1. ¿Quen pode acceder a www.edu.xunta.es/datospersoais ?

Todo o persoal que teña unha conta de correo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pode consultar e actualizar nesta páxina web os seus datos persoais relativos a enderezos e teléfonos. Ademais, para o persoal docente esta aplicación permite consultar o seu expediente expediente persoal. No caso do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres pode solicitar a adquisición de novas especialidades nos prazos establecidos para estes efectos.

 

Subir ao índice

2. Que debo facer a primeira vez que accedo á aplicación web?

 

Se vostede é un dos docentes autorizados para modificar ou completar o seu expediente deberá ir á opción 3 do menú “As miñas instancias”. Haberá un botón “Ver expediente” e deberá premer sobre el unha vez e agardar uns segundos. Crearáselle unha instancia que aparecerá  aberta (cadeado aberto)  na que vostede poderá consultar o seu expediente actual e modificar ou engadir o que considere oportuno. As modificacións poden facerse seguindo o menú que se propón ou as opcións que se indican en cada páxina coa opción "seguinte>" Lembre que nos prazos establecidos para a adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres soamente se poderá modificar a pestaña "Especialidades".

Subir ao índice

3. Que estados pode ter a miña instancia?

A instancia pode ter cinco estados: aberta, pechada, validada e consolidada

Aberta: Vostede poderá facer as modificacións no seu expediente que considere oportunas.

Pechada: Unha vez feitas as modificacións e alegacións novas que teña, deberá pechar a instancia para poder presentala xunto coa documentación que xustifique o que se alegou ou modificou

Validada: Cando as alegacións foron verificadas pola administración.
 
Consolidada: Cando os datos foron traspasados ao expediente persoal do docente e pode consultalos na opción do menú "Expediente electrónico"

Subir ao índice

4. Cando pechar unha instancia?

 

Unha vez uberta a sua solicitude deberá pechar a instancia para podela presentar por sede electrónica cando así o indique o procedemento. Nos casos no que o procedemento non estea integrado coa sede electrónica, ao pechar a instancia permitirase xerar a solicitude para imprimir e presentar no rexistro.

Subir ao índice

5. Cando copiar unha instancia a partir doutra?

 

Debe escoller esta opción cando teña unha instancia xerada e desexe introducir ou modificar algún dato máis. Esta opción créalle unha nova en estado aberto con tódolos datos da instancia que tiña anteriormente. Non perde, polo tanto, os datos que vostede introduciu e pode seguir engadindo ou modificando o que precise.

Subir ao índice

6. Que datos se mostran na solicitude de modificación de datos?

 

Móstranse os datos alegados ou modifcados por vostede, os mesmos que se ven na opción do menú “Resumo de alegacións” e que se corresponden cos que teñen o valor M ou A na columna orixe.

Subir ao índice

7. Que significado ten a columna orixe que hai en todas as pantallas de listaxes?

 

 Pode ter 3 valores diferentes na columna de orixe dos datos: P, M, A

P: A información está nas bases de datos de persoal e polo tanto, se está ben, non hai que facer nada nin enviar nada sobre ese punto. Se se modifica hai que enviar o xustificante.
M: A información está nas bases de datos de persoal pero vostede considerou que non era de todo correcta polo que lle fixo algunha modificación. Deberase xustificar como se indicou anteriormente.
A: A información foi alegada por vostede xa que non estaba nas bases de datos de persoal. Ten que enviar os xustificantes xunto coa solicitude que se xerará desde a propia aplicación para ser rexistrada.

 

Subir ao índice

8. Cando se complete todo o expediente, que documentación se debe presentar?

 

Deberá entregar os documentos xustificativos dos méritos alegados coa solicitude  de modificación de datos que xera a aplicación web . Non debe mezclar follas de distintas solicitudes. Toda a documentación debe estar ordenada e numerada de acordo coa ordenación que se amosa na solicitude.
 

Subir ao índice

9. Onde se pode entregar a instancia e a documentación xustificativa das alegacións ou modificacións que se fagan?

 

Cando solicitude sexa dun procedemento que requira presentación exclusivamente electrónica debe facerse dende a aplicación informática enviando o borrador á Sede electrónica da Xunta de Galicia e accedendo a continuación á Sede para a súa presentación. Os procedementos que requiren neste intre exclusivamente presentación electrónica son:

ED020A Procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.

Para o resto de procedementos a solicitude, xunto con toda a documentación que se entregue, dirixirase á Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Subdirección Xeral de Recursos Humanos, servizo de persoal de Primaria ou de Secundaria, segundo sexa o caso) e presentarase por calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE n.º 236, do 2 de outubro).

Subir ao índice