Saltar navegación.
Inicio

Administración

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

  • Méndez González, Miryam (XEFA DEPARTAMENTO)
  • Casal Pérez, María Esther
  • Castro Temes, Milagros
  • Cebreiros Iglesias, Eva
  • García Remeseiro, Cruz - EMPRENDEMENTO
  • González Requejo, María Teresa - DUAL
  • Rodríguez Rodríguez, Rosa María
  • Lorenzo Novelle, María Concepción
  • Rodríguez Domínguez, María del Pilar
  • Vaz Ogando, Natalia 

 

 

OFERTA FORMATIVA : Resumo do Currículo C.S Administración e Finanzas

SADG01 DECRETO 206/2012, do 4 de outubro
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre
    ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Familia Profesional Administración e Xestión
Título Técnico superior en Administración e finanzas
Referente europeo CINE – 5b (Clasificación internacional normalizada da educación)
Duración 2000 HORAS
Acceso Debes cumprir algún dos seguintes requisitos: Ter algún dos seguintes títulos:
• Título de Bacharel, ou dun certificado acreditativo de superar todas as materias do Bacharelato.
• Título de Técnico/a (Formación Profesional de Grao Medio).
• Título de Técnico/a Superior, Técnico Especialista ou equivalente a efectos académicos.
• Técnico ou Técnica de Artes Plásticas e Deseño (artigo 53.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro).
• Titulación Universitaria ou equivalente.
Superar:
• 3º de BUP (Bacharelato Unificado Polivalente): Acreditación mediante certificación académica de superar todas as materias conducentes á obtención do título de Bacharel regulado pola Lei 14/1970, do 4 de agosto, Xeneral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, tras a finalización do terceiro curso dos devanditas ensinos. Orde EFP/1210/2021, de 2 de novembro pola que se establece a equivalencia, para os efectos de acceso a ensinos de formación profesional, de determinados estudos e títulos anteriores ao actual sistema educativo.
• 2º curso de calquera modalidade de Bacharelato experimental.
• COU; Curso de Orientación Universitaria.
• Proba de acceso a ciclos formativos de grao superior (requírese ter polo menos 19 anos no ano que se realiza a proba ou 18 para quen posúe o título de Técnico/a).
• Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos (a superación das probas de acceso á Universidade para maiores de 40 e 45 anos non é un requisito válido para acceder a FP).
  PERFIL PROFESIONAL
Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou das persoas usuarias, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental
Postos de Traballo Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro,administrativo/a contable, administrativo/a de loxística, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administración pública, administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías,técnico/a en xestión de cobramentos, responsable de atención á clientela.
  PLAN DE ESTUDOS
CURSO/
MÓDULOS
CÓDIGO MÓDULO HORAS/SEMANA HORAS HORAS CURSO

MP0651 Comunicación e atención á clientela 6 160 960
MP0658 Formación e orientación laboral 4 107
MP0179 Inglés 6 160
MP0649 Ofimática e proceso da información 9 240
MP0650 Proceso integral da actividade comercial 5 133
MP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 3 80
MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 3 80

MP0654 Contabilidade e fiscalidade 9 157 1040
MP0660 Formación en centros de traballo   384
MP0657 Proxecto de administración e finanzas   26
MP0656 Simulación empresarial 8 140
MP0652 Xestión de recursos humanos 6 105
MP0653 Xestión financeira 7 123
MP0655 Xestión loxística e comercial 6 105
Titulación Título de Técnico superior en Administración e finanzas
Acceso Estudios Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura. Así mesmo, é posible acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.
Máis información Currículo do ciclo formativo correspondente ao título de técnico superior en administración e finanzas
    Normativa        

Resumo do Currículo FP CM Xestión administrativa

 

MADG01   Decreto 191/2010, do 28 de outubro
Real Decreto 1126/2010, do 10 de setembro

    XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Familia Profesional Administración e Xestión
Título Técnico en Xestión Administrativa
Referente europeo CINE–3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
Duración 2000 HORAS
Acceso Debes cumprir algún dos seguintes requisitos: Ter algún dos seguintes títulos:
•Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria ou dun nivel académico superior.
•Título Profesional Básico (Formación Profesional de Grado Básico).
•Título de Técnico/a ou de Técnico/a Auxiliar ou equivalente a efectos académicos.
Superar:
•2º curso do Bacharelato Unificado e Polivalente (BUP).
•Proba de acceso a ciclos formativos de grado medio (requirirase ter, ao menos, dezasete anos, cumpridos no ano de realización da proba).
•Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos (a superación das probas de acceso á Universidade para maiores de 40 e 45 anos non é un requisito válido para acceder a FP).
  PERFIL PROFESIONAL
Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
Postos de Traballo Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.
  PLAN DE ESTUDOS
CURSO/
MÓDULOS
CÓDIGO MÓDULO HORAS/SEMANA HORAS HORAS CURSO

MP0449 Formación e orientación laboral 4 107 960
MP0156 Inglés 6 160
MP0438 Operacións administrativas de compravenda 5 133
MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 6 160
MP0441 Técnica contable 5 133
MP0440 Tratamento informático da información 10 267

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela 7 123 1040
MP0439 Empresa e administración 7 123
MP0446 Empresa na aula 9 156
MP0451 Formación en centros de traballo   410
MP0442 Operacións administrativas de recursos humanos 7 123
MP0443 Tratamento da documentación contable 6 105
Titulación Título de Técnico en Xestión administrativa.
Acceso Estudios Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.
Máis información Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa        
Normativa        

Resumo do Currículo Grado Básico en Servizos Administrativos

               
  BADG11   DECRETO 107/2014, do 4 de setembro R.D. 127/2014, 28 de febrero

      SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
  Familia Profesional Administración e Xestión
  Título Grado Básico en Servizos Administrativos
  Referente europeo CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
  Duración 2000 HORAS
  Acceso Debes cumprir todos os requisitos seguintes:
• Ter cumpridos quince anos, ou cumprilos durante o ano natural en curso, e non superar os dezasete anos de idade no momento do acceso ou durante o ano natural en curso.
• Cursar o primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria (3º da ESO) ou, excepcionalmente, cursar o segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
• Propoñer o equipo docente aos pais, nais ou titores legais a incorporación do alumno ou alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.
    PERFIL PROFESIONAL
  Competencia Xeral Realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con autonomía, con responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, observando as normas de aplicación vixentes medioambientais e de seguridade e hixiene no traballo e comunicándose de forma oral e escrita en lingua castelá e, no seu caso, na lingua cooficial propia así como nalgunha lingua estranxeira.
  Postos de Traballo Auxiliar de oficina; auxiliar de servizos xerais; auxiliar de arquivo; ordenanza; auxiliar de información; telefonista en servizos centrais de información; clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia; gravador/ora- verificador/ora de datos; auxiliar de dixitalización ; operador/ora documental; auxiliar de venda; auxiliar de dependente de comercio; operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.
    PLAN DE ESTUDOS
  CURSO/
MÓDULOS
CÓDIGO MÓDULO HORAS/SEMANA HORAS HORAS CURSO
 
MP3004 Arquivamento e comunicación 5 146 910
  AM3009 Ciencias aplicadas I 6 175
  AM3011 Comunicación e ciencias sociais I 7 206
  MP3003 Técnicas administrativas básicas 6 179
  MP3001 Tratamento informático de datos 7 204
 
MP3002 Aplicacións básicas de ofimática 10 240 1028
  MP3005 Atención á clientela 3 58
  AM3010 Ciencias aplicadas II 7 162
  AM3012 Comunicación e ciencias sociais II 6 135
  MP3008 Formación en centros de traballo - 320
  MP3006 Preparación de pedidos e venda de produtos 5 113
  Nota No primeiro curso adicaranse 35 horas a titoría, e 27 horas no segundo curso. Os módulos en grosa están asociados a algunha unidade de competencia.
  Titulación Grado Básico en Servizos Administrativos
  Acceso Estudios O título profesional básico permitirá o acceso aos ciclos formativos de grado medio. As persoas que estean en posesión dun título profesional básico poderán obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria por calquera das dúas opcións previstas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, mediante a superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

  Máis información Currículo do título profesional básico        
    Normativa        
Distribuir contido