Skip to Content

Administración

Módulos do CS de Administración e finanzas

urso

Módulo

Duración

• MP0179. Inglés.

160

 

• MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

80

 

• MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa.

80

 

• MP0649. Ofimática e proceso da información.

240

 

• MP0650. Proceso integral da actividade comercial.

133

 

• MP0651. Comunicación e atención á clientela.

160

 

• MP0658. Formación e orientación laboral.

107

 

Total 1º

(FCE)

 

960

 

• MP0652. Xestión de recursos humanos.

105

 

• MP0653. Xestión financeira.

123

 

• MP0654. Contabilidade e fiscalidade.

157

 

• MP0655. Xestión loxística e comercial.

105

 

• MP0656. Simulación empresarial.

140

 

Total 2º

(FCE)

 

630

 

• MP0657. Proxecto de administración e finanzas.

26

 

 

• MP0660. Formación en centros de traballo.

384

 

Módulos do CM de Xestión administrativa

ORGANIZACIÓN DOS MÓDULOS DO CICLO PROFESIONAL DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Profesorado curso 2021/2022

 

Mónica Arca Vilariño (Xefa de Departamento) (Responsable de Programas Internacionais)

Adriana Castelo Suárez

Manuel Jesús García Martínez (Vicedirector) (Responsable TICs) 

Sofía Martínez Ayala 

María Teresa Rivas Bermúdez

Roberto Sánchez García

María Yolanda Trillo Toba

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut