Inicio

ADQUISICIÓN DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES

Está aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres que reúna os requisitos para a adquisición de novas especialidades establecidos no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE núm. 270, do 9 de novembro) poida solicitar o recoñecemento de novas especialidades.

O prazo permanecerá aberto nesta convocatoria desde o 1 de xuño ata o 30 de xuño.(Orde do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres (código de procedemento ED020A))

Unha vez seleccionada instancia de especialidades xuño 2022 deberá realizar a petición da especialidade ou especialidades nas que desexe habilitarse. No caso de que a titulación xa figure correctamente cargada no seu expediente persoal non terá que volver a alegala. Cando remate ten que pechar a instancia e enviala a sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento ED011A)

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo:
Primaria:

Teléfonos:

881 995 888

 

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal

 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento