Validacións de Módulos profesionais

Validación de módulos de FP

Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001

Requisitos e prazos de validación

Estar matriculado/a no ciclo e presentar a solicitude de validación dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases.

Solicitude de validación de módulos que resolve o Centro educativo

Solicitude de validación de módulos que resolve o Ministerio de Educación.

Cualificación dos módulos validados

Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, a efectos da obtención da nota media.

Máis información

Portal de FP da Consellería de Educación

Portal de FP do MECD