Comisión de Seguridade e Saúde

Comisión de Seguridade e Saúde

A Comisión de Seguridade e saúde laboral, está dirixida e coordinada pola xefatura da área de Administración e xestión, coa finalidade de establecer a aplicación da normativa de prevención de riscos laborais.

Esta comisión está composta polo xefe ou a xefa da área de Administración e xestión, os xefes ou as xefas dos departamentos do centro e a persoa que designe o xefe ou xefa da área de Administración e xestión de entre o persoal non docente con destino definitivo no centro.

Esta comisión será a encargada de:

  1. Elaborar o plan de autoprotección do centro integrado, coordinar a súa implantación e supervisar o seu cumprimento, de acordo coa lexislación vixente.
  2. Planificar e levar a cabo os simulacros de evacuación ou calquera outra actividade relacionada coa prevención de riscos, así como elaborar os correspondentes informes de resultados.
  3. Favorecer a información á poboación afectada sobre os riscos a que está sometida e o modo adecuado de actuación, así como fomentar a cultura de prevención na comunidade do centro.
  4. Formular propostas de adquisición de equipamentos e materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades de seguridade e saúde laboral.