Selector rápido de contidos

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2017

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2017 -

Publicada a listaxe definitiva de solicitudes e exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

Probas de acceso de grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2017

Probas de acceso de grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2017 -

Publicadas instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

 

Premio na fase de zona no Club de Debate

Un grupo de estudantes de primeiro de bacharelato participaron na fase de zona do club de debate que se celebrou en Carballo e obtiveron o segundo premio co que se clasificaron para a fase final galega que se celebrará en Santiago de Compostela.

Os estudantes foron tutelados por Victoria Mosquera, docente da materia de Oratoria.

Club de debate (15.03.2017)

Novas taxas por expedición de títulos

A Consellería de Facenda vén de actualizar as taxas por emisión de títulos.

Pódense consultar as taxas na seguinte ligazón.

 

A avaliación de bacharelato durará tres días e constará de cinco materias troncais e un máximo doutras catro para subir nota

A avaliación de bacharelato durará tres días e constará de cinco materias troncais e un máximo doutras catro para subir nota

A Consellería de Educación, de acordo coa CIUG e as tres universidades, acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)
A proba, que tal e como xa se manifestou, será moi parecida á antiga Selectividade, só a terá que realizar o alumnado que queira cursar estudos universitarios
Cada un dos exames, de entre un mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas, terán unha duración de 90 minutos
A cualificación final de acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a da etapa

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través dunha resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2017/18. Un documento, elaborado de acordo coa Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) e as tres universidades galegas, que recolle as cuestións técnicas, organizativas e de deseño da avaliación. Cómpre lembrar que a Consellería leva traballando desde o primeiro momento en colaboración cos organismos e institucións implicadas na organización da avaliación co fin de xerar certezas e tranquilidade aos centros educativos, ás familias e ao alumnado que está cursando 2º de bacharelato.

Tal e como xa subliñou o departamento educativo da Xunta de Galicia en varias ocasións, a ABAU será practicamente idéntica á antiga Selectividade. Deste xeito, e segundo se recolle no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes, a avaliación non será necesaria para obter o título de bacharelato e realizarase exclusivamente para o alumnado que queira acceder a estudos universitarios.

Materias obrigatorias e opcionais

As probas versarán sobre as materias xerais do bloque das troncais da modalidade elixida, ás que se suma Lingua Galega e Literatura, que ten consideración de troncal a todos os efectos. En concreto, o alumnado examinarase, ademais de Lingua Galega e Literatura, de Lingua Española e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira e Historia de España. No caso de ter cursado o itinerario de Humanidades, a esta lista habería que sumar Latín; no caso do itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais; se a modalidade escollida foi Ciencias, Matemáticas; e se foi Artes, Fundamentos da Arte. En total, cinco materias obrigatorias.

A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Os exames correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e, ao igual que as cinco primeiras, cualificaranse de 0 a 10 puntos. Ademais, para a mellora da nota de admisión tamén se terá en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (isto é: Matemáticas, Latín, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da Arte), sempre e cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos.

Duración e características

Cada proba constará dun mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas abertas e semiabertas, que requirirán ao alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. A maiores deste tipo de cuestións, tamén se poderán utilizar preguntas de opción múltiple, sempre e cando a puntuación asignada ao total das abertas e semiabertas alcance como mínimo o 50%.

Cómpre salientar que a duración de cada un dos exames será de 90 minutos e que, en total, a avaliación de bacharelato no seu conxunto desenvolverase ao longo de tres días. En canto ás datas concretas, serán fixadas pola CIUG, en coordinación coas universidades do SUG e coa Consellería.

Cualificación

En canto á cualificación da ABAU, esta será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas realizadas das materiais xerais do bloque de troncais e da materia de Lingua Galega e Literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con tres cifras decimais. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos. Deste xeito, a cualificación final para o acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a da etapa. Tal e como queda recollido nas instrucións, entenderase que se reúnen os requisitos de acceso cando o resultado desta ponderación sexa igual ou superior a cinco puntos.

CIUG, organismo coordinador

Neste contexto, hai que ter en conta que a Comisión Interuniversitaria de Galicia exerce como organismo coordinador das probas e, por tanto, ten competencias para resolver os asuntos comúns de organización, deseño, coordinación, elaboración e execución de directrices e procedementos xerais para o cumprimento do principio de distrito único. Así mesmo, a CIUG fará públicos os criterios de organización, a estrutura básica dos exercicios, os criterios xerais de cualificación e os parámetros de ponderación das materias.

No curso 2016/17 realizaranse dúas convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria. O alumnado que no actual ano académico participe na convocatoria ordinaria poderá presentarse para a mellora das cualificacións na extraordinaria, na que se terá en conta a nota obtida na última sempre e cando sexa superior.

En todo caso, todos os pormenores da dita resolución, que se publicará no DOG, poden consultarse no seguinte enderezo web http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/dxefpie-97498-170221-1_gal.pdf

Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)

Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018

Xúntase a Resolución conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 21 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018.

En trámite para a súa publicación no DOG.

 
EDU.XUNTA.GAL
 

Probas libres na Escola Oficial de Idiomas

Matrícula libre na EOI de Ferrol
Prazo: do 20 de marzo al 6 de abril de 2017
Xa está publicado o calendario das probas de xuño e setembro.

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/2016

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/2016 -

Xúntase a Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
 

Powered by Drupal - Design by artinet