Inicio

 

  • ADQUISICIÓN DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES (Código de procedemento ED020A)

Entre o día 1 e o 30 de xuño, ambos os dous incluídos, está aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres poida formular solicitude de recoñecemento de novas especialidades establecidas no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro (BOE núm. 270, do 9 de novembro) e na Orde do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres (código de procedemento ED020A)

Para realizar a solicitude deberá proceder do seguinte xeito:

1.- Acceder a www.edu.xunta.gal/datospersoais

2.- No menú debe elixir “As miñas instancias” onde deberá seleccionar o tipo de instancia “Instancia de especialidades xuño 2023”

3.- Nesta nova xanela aparecerá a solicitude de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres co código ED020A onde terá que acceder á lapela Resumo de alegacións e especificar a especialidade ou especialidades que solicita.

Así mesmo, na lapela Documentación que se presenta deberá marcar o check correspondente á documentación que presenta, de ser o caso (se a titulación xa figura correctamente cargada no seu expediente persoal non terá que volver a achegala)

Por ultimo, na lapela Comprobación de datos poderá opoñerse á consulta dos documentos que figuran marcando o check habilitado para estes efectos. No suposto de opoñerse a súa consulta, terá que achegalos.

4.- Unha vez cuberta a solicitude, acceda á lapela Presentación en sede onde lle figurará unha ligazón para continuar a presentación na sede e, de ser caso, presentar a titulación no caso de que non figure no seu expediente.

6.- Finalmente debe asinar e presentar no rexistro electrónico a súa solicitude premendo no botón “Asinar e enviar”. A súa solicitude estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto a solicitude como o recibo de presentación desta e a titulación, no caso de tela achegado.

Soamente se admitirá a última instancia presentada na sede electrónica de modo que deberán solicitar todas as especialidades que desexen nunha mesma solicitude.

Non se admitirán aquelas solicitudes que non se presenten por medios electrónicos no procedemento normalizado ED020A.


 

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo:

Primaria:

Teléfonos:

881 995 887

981 545495

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal

  • PROCEDEMENTOS SELECTIVOS EXTRAORDINARIOS DE INGRESO, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, A CORPOS DE PERSOAL DOCENTE NON UNIVERSITARIO DEPENDENTE DA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN (Código de procedemento ED001B)

Entre o día 31 de outubro de 2022 e o día 21 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos, está aberto o prazo para formular solicitudes de participación no concurso de méritos convocado pola Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG do 28 de outubro)

Durante este mesmo período, o persoal participante no concurso de méritos poderá completar, actualizar ou modificar o seu expediente, no caso de que non esté completo ou exista discrepancia con algún dos datos contidos en calquera dos apartados deste, utilizando a solicitude normalizada do procedemento ED011A.

A solicitude presentarase obrigatoriamente a través do formulario normalizado accesible na páxina web https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/ e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia htpps://sede.xunta.gal

Para isto, deberá proceder do seguinte xeito:

1. Unha vez creada a solicitude do concurso de méritos na páxina web www.edu.xunta.gal/oposicions, acceder á páxina web www.edu.xunta.es/datospersoais., premendo no menú Datos persoais

2. Identificarse mediante calquera dos mecanismos permitidos: correo de dominio edu.xunta.gal e contrasinal, Chave 365 ou certificado electrónico.

3. Premer na lapela As miñas instancias (parte esquerda do menú)

4. Seleccionar o tipo de instancia: Instancia de concurso de méritos (estabilización) e premer no botón CREAR NOVA INSTANCIA

5. Unha vez creada a instancia deberá acceder ao menú existente no apartado Resumo de alegacións e formular as alegacións que considere oportunas utilizando o botón Facer alegacións. Neste paso deberá engadir na aplicación con cada alegación o documento xustificativo desta.

6. Logo de finalizar as alegacións, deberá pechar a solicitude e presentala electronicamente mediante a lapela Presentación en sede cuxa ligazón lle permitirá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembre que a solicitude só estará correctamente presentada cando se lle permita descargar o recibo xustificativo da presentación telemática.

  • CONCURSO XERAL DE TRASLADOS (Código de procedemento ED012A)

Entre o día 17 de outubro de 2022 e o día 7 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos está aberto o prazo para formular solicitudes de participación no concurso xeral de traslados (CXT), convocado pola Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG do 14 de outubro)

Durante este mesmo período, o persoal participante no concurso poderá actualizar ou modificar o seu expediente, no caso de que non esté completo ou exista discrepancia con algún dos datos contidos en calquera dos apartados deste, utilizando a solicitude normalizada do procedemento ED011A.

A solicitude presentarase obrigatoriamente a través do formulario normalizado accesible na páxina web https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/ e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia htpps://sede.xunta.gal

Para isto, deberá proceder do seguinte xeito:

1. Unha vez creada a solicitude de CXT, acceder á páxina web www.edu.xunta.es/datospersoais., premendo no menú Datos persoais

2. Identificarse mediante calquera dos mecanismos permitidos: correo de dominio edu.xunta.gal e contrasinal, Chave 365 ou certificado electrónico.

3. Premer na lapela As miñas instancias (parte esquerda do menú)

4. Seleccionar o tipo de instancia: Instancia de concurso 2022 e premer no botón CREAR NOVA INSTANCIA

5. Unha vez creada a instancia deberá acceder ao menú existente no apartado Resumo de alegacións e formular as alegacións que considere oportunas utilizando o botón Facer alegacións. Neste paso deberá engadir na aplicación con cada alegación o documento xustificativo desta.

6. Logo de finalizar as alegacións, deberá pechar a solicitude e presentala electronicamente mediante a lapela Presentación en sede cuxa ligazón lle permitirá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembre que a solicitude só estará correctamente presentada cando se lle permita descargar o recibo xustificativo da presentación telemática.

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:

Teléfonos:

981 545 495 -881 995 887

981 544 487

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es


Secundaria:

Teléfonos:

981 544 486 - 981 545 409

981 957 825- 981 545 408

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.gal

 

Poden consultarse tamén máis abaixo a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente.

 

 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento