CM Instalación e amoblamento

  • Grao: Medio (LOE).
  • Duración: 2000 horas. (Dous cursos no réxime ordinario).
  • Que título se obtén?: Técnico/a en instalación e amoblamento.

Que se aprende a facer?

Instalar elementos de carpintaría e estructuras de madeira e mobles, realizando os procesos de mecanizado, montaxe, axuste e acabamento, cumprindo as especificacións de calidade, seguridade  e protección ambiental.

En que ámbitos se traballa?

En empresas dedicadas á montaxe e a instalación de carpintaría e amoblamento, e á aplicación de produtos de acabamento.

Para completar esta información descarga o seguinte documento: