2023, cun importe total de 120.000€. En función do tipo de máster que curse o beneficiario, o importe máximo de axuda será de 835,80 € e o mínimo de 591 €.

O obxectivo desta liña da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades é facilitar que as persoas desempregadas cursen un máster universitario que lles proporcione unha formación avanzada orientada á especialización académica ou profesional e melloren así o seu acceso a un mercado de traballo globalizado.

Poderán solicitar estas axudas as persoas que remataran os estudos universitarios de grao antes do 30 de setembro de 2021 ou estean en situación de desemprego e que no curso 2022/23 estean matriculadas nun máster universitario oficial en Galicia, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de outubro.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Un total de 140 estudantes das universidades galegas poderán beneficiarse das bolsas para realizar programas de mobilidade en países extracomunitarios

Xov, 22/09/2022 - 15:45

Summary: 

A dotación para cada persoa será dun máximo de 1.700€

O obxectivo é favorecer a participación do alumnado nestas experiencias que melloran o seu haber lingüístico e cultural

O prazo desta convocatoria, dotada con 238.000€, abre ata o 24 de outubro

Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vén de convocar no Diario Oficial de Galicia as bolsas destinadas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2022-2023, das que poderán beneficiarse un total de 140 estudantes. A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.700 euros.

O obxectivo desta liña de axudas, que conta cun orzamento total de 238.000€, é favorecer a participación da mocidade galega en programas de mobilidade en universidades estranxeiras que lles permitan incrementar o seu haber lingüístico e cultural.  A natureza destas experiencias permítelle ao alumnado integrarse nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos académicos, profesionais e persoais en xeral.

Poderá solicitar estas bolsas o alumnado universitario que estea matriculado no curso 2022/23 en calquera das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia, en estudos oficiais conducentes a unha titulación de grao e que teña autorizada a súa participación no programa de mobilidade pola súa correspondente universidade.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de outubro. Formalizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Unha vez formalizada a solicitude, deberá ser asinada pola persoa interesada con calquera dos sistemas de sinatura admitidos pola sede electrónica e enviala polo procedemento electrónico establecido.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva de solicitudes, datas de celebración das probas e material de consulta permitido. Segunda convocatoria 2022

Xov, 22/09/2022 - 13:43
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria de probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2022, así como as datas de celebración das probas, o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba e a listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros Empresas

Convocado o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022

Xov, 22/09/2022 - 09:07
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 15 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022 que acredita para o acceso a postos de dirección en centros docentes públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de Educación. para a súa publicación no portal  educativo.

  • O profesorado interesado en participar na convocatoria deberá realizar a inscrición na aplicación Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe, a partir do día seguinte á publicación desta convocatoria e cun prazo de 10 días hábiles.

File: 

 Resolución do 15 de setembro de 2022

Servizo relacionado: 

FPROFE

Tema: 

Formación Directores/as

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación de persoas adultas

Departamento: 

Servizo de Programas de Formación

Colectivo: 

Profesorado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

Rueda sinala a estrea do novo Centro de Innovación da FP como un salto adiante para estas ensinanzas en Galicia, que neste curso acadan un novo récord de alumnado

Mér, 21/09/2022 - 16:21

Summary: 

A poucos días pecharse a matrícula, xa hai 59.700 matriculados para este curso, superando en máis de 900 os do ano pasado

Cualifícao de proxecto de país cuxa influencia situará a Ourense como polo de innovación en FP a nivel nacional, logo de investir 10 M€

Idioma Gallego

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a estrea do novo Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, en Ourense, supón un salto adiante para este tipo de ensinanzas en Galicia, que neste curso acadan un novo récord de alumnos matriculados.

O titular do Goberno galego incidiu en que, na actualidade, a Formación Profesional e a realidade laboral van en paralelo e que esta fórmula de ensinanza ten experimentado unha revolución silenciosa, aínda que os datos sexan ben elocuentes, como proban as elevadas taxas de inserción laboral, que se sitúa no 85% e aumenta case ata o 100% na FP Dual; o incremento da oferta en máis de 1.700 prazas; as 800 empresas que colaboran coa FP Dual; ou o crecente número de estudantes.

A falta de pechar os datos definitivos, xa hai 59.700 matriculados para este curso 2022/2023, unha cifra que supera en máis de 900 alumnos e alumnas o rexistro do ano pasado e que pasará dos 60.000 cando se peche a matriculación. “É unha opción educativa potentísima pola que moitos xa optan en primeiro lugar”, afirmou.

Sobre as novas instalacións, Alfonso Rueda destacou que se trata dun proxecto de país cuxa influencia situará a Ourense como polo de innovación en Formación Profesional a nivel nacional, logo de investir 10 millóns de euros entre a Xunta e a Deputación de Ourense. “Son uns cartos perfectamente investidos”, sentenciou, e abundou en que “era imprescindible facer un centro que se dedicase exclusivamente á FP e xa está dando os seus froitos”.

O centro forma parte dunha aposta continuada da Xunta por este tipo de ensino, que xa ten trazada unha folla de ruta para os vindeiros anos, como é a Estratexia Galega de Formación Profesional, que conta cunha dotación de 900 millóns de euros para reforzar estes estudos ata 2024, centrándose en piares como a internacionalización de alumnado e docentes, a mellora dos espazos e o impulso ao emprendemento.

Centro de Innovación “Eduardo Barreiros”

Alfonso Rueda destacou que este novo centro proxecta espírito de modernidade alá onde se mire, ben sexa nos espazos, nas áreas que abordará e mesmo no propio nome, xa que adquire o de Eduardo Barreiros, ourensán de Nogueira de Ramuín que revolucionou a industria da automoción española coa súa patente de transformación de motores gasolina a diésel.

O presidente galego afirmou que estas instalacións farán posible aproveitar todo o dinamismo da Formación Profesional e o seu contacto estreito coa realidade empresarial de cara á mellora da oferta educativa. Deste xeito, permitirá poñer a disposición das empresas recursos humanos cualificados conforme as súas necesidades, promover e coordinar proxectos de innovación entre os centros de Formación Profesional; e reforzar a aposta pola innovación e o pulo emprendedor nos centros.

Para dar ese salto de calidade, o novo centro vai focalizar a súa actividade en seis áreas específicas, dotadas de cadanseu equipamento de primeiro nivel: industria 5.0, para afondar en robótica ou ciberseguridade; fabricación aditiva, como a impresión 3D; enerxía e sustentabilidade ambiental para traballar en hidróxeno verde, eólica ou biomasa; gastronomía multisensorial, tanto en degustación como en preparacións culinarias innovadoras; biotecnoloxía aplicada, na sanidade, no agro ou no medio ambiente; e experiencias de inmersión para mellorar a contorna de aprendizaxe con espazos interactivos. “Levo unha visión de cousas das que sentirme orgulloso de que isto se estea facendo en centros de Formación Profesional en Galicia, por xente que vive aquí e que quere seguir vivindo aquí”, concluíu.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Powered by Drupal - Design by artinet