Skip to Content

Administración

EXAMES DE PENDENTES - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

O alumnado de 2º de CM de Xestión administrativa e de 2º de CS de Administración e finanzas, con módulos pendentes de 1º, terá os exames de recuperación nas datas e aulas indicadas no documento adxunto:

DATAS DOS EXAMES DE PENDENTES

 

 

 

Módulos do CS de Administración e finanzas

urso

Módulo

Duración

• MP0179. Inglés.

160

 

• MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

80

 

• MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa.

80

 

• MP0649. Ofimática e proceso da información.

240

 

• MP0650. Proceso integral da actividade comercial.

133

 

• MP0651. Comunicación e atención á clientela.

160

 

• MP0658. Formación e orientación laboral.

107

 

Total 1º

(FCE)

 

960

 

• MP0652. Xestión de recursos humanos.

105

 

• MP0653. Xestión financeira.

123

 

• MP0654. Contabilidade e fiscalidade.

157

 

• MP0655. Xestión loxística e comercial.

105

 

• MP0656. Simulación empresarial.

140

 

Total 2º

(FCE)

 

630

 

• MP0657. Proxecto de administración e finanzas.

26

 

 

• MP0660. Formación en centros de traballo.

384

 

Módulos do CM de Xestión administrativa

ORGANIZACIÓN DOS MÓDULOS DO CICLO PROFESIONAL DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Profesorado curso 2020/2021

 

Mónica Arca Vilariño

María Encarnación Fernández Fernández

Manuel Jesús García Martínez (Vicedirector) (Responsable de Programas Internacionais)

Sofía Martínez Ayala (Xefa de Departamento)

Rubén Panadero Piñeiro

María Teresa Rivas Bermúdez

Roberto Sánchez García

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut